omaolo.fi Vaccinationer
26.09.2020

Två nya fall av coro­na­vi­rus­smit­ta i Kar­le­by som lett till massexponering

Två nya fall av coro­na­vi­rus­smit­ta har kon­sta­te­rats i Kar­le­by. Den ena smit­tan har lett till mass­ex­po­ne­ring. Smit­tan som lett till mass­ex­po­ne­ring har kon­sta­te­rats hos en elev i Chy­de­ni­us skola.De smit­ta­de är i hem­ka­ran­tän och smitt­spår­ning pågår för att utre­da expo­ne­ra­de. I det här ske­det är det dock klart att det hand­lar om fle­ra tio­tals per­so­ner.  Smitt­ked­jan är känd.

Ele­ver­na i års­kurs 3 och 4 och deras lära­re har som för­sik­tig­hets­åt­gärd för­satts i karan­tän och de över­går till distans­un­der­vis­ning fram till höst­lo­vet 9.10.2020. Samt­li­ga ele­ver i års­kurs 3 och 4 och deras lära­re tes­tas sön­dag 27.9.2020. Soi­te och Chy­de­ni­us sko­la kon­tak­tar de expo­ne­ra­de. Kar­le­by stad infor­me­rar vård­nads­ha­var­na om under­vis­nings­ar­range­mang­en i Chy­de­ni­us sko­la sön­dag 27.9.

Expo­ne­ring kan ock­så ha skett i bad­cen­t­ret Vesi­Vei­ja­ri 23.9 kl. 12–14. Om per­so­ner som besökt Vesi­Vei­ja­ri under den­na tid får sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta ska de kon­tak­ta Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 (öppet var­da­gar kl. 8–17 och hel­ger kl. 8–16)

Under de gång­na två vec­kor­na har sam­man­lagt sju coro­na­vi­russmit­tor kon­sta­te­ras i Soi­tes områ­de. I Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt har nu kon­sta­te­rats 47 coronavirussmittor.

Tes­ta dig även vid lind­ri­ga symtom

Stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss även vid lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta! Kon­tak­ta coro­naråd­giv­nings­num­ret 06 828 7499 och låt en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te bedö­ma ditt vård­be­hov. Vid behov ber vi dig kom­ma till mot­tag­ning­en och till ett coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier