omaolo.fi Vaccinationer
06.08.2021

Tre nya coro­na­vi­russmit­tor för­knip­pa­de med even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har kon­sta­te­rats i Soi­tes område

Tre nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jor­na har spårats.

En per­son med coro­na­vi­rus­in­fek­tion vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukhus

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats enligt följande:

  • tis 3.8.2021 kl. 8.40 - 9.00 Cafeteria Kuppi, Mellersta Österbottens centralsjukhus
  • tors 5.8.2021 kl. 14.20 - 14.40 Väntsalen vid Soites Samjour, Mellersta Österbottens centralsjukhus

Länk: Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coronaviruswebbplats

Vi ber per­so­ner som besökt en poten­ti­ell expo­ne­rings­plats att vara upp­märk­sam­ma på sym­tom och att inte tve­ka att upp­sö­ka coro­na­vi­rus­test­ning. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer, tfn 06 828 7499 / barna­ku­ten, tfn 06 826 4444.

Vän­li­gen note­ra att även om du varit på en poten­ti­ell expo­ne­rings­plats behö­ver du inte ta kon­takt med Soi­te per tele­fon om du inte har sym­tom. Det räc­ker att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och und­vi­ker onö­di­ga sam­ling­ar, är noga med att använ­da ansikts­mask, upp­rätt­hål­ler 2 meters säker­hets­av­stånd och är noga med hand­hy­gi­e­nen. Om du får ens lind­ri­ga sym­tom ska du boka tid till coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier