omaolo.fi Vaccinationer
20.09.2021

Per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar som fyllt 12 år bör­jar ges en tred­je vaccindos

THL:s instruk­tion är att områ­de­na bör­jar ge en tred­je vac­cin­dos till per­so­ner som har kraf­tigt ned­satt immun­för­svar. Soi­te bör­jar ge en tred­je vac­cin­dos till den­na mål­grupp omedelbart. 

En tred­je vac­cin­dos ges till de per­so­ner som fyllt 12 som på grund av sjuk­dom eller vård har kraf­tigt ned­satt immun­för­svar. Per­so­ner som har någon av de föl­jan­de sjuk­do­mar­na eller något av de föl­jan­de till­stån­den anses ha kraf­tigt ned­satt immunförsvar:

  • Organtransplantation
  • Stamcellstransplantation
  • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
  • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
  • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
  • Långt gången eller obehandlad HIV
  • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av en läkare

För per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar som fyllt 12 år rekom­men­de­ras en vac­ci­na­tions­se­rie på tre doser. Enligt forsk­ning­ar blir anti­kropps­sva­ret av en vac­ci­na­tions­se­rie på två doser ofta brist­fäl­lig hos per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar. En tred­je vac­cin­dos kom­plet­te­rar skyd­det hos des­sa personer.

Den tred­je vac­cin­do­sen i vac­ci­na­tions­se­ri­en kan ges, när det har gått minst två måna­der sedan den and­ra vaccindosen. 

Den tred­je vac­cin­do­sen ges i förs­ta hand med sam­ma vac­cin­pre­pa­rat som den and­ra dosen, ifall det inte finns någ­ra medi­cins­ka hin­der där­till. Läs mera i THL:s med­de­lan­de.

Den tred­je vac­cin­do­sen fås vid Soi­tes vaccinationsställen

Den tred­je vac­cin­do­sen fås vid Soi­tes vac­ci­na­tions­stäl­len. Man kan kom­ma för vac­ci­na­tion via tids­bok­ning­en eller genom att kom­ma till en tids­bok­nings­fri walk-in-vaccinering.

Under tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar kan man kom­ma för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Man kan fort­fa­ran­de boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon via vac­ci­na­tions­cen­tra­lens sek­re­te­ra­re, tfn 040 804 2821 (tele­fon­tid mån-fre kl. 12–15). Tid kan ock­så bokas per tele­fon via den egna hälsocentralen.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier