omaolo.fi Vaccinationer
26.04.2021

Tids­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis 27.4.2021 kl. 12

Just nu pågår vac­ci­na­tio­ner av föl­jan­de grup­per i befolkningen:

  • alla över 60 år gamla personer i Soites område
  • 16-64 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 eller 2 som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt eller kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Mer information om riskgrupperna på THL:s webbplats. Var beredd på att bevisa att du hör till riskgruppen vid vaccinationsstället (t.ex. genom att visa upp ditt FPA-kort eller en kopia av din epikris eller recept). Närstående och närståendevårdare som bor i samma hushåll med personer som hör till en riskgrupp är inte berättigade till vaccination i det här skedet.
  • Obs: THL har ändrat åldersspannet i fråga om riskgrupp 2 så att det börjar från 16-åringar. I Soites område ordnas vaccinationerna av 16–17 år gamla personer som hör till riskgrupp 2 i samma lokaler som vaccinationerna för vuxna och med samma tidsbokningssystem.

Det kom­mer cir­ka 1 300 vac­cin­do­ser till Soi­tes tids­bok­ning tis­dag 27.4.2021. Före­tags­häl­so­vårds­bo­la­gen i regi­o­nen får unge­fär 1 400 vac­cin­do­ser. Anta­let per­so­ner som i det här ske­det har rätt till vac­ci­na­tion i Soi­tes områ­de är unge­fär 4 000.

Vän­li­gen beak­ta att skö­tar­na i tids­bok­ning­en inte kan påver­ka vac­ci­na­tions­ord­ning­en. Kom där­för vän­li­gen ihåg ett artigt upp­fö­ran­de i telefonen.

Tid till coro­na­vac­ci­na­tion kan bokas elektro­niskt eller per tele­fon. Det läggs till mera vac­ci­na­tions­ti­der i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en all­tid tis­da­gar kl. 12, men ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Tids­bok­ning­en för coronavirusvaccination

  • den elektroniska tidsbokning i Egenvårdstjänsten på webben https://soite.terveytesi.fi är öppen för alla grupper som är berättigade till vaccination just nu. Mera vaccinationstider öppnas tisdag kl. 12. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi
  • telefonbokning på numret 06 828 7488 öppnas tisdagar kl. 12. Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Linjen stängs när alla vaccinationstider delats ut. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en sker smi­di­ga­re och vi rekom­men­de­rar att tid bokas elektro­niskt om möj­ligt. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en över­be­las­tas lätt strax efter att tids­bok­ning­en öpp­nats. Det kan då före­kom­ma pro­blem i Egen­vårds­tjäns­ten. Tjäns­ten fun­ge­rar nor­malt när anta­let besö­ka­re mins­kar. Om tjäns­ten är över­be­las­tad lönar det sig att för­sö­ka använ­da den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en på nytt efter en liten stund.

Man bör vara beredd på att bevi­sa att man hör till risk­grup­pen vid vac­ci­na­tions­stäl­let (t.ex. genom att visa upp sitt FPA-kort eller en kopia av sin epikris eller recept).

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

Coro­na­sä­ker­he­ten bör beak­tas ock­så efter vaccination!

Vi beto­nar att ock­så per­so­ner som vac­ci­ne­rats bör fort­fa­ran­de använ­da ansikts­mask enligt rekom­men­da­tio­ner­na, hål­la ett säker­hets­av­stånd på 2 meter till and­ra män­ni­skor samt föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coronaviruset.

Efter vac­ci­na­tio­nen är det fort­fa­ran­de vik­tigt att:

  • hålla säkerhetsavstånd
  • använda ansiktsmask när ett tillräckligt avstånd inte kan hållas
  • se till hand- och hosthygienen
  • låta testa sig vid symtom
  • även följa andra anvisningar för att bekämpa coronaviruset.

Det här är nöd­vän­digt, för vi har ännu inte till­räck­lig kun­skap om hur bra vac­ci­ner­na hind­rar smit­ta. Anvis­ning­ar­na änd­ras i takt med att vi får mer kun­skap, men tills vida­re är rekom­men­da­tio­ner­na enligt för­sik­tig­hets­prin­ci­pen desam­ma för dem som fått vac­cin och dem som ännu inte har vaccinationsskyddet.

Efter att vac­ci­na­tio­ner­na inletts räc­ker det ännu länge innan immu­ni­tets­skydd mot sjuk­do­men har upp­nåtts på befolk­ningsni­vå och epi­de­min har avvärjts. Länk: Smit­ta och skydd – coro­na­vi­ru­set (THL).

Genom att iakt­ta god hand­hy­gi­en samt hos­ta och sny­ta sig rätt bidrar alla till att bekäm­pa både covid-19 och and­ra smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Där­för är det vik­tigt att all­tid kom­ma ihåg hygienanvisningarna.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier