omaolo.fi Vaccinationer
07.08.2021

Tio nya coro­na­vi­russmit­tor för­knip­pa­de med even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har kon­sta­te­rats i Soi­tes område

Tio nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jor­na har spårats.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats enligt följande:

  • 30.7.2021 och 2-4.8.2021 kl. 14-15 terminalbyggnaden i Havsparken, Karleby
  • 31.7.2021 och 3.8-4.8.2021 kl. 7-13 Citymarket, Karleby
  • 4-6.8.2021 kl. 7-15 Vingen päiväkoti, Karleby
  • 5.8.2021 kl. 14-15 nya skolan i Yxpila, Karleby
  • 5.8.2021 kl. 15-15.20 Lidl i centrum av Karleby
  • 7.8.2021 kl. 01-04 Crazy Horse, Perho

Länk: Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coronaviruswebbplats

Vi ber per­so­ner som besökt en poten­ti­ell expo­ne­rings­plats att vara upp­märk­sam­ma på sym­tom och att inte tve­ka att upp­sö­ka coro­na­vi­rus­test­ning. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer, tfn 06 828 7499 / barna­ku­ten, tfn 06 826 4444.

Vän­li­gen note­ra att även om du varit på en poten­ti­ell expo­ne­rings­plats behö­ver du inte ta kon­takt med Soi­te per tele­fon om du inte har sym­tom. Det räc­ker att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och und­vi­ker onö­di­ga sam­ling­ar, är noga med att använ­da ansikts­mask, upp­rätt­hål­ler 2 meters säker­hets­av­stånd och är noga med hand­hy­gi­e­nen. Om du får ens lind­ri­ga sym­tom ska du boka tid till coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier