omaolo.fi Vaccinationer
03.12.2021

Soi­te bör­jar erbju­da alla per­so­ner som fyllt 18 år en tred­je coro­na­vac­cin­dos 5–6 måna­der efter den and­ra dosen

I enlig­het med rekom­men­da­tion från Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL bör­jar Soi­te i dag 3.12 erbju­da alla per­so­ner som fyllt 18 år en tred­je coro­na­vac­cin­dos när det gått 5–6 måna­der efter den and­ra dosen.

I Soi­tes områ­de inne­bär det­ta att unge­fär 21 000 invå­na­re har för när­va­ran­de rätt till en tred­je vac­cin­dos. Det­ta kan leda till rus­ning på coro­na­vac­ci­na­tions­stäl­le­na, sär­skilt på för­mid­da­gar­na. Vi rekom­men­de­rar där­för att hela vac­ci­na­tions­da­gen utnytt­jas för att und­vi­ka rusning.

Tyngd­punk­ten i frå­ga om coro­na­vac­ci­na­tio­ner lig­ger i tids­bok­nings­fria walk-in-dagar. Under walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan ock­så bokas elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon på num­ret 06 828 7488. Tele­fon­tid mån-tors kl. 9–15 och fre kl. 9–14. Du kan ock­så boka tid till vac­ci­na­tion via din egen häl­so­cen­tral.

Ock­så för grup­per för vil­ka THL redan tidi­ga­re har rekom­men­de­rat en tred­je vac­cin­dos rekom­men­de­ras boos­terdos 5–6 måna­der efter den and­ra dosen. Till des­sa grup­per hör bland annat per­so­ner som fyllt 60, per­so­ner som fått sina två förs­ta doser med ett kort inter­vall, per­so­ner som vår­dar coro­na­pa­ti­en­ter och soci­al- och häl­so­vårds­per­so­nal som ger annan bråds­kan­de vård samt per­so­nal inom hel­dygnsomsorg. För per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar rekom­men­de­ras fort­fa­ran­de en tred­je dos två måna­der efter den and­ra dosen.

Tidi­ga­re har and­ra per­so­ner än de som har kraf­tigt ned­satt immun­för­svar rekom­men­de­rats en tred­je dos sex måna­der efter den and­ra dosen. Nu kan boos­ter­vac­ci­net ges redan lite tidi­ga­re. Rekom­men­da­tio­nen om en tred­je dos gäl­ler ock­så under 30 år gam­la män. De ges BioN­Tech-Pfi­zers Comir­na­ty-vac­cin som tred­je vaccindos.

För att före­byg­ga coro­na­vi­russmit­tor och all­var­li­ga sjuk­doms­fall är det all­ra vik­ti­gas­te fort­fa­ran­de att man tar de två förs­ta coronavaccindoserna.

Inter­val­let mel­lan den förs­ta och den and­ra dosen inver­kar på hur vac­ci­na­tions­skyd­det utveck­las. Ett läng­re inter­vall mel­lan doser­na gör att det utveck­las bätt­re anti­kropps­hal­ter som ock­så hålls läng­re på en hög nivå.

THL:s instruk­tion är att man ska i förs­ta hand använ­da sam­ma pro­dukt vid tred­je vac­ci­na­tio­nen som vid den and­ra. För att garan­te­ra till­räck­lig­he­ten på vac­cin mås­te man dock göra en änd­ring så att en del av dem som fått Pfi­zers Comir­na­ty-vac­cin som sin and­ra dos får Moder­nas Spi­ke­vax-vac­cin som sin tred­je dos.

I under­sök­ning­ar har effek­ten av Spi­ke­vax-vac­ci­net varit minst lika god som av Comir­na­ty-vac­ci­net. I vis­sa under­sök­ning­ar har Spi­ke­vax till och med varit mer effek­tiv än Comir­na­ty. Enligt erfa­ren­het från oli­ka håll i värl­den har det varit tryggt att kor­san­vän­da Comir­na­ty- och Spi­ke­vax-vac­ci­ner och skyd­det har bli­vit minst lika gott som hos per­so­ner som fått en vac­cin­pro­dukt. Det har inte upp­täckts all­var­li­ga ovän­ta­de biverk­ning­ar när vac­ci­na­tions­se­ri­en har fort­satt med en annan produkt.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier