omaolo.fi Vaccinationer
03.06.2021

Tids­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner utvid­gas till över 30 år gam­la personer

Mål­grup­pen för coro­na­vac­ci­na­tio­ner utvid­gas till över 30 år gam­la per­so­ner eftersom det fort­fa­ran­de finns ett antal ledi­ga tider kvar tids­bok­ning. Nu kan allt­så alla över 30 år gam­la per­so­ner samt 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 som bor i Soi­tes områ­de få en coronavaccination. 

Tider kan nu bokas elektro­niskt via Egen­vårds­tjäns­ten på adres­sen https://soite.terveytesi.fiTider läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en ock­så annars om tider avbo­kas eller om vac­cin­mäng­den plöts­ligt ökar. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Tids­bok­ning­en per tele­fon öpp­nas igen tis­dag 8.6.2021.

Länk: Mer infor­ma­tion om Soi­tes coronavaccinationer

Tids­bok­ning­en för coronavirusvaccination

 • den elektroniska tidsbokning i Egenvårdstjänsten på webben https://soite.terveytesi.fi är öppen för alla grupper som är berättigade till vaccination just nu. Mera vaccinationstider öppnas tisdag kl. 12. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi
 • telefonbokning på numret 06 828 7488 öppnas tisdagar kl. 12. Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Linjen stängs när alla vaccinationstider delats ut. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en sker smi­di­ga­re och vi rekom­men­de­rar att tid bokas elektro­niskt om möj­ligt. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en över­be­las­tas lätt strax efter att tids­bok­ning­en öpp­nats. Det kan då före­kom­ma pro­blem i Egen­vårds­tjäns­ten. Tjäns­ten fun­ge­rar nor­malt när anta­let besö­ka­re mins­kar. Om tjäns­ten är över­be­las­tad lönar det sig att för­sö­ka använ­da den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en på nytt efter en liten stund.

Du kan själv väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le du bokar vaccinationen.

Obser­ve­ra:

 • Kom till vaccination bara om du är frisk och till den tidpunkt du bokat.
 • Ta med ditt FPA-kort och ta fram det medan du väntar.
 • Du som hör till en riskgrupp: var beredd på att bevisa att du hör till riskgruppen vid vaccinationsstället (t.ex. genom att visa upp ditt FPA-kort eller en kopia av din epikris eller recept).
 • Klä dig så att din överarm går lätt att blotta.
 • Använd ansiktsmask och desinficera händerna när du kommer och när du går.
 • Håll ett säkerhetsavstånd (2 meter) till andra medan du väntar.
 • Bered dig på att stanna vid vaccinationsstället i 15 minuter efter vaccinationen.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

Coro­na­sä­ker­he­ten bör beak­tas ock­så efter vaccination!

Vi beto­nar att ock­så per­so­ner som vac­ci­ne­rats bör fort­fa­ran­de använ­da ansikts­mask enligt rekom­men­da­tio­ner­na, hål­la ett säker­hets­av­stånd på 2 meter till and­ra män­ni­skor samt föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coronaviruset.

Efter vac­ci­na­tio­nen är det fort­fa­ran­de vik­tigt att:

 • hålla säkerhetsavstånd
 • använda ansiktsmask när ett tillräckligt avstånd inte kan hållas
 • se till hand- och hosthygienen
 • låta testa sig vid symtom
 • även följa andra anvisningar för att bekämpa coronaviruset.

Det här är nöd­vän­digt, för vi har ännu inte till­räck­lig kun­skap om hur bra vac­ci­ner­na hind­rar smit­ta. Anvis­ning­ar­na änd­ras i takt med att vi får mer kun­skap, men tills vida­re är rekom­men­da­tio­ner­na enligt för­sik­tig­hets­prin­ci­pen desam­ma för dem som fått vac­cin och dem som ännu inte har vaccinationsskyddet.

Efter att vac­ci­na­tio­ner­na inletts räc­ker det ännu länge innan immu­ni­tets­skydd mot sjuk­do­men har upp­nåtts på befolk­ningsni­vå och epi­de­min har avvärjts. Länk: Smit­ta och skydd – coro­na­vi­ru­set (THL).

Genom att iakt­ta god hand­hy­gi­en samt hos­ta och sny­ta sig rätt bidrar alla till att bekäm­pa både covid-19 och and­ra smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Där­för är det vik­tigt att all­tid kom­ma ihåg hygienanvisningarna.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier