omaolo.fi Vaccinationer
08.03.2021

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 9.3.2021 kl. 12

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion öpp­nas igen tis­dag 9.3.2021 kl. 12. 

I det här ske­det är de föl­jan­de berät­ti­ga­de till vaccination:

  • Alla över 75 år gamla invånare i Soites område samt närståendevårdare och äldre personer (över 70 år gamla, t.ex. partner) som bor i samma hushåll med dem. Om en närståendevårdare eller make/maka som bor i samma hushåll vaccineras samtidigt, ska tidsbokningen görs per telefon. Under 70 år gamla närståendevårdare vaccineras med ett annat vaccin en annan dag.
  • 16-69 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Mer information på THL:s webbplats: thl.fi/riskiryhmienrokotukset. Var beredd på att bevisa att du hör till riskgruppen vid vaccinationsstället. 16-17 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 vaccineras inte i samband med massvaccinationerna, utan de kontaktas av Soites enhet för barn och ungdomar för att komma överens om en vaccinationstid. Närstående och närståendevårdare som bor i samma hushåll med personer som hör till riskgruppen är inte berättigade till vaccination i det här skedet.

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bokas anting­en elektro­niskt eller per telefon:

  • tidsbokning per telefon: 06 828 7488.Öppen tisdagar från kl. 12 så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • elektronisk tidsbokning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi     
    Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier