omaolo.fi Vaccinationer
27.08.2020

Utdel­ning av ansikts­mas­ker till mind­re bemed­la­de inleds i Soite

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te inle­der utdel­ning av ansikts­mas­ker till mind­re bemed­la­de mån­da­gen 31.8.2020. Vi delar i förs­ta hand ut ansikts­mas­ker i tyg, fyra styc­ken per per­son. Med mas­ker­na delas ock­så ut anvis­ning­ar om kor­rekt använd­ning och tvätt­ning av ansikts­mas­ker. Störs­ta delen av ansikts­mas­ker­na som delas ut är tyg­mas­ker som kan använ­das fle­ra gång­er och som använts av arbets­ta­ga­re vid Soi­tes enhe­ter. Efter använd­ning har tyg­mas­ker­na genom­gått indust­ri­ell tvätt­ning. De har sedan för­va­rats på kor­rekt sätt i ett lager. 

Den riksom­fat­tan­de rekom­men­da­tio­nen är att med­bor­gar­na skaf­far sina ansikts­mas­ker själv. Gra­tis ansikts­mas­ker är avsed­da för mind­re bemed­la­de invå­na­re som inte har möj­lig­het att skaf­fa mask själv. Utdel­ning­en av masker base­rar sig på för­tro­en­de. Ing­en som kom­mer till ett utdel­nings­stäl­le behö­ver bevi­sa att hen är mind­re bemed­lad eller att hen behö­ver en gra­tis mask. Ansikts­mas­ker ges till häm­tar­na endast för per­son­ligt behov och bruk.

Soi­tes utdelningsställen

Utdel­ning av ansikts­mas­ker till mind­re bemed­la­de inleds som föl­jer vid Soi­tes enheter:

Kar­le­by:

  • Vuxensocialarbetets byrå, iPark, Vasavägen 6, 67100 Karleby
    tis 1.9 och tors 3.9 samt tis 8.9 och tors 10.9 kl. 14-16
  • Björkhagens servicecenter, Mårdgatan 6, 67800 Karleby
    mån 31.8 och mån 7.9 kl. 13-15

Kel­viå:
Häl­so­sta­tio­nen, Kel­viå­vä­gen 24, 68300 Kel­viå
tors 3.9 och tors 10.9 kl. 14–16

Loch­teå: 
Häl­so­sta­tio­nen, Loh­ta­jan­tie 3, 68230 Loch­teå
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 14–16

Ulla­va: 
Häl­so­sta­tio­nen, Ullava­vä­gen 701, 68370 Ulla­va
ons 2.9 och ons 9.9 kl. 13–15

Kan­nus:
FPA:s bygg­nad, Toriku­ja 3, 69100 Kan­nus
tis 1.9 och tors 3.9 samt tis 8.9 och tors 10.9 kl. 12–14

Toho­lam­pi:
Infor­ma­tio­nen på kom­mun­hu­set, Lam­pin­tie 5, 69300 Toho­lam­pi
ons 2.9 och ons 9.9. kl. 12–14

Lestijär­vi: 
Häl­so­sta­tio­nen, Nie­me­län­tie 3A, 69440 Lestijär­vi
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 12–14

Kaust­by:
Famil­je- och soci­al­cent­ret Paja­la, Paja­lan­tie 1, 69600 Kaust­by
tors 3.9 och tors 10.9 kl. 12–15

Vetil:
Lob­byn på kom­mun­hu­set, Kivi­hyypän­tie 1, 68700 Vetil
fre 4.9 och fre 11.9 kl. 9–11

Halso:
Kom­mun­hu­set, soci­al­ar­be­tets rum, Kaup­pi­sen­tie 5, 69510 Halso
ons 2.9 kl. 13–15

Per­ho:
Kom­mun­hu­set, Kes­kustie 2, 69950 Per­ho
tis 1.9 och tis 8.9 kl. 9–11

Kro­no­by:
Kommun­går­den, Säbrå­vä­gen 2, 68500 Kro­no­by
tors 3.9  och tors 10.9 kl. 13–15

Terjärv:
Häl­so­sta­tio­nen, Hör­by­vä­gen 8, 68700 Terjärv
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 12–15

Neder­ve­til:    
Häl­so­sta­tio­nen, Mis­ter­hult­vä­gen 4, 68410 Neder­ve­til
ons 2.9 och ons 9.9 kl. 13–15

De som besö­ker utdel­nings­stäl­le­na ska vara fris­ka, och besö­kar­na ombes hål­la säkerhetsavstånden. 

Om du har frå­gor kring utdel­ning­en av masker kan du ringa vux­enso­ci­al­ar­be­tets byrå­sek­re­te­ra­re, tfn 040 806 5095 var­da­gar kl. 9–15.

När bör ansikts­mask användas? 

THL rekom­men­de­rar att mask används för att skyd­da and­ra män­ni­skor i de sjuk­vårds­di­strikt där det kon­sta­te­rats coro­na­vi­russmit­tor under de två senas­te veckorna.

Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för per­so­ner som är över 15 år:

  • i kollektivtrafiken
  • när man söker sig till ett coronavirustest
  • när man återvänder till Finland från ett riskland.
  • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spri­das. Det är dock av störs­ta vikt att fort­fa­ran­de hål­la säker­hets­av­stånd på 1–2 meter all­tid när det är möj­ligt, att tvät­ta hän­der­na, att hos­ta i ärmen eller i en näs­duk för engångs­bruk samt att und­vi­ka att röra sig i ansiktet. 

THL:s anvis­ning om ansikts­mas­ker:
Video på fins­ka: så här använ­der du ansikts­mask på rätt sätt (THL)
Rekom­men­da­tion för med­bor­ga­re om att använ­da ansiktsmasker

Soi­tes bruks­an­vis­ning för ansiktsmasker

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier