omaolo.fi Vaccinationer
20.02.2021

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. I två av fal­len var de smit­ta­de redan i karan­tän och des­sa två smit­tor har inte lett till nya expo­ne­ring­ar. Det tred­je fal­let är för­knip­pat med en even­tu­ell risk för expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set på shop­ping­cent­ret Chy­de­nia i Kar­le­by, sär­skilt i Bik­Bok-affä­ren under peri­o­den 17–19.2.2021. De som har vis­tats på shop­ping­cent­ret under den peri­o­den kan ha expo­ne­rats för coronaviruset.

Vi ber att de som besökt shop­ping­cent­ret under den ovan­nämn­da peri­o­den föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

 • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv 
 • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppen vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård kontakta Soites samjour, tfn 116 117.

Vi påmin­ner ock­så om vik­ten av god coro­na­vi­rushy­gi­en och om den utvid­ga­de rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mas­ker som fort­fa­ran­de gäl­ler i Soi­tes område.

Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för per­so­ner som är över 12 år:

 • i offentliga utrymmen som affärer och andra ställen utanför hemmet
 • i kollektivtrafiken och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
 • vid läroanstalter på andra stadiet (yrkesskolor och gymnasier) samt högskolor och universitet i området
 • när man söker sig till ett coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland
 • ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

 • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede också om du bara har lindriga symtom
 • Använd ansiktsmask
 • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk
 • Håll avstånd till andra människor
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
 • Låt dig vaccineras när det är din tur.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier