omaolo.fi Vaccinationer
12.02.2021

Vac­ci­na­tio­ner­na av risk­grup­per inleds

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na utvid­gas vec­ka 7 i Soi­tes områ­de till under 70 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1.

Inled­nings­vis vac­ci­ne­ras de per­so­ner i den här grup­pen som går på kon­trol­ler i Soi­te (t.ex. trans­plan­ta­tions- och can­cer­pa­ti­en­ter). De kon­tak­tas per­son­li­gen per tele­fon för att kom­ma över­ens om en vac­ci­na­tions­tid. Det är möj­ligt att hand­la så här eftersom anta­let per­so­ner som ska vac­ci­ne­ras är rela­tivt litet.

Under 70 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras med Aztra­Ze­necas vac­cin, medan över 70 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras med Pfei­zer-BioN­Te­chs vaccin.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier