omaolo.fi Vaccinationer
05.08.2021

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner utvid­gas till alla 12–15-åringar i Soi­tes område

Soi­te utvid­gar coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na till alla 12–15 år gam­la ung­do­mar i områ­det från och med vec­ka 32 enligt den natio­nel­la för­ord­ning­en. En coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion kan allt­så nu fås av alla per­so­ner i områ­det som är över 12 år gamla.

I Soi­tes områ­de vac­ci­ne­ras ung­do­mar på föl­jan­de ställen:

 • Vaccineringscentralen i Karleby (plats: Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
 • Vaccineringscentralen i Perho ådal (plats: Passelis gamla fastighet, Kirkkotanhua 1, 69700 Vetil)
 • Kannus (plats: Kannus hälsostation, Lopotinkatu 2, 69100 Kannus)
 • Kronoby (plats: Kronoby hälsocentral, Säbråvägen 1, 68500 Kronoby)

Man kan själv väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le man bestäl­ler tiden. När­ma­re tid ges i sam­band med tids­bok­ning­en. Ung­do­mar vac­ci­ne­ras på vac­ci­na­tions­stäl­le­na onsdags‑, tors­dags- och fre­dags­ef­ter­mid­da­gar och ‑kväl­lar samt lör­da­gar från mor­gon till kväll. Målet är att vac­ci­ne­ra alla 12–15 år gam­la ung­do­mar som vill vac­ci­ne­ra sig under de föl­jan­de två veckorna.

Från och med vec­ka 32 kan 12–15-åringar vac­ci­ne­ra sig ock­så under de vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning som ord­nas för den äld­re mål­grup­pen. Mer infor­ma­tion på Soi­tes coronaviruswebbplats

Vac­ci­na­tion kan fås av ung­do­mar som fyllt minst 12 år. Om födel­se­da­gen infal­ler i slu­tet av året, kan vac­ci­na­tions­tid bokas före det, men vac­ci­net ges först efter att den unga fyllt 12 år.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­net erbju­der ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­mens all­var­li­ga for­mer. Vac­ci­net skyd­dar ock­så mot covid-19-sjuk­do­mens lång­tidsef­fek­ter, den s.k. long covid som kan orsa­ka lång­va­rig trött­het, and­nöd, hos­ta och led- och bröst­smär­tor. Coro­na­vac­ci­net mins­kar betyd­ligt avsönd­ring av viru­set och sprid­ning­en av viru­set från en män­ni­ska till en annan – vac­ci­net skyd­dar både dig och dina när­stå­en­de. I lju­set av nuva­ran­de kun­skap är coro­na­vac­ci­ner­na effek­ti­va ock­så mot coro­na­vi­rusmu­ta­tio­ner (käl­la: THL).

Ung­do­mar erbjuds BioN­Tech-Pfi­zers Comir­na­ty-vac­cin. Comir­na­ty är ett mRNA-vaccin.

Coro­na­vac­ci­na­tio­nen är fri­vil­lig och avgifts­fri för alla.

Tids­bok­ning för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion för 12–15 år gam­la personer

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bokas per tele­fon eller elektro­niskt. Elektro­nisk tids­bok­ning lyc­kas om den unga har bank­ko­der eller ett mobil-ID eller om den unga har gett sitt sam­tyc­ke till elektro­niskt uträt­tan­de av ären­den i Soite.

 • Telefonbokning på numret 06 828 7488 är öppen mån 9.8 och 16.8 kl. 15-20.
 • Tid kan bokas per telefon också tisdagar kl. 12-15 på numret 06 828 7488 då telefonbokningen är öppen för alla åldersgrupper som har rätt till vaccination.
 • Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon å en ung persons vägnar.
 • Den elektroniska tidsbokningen i Egenvårdstjänsten på webben: https://soite.terveytesi.fi är öppen för alla över 12 år gamla personer
 • De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.
  • Om elektronisk identifiering inte är möjlig, ska tid bokas per telefon.

Obser­ve­ra:

 • Vi ber dig komma för vaccinering endast om du är frisk och till den tid du har bokat.
 • Ta med ditt FPA-kort och ta fram det medan du väntar.
 • Klä dig så att överarmen går lätt att blotta.
 • Använd ansiktsmask och desinficera dina händer när du kommer och när du går.
 • Håll ett säkerhetsavstånd (2 meter) till andra medan du väntar.
 • Var beredd på att stanna vid vaccinationstället i 15 minuter efter vaccinationen.

På sam­ma sätt som i frå­ga om and­ra vac­ci­ner, kan en min­derå­rig beslu­ta om vac­ci­na­tion om en yrkes­ut­bil­dad per­son inom häl­so- och sjuk­vår­den bedö­mer att hen med beak­tan­de av sin ålder och utveck­ling kan fat­ta beslut om sin vård. Det finns ing­en ålders­gräns för barns själv­be­stäm­man­de­rätt, och där­för görs det bedöm­ning­ar från fall till fall.

Om en ung per­son inte kan fat­ta beslut om sin vård själv t.ex. på grund av en sjuk­dom, behövs det tillå­tel­se av hens vård­nads­ha­va­re för ett vac­ci­na­tions­be­slut. I ett sådant fall ska en för­äl­der kon­tak­ta Soi­tes barna­kut.

Mer infor­ma­tion kort­fat­tat om hur coro­na­vi­rus­vac­ci­net fungerar:

RNA-vac­cin, coro­na­vi­rus och virus­va­ri­an­ter (aoe.fi)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier