omaolo.fi Vaccinationer
14.01.2021

Utdel­ning av ansikts­mas­ker till mind­re bemedlade

Soi­te delar ut ansikts­mas­ker till mind­re bemed­la­de. Den natio­nel­la rekom­men­da­tio­nen är att befolk­ning­en skaf­far sina ansikts­mas­ker själv. De avgifts­fria ansikts­mas­ker­na är avsed­da för mind­re bemed­la­de per­so­ner som inte kan skaf­fa ansikts­mask själv.

Du kan ringa 040 806 5095 mån-fre kl. 9–15 för att frå­ga om ansikts­mas­ker för mind­re bemedlade.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier