omaolo.fi Vaccinationer
07.04.2021

Tids­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner är nu öppen för alla över 65 år gam­la per­so­ner och för 18–64 gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 2

Många tider till coro­na­vac­ci­na­tio­ner är fort­fa­ran­de ledi­ga och det kom­mer mera vac­ci­ner till Soi­tes områ­de. Där­för utvid­gar vi mål­grup­pen för vac­ci­na­tio­ner­na. Coro­na­vac­ci­na­tio­ner erbjuds nu till:

 • alla 18-64 år gamla personer som hör till riskgrupp 2
 • alla över 65 år gamla personer
 • tider ges fortfarande också till de tidigare målgrupperna dvs. över 70 år gamla personer och 18-69 gamla personer som hör till riskgrupp 1

Tids­bok­ning­en har redan öpp­nats i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten! Tele­fon­tids­bok­ning­en öpp­nas föl­jan­de gång tis­dag 13.4.2021 kl. 12. Det läggs till mera vac­ci­na­tions­ti­der ock­så i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Tids­bok­ning för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion i Soite:

 • Den elektroniska tidsbokningen är öppen i Egenvårdstjänsten på webben: https://soite.terveytesi.fi. Mer vaccinationstider öppnas tisdag kl. 12. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. Man kan beställa tid åt en annan person om man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi
  OBS: Om du fyllt 65 år och haft en sinustrombos eller om du haft trombocytopeni i samband med heparinbehandling (HIT), boka din tid per telefon.
 • Tidsbokningen per telefon 06 828 7488 öppnas tisdag 13.4. kl. 12 för alla målgrupper som har rätt till vaccination i det här skedet.  Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Linjen stängs när alla vaccinationstider delats ut. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen.

Var beredd på att bevi­sa att du hör till risk­grup­pen vid vac­ci­na­tions­stäl­let (t.ex. genom att visa upp ditt FPA-kort eller en kopia av din epikris eller recept).

Tis­dag 13.4.2021 kom­mer det cir­ka 3 000 vac­ci­ner till tids­bok­ning­en. och unge­fär 5 000 per­so­ner är i det här ske­det berät­ti­ga­de till vaccination.

Vac­ci­ner

I Soi­te vac­ci­ne­ras per­so­ner i åldern 18–64 år som hör till risk­grupp 1 och 2 med mRNA-vac­ci­ner­na (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty och Moder­na). Över 65 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras med Ast­ra Zenecas vac­cin enligt rekom­men­da­tion från THL.

Obs! Ett undan­tag är över 65 år gam­la per­so­ner som haft en sinust­rom­bos eller som haft ett lågt antal blod­plät­tar, trom­bo­cy­to­pe­ni för­knip­pat med hepa­rin­be­hand­ling (HIT); des­sa per­so­ner vac­ci­ne­ras med ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty eller Moder­na). Om du haft en såda sjuk­dom, boka din tid per telefon.

Vac­ci­na­tio­ner inom företagshälsovården

Före­ta­gen inom före­tags­häl­so­vår­den i regi­o­nen bör­jar vac­ci­ne­ra sam­ma mål­grup­per vec­ka 15. Före­tags­häl­so­vårds­fö­re­ta­gen infor­me­rar om sin tids­bok­ning när­ma­re i sina egna kanaler.

Mer infor­ma­tion om riskgrupperna

Under­lig­gan­de sjuk­do­mar i risk­grupp 2 (nog­gran­na beskriv­ning­ar på THL:s webb­plats):

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i immunförsvaret
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom

Under­lig­gan­de sjuk­do­mar i risk­grupp 2 (nog­gran­na beskriv­ning­ar på THL:s webb­plats)

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bl.a. hjärtsvikt (men inte blodtryckssjukdom ensam)
 • En neurologisk sjukdom eller ett neurologiskt tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (viktindex över 40)
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier