omaolo.fi Vaccinationer
19.02.2021

Tids­bok­ning­en till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas tis­dag 23.2 kl. 12

Tids­bok­ning­en till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner för över 80 år gam­la hem­ma­bo­en­de per­so­ner samt deras när­stå­en­de­vår­da­re som bor i sam­ma hus­håll och and­ra äld­re per­so­ner (över 70 år gam­la, t.ex. make/maka) som bor i sam­ma hus­håll öpp­nas igen näs­ta tis­dag 23.2.2021 kl. 12. I fort­sätt­ning­en öpp­nas tids­bok­ning­en var­je tis­dag kl. 12 så länge vac­ci­ner finns kvar.

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bestäl­las anting­en elektro­niskt eller per telefon:

  • tidsbokning per telefon: 06 828 7488. Öppen tisdagar från kl. 12 så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • Elektronisk tidsbeställning på webben i Egenvårdstjänsten på adressen: https://soite.terveytesi.fi Man ska logga in sig i tjänsten med sina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) och man kan då beställa tid åt sig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en görs per tele­fon för båda personerna.

Vi ber när­stå­en­de se till att äld­re släk­ting­ar får en vac­ci­na­tions­tid och kan kom­ma till vaccinationsstället.

Mer infor­ma­tion från sidan Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier