omaolo.fi Vaccinationer
27.07.2020

Till coro­na­vi­rus­test all­tid på basis av telefonkontakt

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te påmin­ner om att man kom­mer till coro­na­vi­rus­test all­tid på basis av tele­fon­kon­takt och tids­be­ställ­ning. Om du miss­tän­ker att du smit­tats av coro­na­vi­ru­set, kom allt­så inte in i Soi­tes verk­sam­hets­stäl­le, utan ring oss först.

Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer är öppen var­da­gar kl. 8–17 och under hel­ger kl. 8–16, tfn 06 828 7499.

Vi påmin­ner ock­så om att Soi­tes sam­jour ska kon­tak­tas utan­för råd­giv­nings­te­le­fo­nens öppet­ti­der endast om häl­so­till­stån­det krä­ver akut vård. I annat fall tas coro­na­vi­rus­test på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na vid Kar­le­by huvud­häl­so­sta­tion och häl­so­sta­tio­ner­na i Kan­nus och Tunk­ka­ri under deras öppettider.

Gäl­lan­de coro­na­vi­rus­test för en per­son som är under 16 år gam­mal, kon­tak­ta Soi­tes barna­kut, tfn 06 826 4444.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier