omaolo.fi Vaccinationer

Till­gäng­lig­hets­ut­lå­tan­de

Väl­kom­men! Det­ta är till­gäng­lig­hets­ut­lå­tan­det för orga­ni­sa­tio­nen Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soite.

Det­ta till­gäng­lig­hets­ut­lå­tan­de gäl­ler tjäns­ten https://korona.soite.fi/ och har utarbetats/uppdaterats 22.9.2020. För tjäns­ten gäl­ler lagen om till­han­da­hål­lan­de av digi­ta­la tjäns­ter. I den fast­ställs att offent­li­ga webb­tjäns­ter ska vara tillgängliga.

Vi har grans­kat till­gäng­lig­he­ten i tjäns­ten själv med hjälp av verk­ty­get Siteimprove.


Hur till­gäng­lig är den digi­ta­la tjänsten

Upp­fyl­ler till­gäng­lig­hets­kra­ven delvis.

Icke-till­gäng­ligt innehåll

Webb­plat­sen upp­fyl­ler ännu inte alla krav

Möj­lig att upp­fat­ta: Bil­dens text­mot­sva­rig­het är ett fil­namn
Icke-till­gäng­ligt inne­håll och bris­ter­na i det:
Bil­dens text­mot­sva­rig­het är ett fil­namn. Bil­den är deko­ra­tiv.
Till­gäng­lig­hets­krav som inte upp­fylls:
1.1.1 Inne­håll som inte är text

Möj­lig att upp­fat­ta: Utform­ning av text eller inne­håll
Icke-till­gäng­ligt inne­håll och bris­ter­na i det:
S- eller stri­ke-beteck­ning­ar har använts vid utform­ning av text, en rubrik sak­nar text, ett skriv­fält sak­nar beskriv­ning, HTML-kod har använts för utform­ning av inne­hål­let, sidan inne­hål­ler inte rubri­ker, ett text­fält sak­nar för­kla­ring, ned­slag sak­nar inne­håll, icke-urskilj­ba­ra ned­slag, en sida sak­nar rubrik på övre nivå, rätt text­stil har inte använts.
Till­gäng­lig­hets­krav som inte upp­fylls:
1.3.1 Infor­ma­tion och relationer

Möj­lig att upp­fat­ta: Kon­tras­ten är inte till­räck­lig
Icke-till­gäng­ligt inne­håll och bris­ter­na i det:
Färg­kon­tras­ten är inte till­räck­lig på webb­plat­sen.
Till­gäng­lig­hets­krav som inte upp­fylls:
1.4.3 Kon­trast (mini­mum)

Han­ter­bar: Länktext som används för att syf­ta på fle­ra oli­ka objekt
Icke-till­gäng­ligt inne­håll och bris­ter­na i det:
Länktext som används för att syf­ta på fle­ra oli­ka objekt, bild­länk sak­nar text­mot­sva­rig­het.
Till­gäng­lig­hets­krav som inte upp­fylls:
2.4.4 Syf­tet med en länk (i sammanhanget)

Han­ter­bar: Syn­ligt fokus
Icke-till­gäng­ligt inne­håll och bris­ter­na i det:
Ett ele­ment fram­hävs inte på en sida när mar­kör rik­tas mot det.
Till­gäng­lig­hets­krav som inte upp­fylls:
2.4.7 Syn­ligt fokus

Han­ter­bar: Syf­tet med en länk (i sam­man­hang­et)
Icke-till­gäng­ligt inne­håll och bris­ter­na i det:
Länktext som används för att syf­ta på fle­ra oli­ka objekt. Bild­länk har ing­en text­mot­sva­rig­het (1).
Till­gäng­lig­hets­krav som inte upp­fylls:
2.4.4 Syf­tet med en länk (i sam­man­hang­et)

Begrip­lig: Beskriv­ning­ar och för­kla­ring­ar
Icke-till­gäng­ligt inne­håll och bris­ter­na i det:
Skriv­fält sak­nar beskriv­ning. Text­fält sak­nar för­kla­ring. Des­sa fel finns på en sida.
Till­gäng­lig­hets­krav som inte upp­fylls:
3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Robust: Namn, roll, vär­de
Icke-till­gäng­ligt inne­håll och bris­ter­na i det:
Ett skriv­fält på en sida sak­nar beskriv­ning och ett text­fält sak­nar för­kla­ring.
Till­gäng­lig­hets­krav som inte upp­fylls:
4.1.2 Namn, roll, värde

Upp­täck­te du en till­gäng­lig­hets­brist i vår digi­ta­la tjänst? Berät­ta om bris­ten för oss så gör vi vårt bäs­ta för att åtgär­da den

Per e‑post:
viestinta@soite.fi

Till­syns­myn­dig­het

Kon­tak­ta först oss dvs. den web­ban­sva­ri­ga om du upp­täc­ker till­gäng­lig­hets­bris­ter på vår webb­plats. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två vec­kor kan du läm­na in en anmä­lan om bris­tan­de till­gäng­lig­het till Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Söd­ra Fin­land. På regi­on­för­valt­nings­ver­kets webb­plats finns det nog­grant beskri­vet hur du kan läm­na in en anmä­lan och hur ären­det behandlas.

Till­syns­myn­dig­he­tens kontaktuppgifter:

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Söd­ra Fin­land
Enhe­ten för till­gäng­lig­hets­till­syn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
tele­fon­num­mer till väx­el: 0295 016 000

Vi arbe­tar stän­digt med att för­bätt­ra tillgängligheten

Det har gjorts en bedöm­ning av till­gäng­lig­he­ten i våra digi­ta­la tjäns­ter. Vi har grans­kat till­gäng­lig­he­ten i tjäns­ten själv och med hjälp av verk­ty­get Siteimprove.

Vi har för­bun­dit oss till att för­bätt­ra till­gäng­lig­he­ten av våra digi­ta­la tjänster

Vi arbe­tar stän­digt med att för­bätt­ra till­gäng­lig­he­ten. Vi har för­bun­dit oss till att för­bätt­ra till­gäng­lig­he­ten av våra digi­ta­la tjäns­ter. Vi kom­mer att för­nya vår webb­plats i sin hel­het och för­bätt­rar då till­gäng­lig­he­ten avse­värt. Den­na webb­plats upp­rät­ta­des tem­po­rärt för att tryg­ga till­gång­en till infor­ma­tion om coronaviruset.

Den­na webbplats/tillämpning pub­li­ce­ra­des:
18.03.2020

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier