omaolo.fi Vaccinationer
25.03.2021

Tids­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis 30.3.2021 kl. 12

Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd (THL) har beslu­tat att coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na med Astra­Ze­necas vac­cin kan fort­sät­ta för över 65 år gam­la per­so­ner från och med mån­dag 29.3.I Soi­tes områ­de inne­bär det­ta att tids­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas tis­dag 30.3.2021 för per­so­ner i åldern 65–69 år som hör till risk­grupp 1. Vac­ci­na­tio­ner­na av per­so­ner i åldern 18–64 år som hör till risk­grupp 1 är på paus 29.3. – 11.4.2021.

I Soi­te vac­ci­ne­ras per­so­ner i åldern 65–69 år som hör till risk­grupp 1 med Astra­Ze­necas vac­cin. mRNA-vac­ci­ner­na (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty och Moder­na) används i huvud­sak till vac­ci­na­tio­ner av över 70 år gam­la per­so­ner. Över 70 år gam­la per­so­ner kan ock­så erbju­das Astra­Ze­necas vac­cin ifall vac­ci­ner blir över från vac­ci­na­tio­ner­na av risk­grupp 1.

Enligt rekom­men­da­tion från Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL pri­o­ri­te­rar Soi­te de äld­re när det gäl­ler coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner. Följakt­li­gen ord­nas tele­fon­bok­ning­en så att endast över 70 år gam­la per­so­ner ges vac­ci­na­tions­ti­der under den förs­ta timmen.

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion öpp­nas igen tis­dag 30.3.2021 enligt det följande:

  • telefonbokning på numret 06 828 7488:
    • kl. 12-13 ges tider endast till över 70 år gamla personer
    • från och med kl. 13 ges tider till alla över 70 år gamla personer och till personer i åldern 65-69 som hör till riskgrupp 1.
    • Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Linjen stängs när alla vaccinationstider delats ut. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • den elektroniska tidsbokning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi öppnas tisdag kl. 12 för alla grupper som är berättigade till vaccination just nu. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. Man kan beställa tid åt en annan person om man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en över­be­las­tas lätt strax efter att tids­bok­ning­en öpp­nats. Det kan då före­kom­ma pro­blem i Egen­vårds­tjäns­ten. Tjäns­ten fun­ge­rar nor­malt när anta­let besö­ka­re mins­kar. Om tjäns­ten är över­be­las­tad lönar det sig att för­sö­ka använ­da den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en på nytt efter en liten stund. 

Om en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

Man bör vara beredd på att bevi­sa att man hör till risk­grup­pen vid vac­ci­na­tions­stäl­let (t.ex. genom att visa upp sitt FPA-kort eller en kopia av sin epikris eller recept).

Vi har ock­så bör­jat ringa alla över 80 år gam­la per­so­ner i områ­det som inte ännu fått vac­ci­net, men om ett tele­fon­sam­tal inte kom­mit lönar det sig att boka tid själv eller å en äld­re anhö­rigs vägnar. 

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

Coro­na­sä­ker­he­ten bör beak­tas ock­så efter vaccination!

Vi beto­nar att ock­så per­so­ner som vac­ci­ne­rats bör fort­fa­ran­de använ­da ansikts­mask enligt rekom­men­da­tio­ner­na, hål­la ett säker­hets­av­stånd på 2 meter till and­ra män­ni­skor samt föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coronaviruset.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier