omaolo.fi Vaccinationer
29.09.2020

Till en coro­na­vi­rus­smit­ta som kon­sta­te­rats i Kar­le­by hör ock­så expo­ne­ring i hobbyverksamhet

Till en coro­na­vi­rus­smit­ta som kon­sta­te­rats under vec­ko­slu­tet hör expo­ne­ring ock­så i två hob­bykret­sar. Anta­let expo­ne­ra­de är unge­fär tio i var­de­ra hob­byn. De som expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set har kon­tak­tats, och de har fått rådet att gå på test och att vara i karan­tän. Resul­ta­ten från des­sa test har inte ännu kommit.

Alla testre­sul­ta­ten av de tes­ta­de ele­ver­na och lärar­na vid Chy­de­ni­us sko­la har kom­mit, med undan­tag av en per­son, och resul­ta­ten har varit nega­ti­va. En per­son har inte tes­tats. Hens hem­ort är i ett annat sjuk­vårds­di­strikt och ären­det sköts där.

Det har kon­sta­te­rats sju coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de två senas­te vec­kor­na. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 47 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symtom

Om du har ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set, stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss! Ring coro­naråd­giv­nings­num­ret 06 828 7499, och en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te bedö­mer ditt vård­be­hov. Vid behov ber vi dig kom­ma till en mot­tag­ning och på coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier