omaolo.fi Vaccinationer

Van­li­ga frågor

Sidan har upp­da­te­rats 24.3.2022 kl. 14.15

Jag har fått ett posi­tivt resul­tat i ett coro­na­vi­rus­test. Vad ska jag göra?

Du mås­te stan­na hem­ma för att före­byg­ga ytter­li­ga­re smit­tor. Smitt­sam­he­ten bör­jar typiskt unge­fär två dygn innan de förs­ta sym­to­men bör­jar och varar i unge­fär en vec­ka efter att sym­to­men bör­jat. Det rekom­men­de­ras att du berät­tar om situ­a­tio­nen på din arbets­plats eller där du stu­de­rar samt åt and­ra even­tu­el­la per­so­ner du träf­fat under smitt­sam­hets­ti­den och berät­tar att de mås­te stan­na hem­ma om de even­tu­ellt får symtom.

Du kan åter­vän­da till din nor­ma­la var­dag när du inte läng­re har sym­tom och iso­le­rings­ti­den har tagit slut. Med sym­tom­fri­het menas att du inte har feber och att and­ra sym­tom hål­ler klart på att lind­ras. Ansök vid behov om sjuk­le­dig­het hos din egen före­tags­häl­so­vård eller hälsocentral.

Sjuk­doms­bil­den för en covid-19-infek­tion kan vari­e­ra från en näs­tan sym­tom­fri sjuk­dom till en all­var­lig form av sjuk­do­men. Sym­to­men kan ock­så vari­e­ra när sjuk­do­men fram­skri­der. Störs­ta delen av dem som insjuk­nar i covid-19-infek­tion behö­ver ing­en sjuk­hus­vård, utan sjuk­do­men går över med egen­vård. Det är då vik­tigt att vila och stan­na hem­ma. Om ditt häl­so­till­stånd är dåligt, ring 116 117 eller i nöd­fall 112. Mer infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­in­fek­tion och behand­ling­en av den finns på Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL:s sidor: Aktu­ellt om coro­na­vi­ru­set.

Mer infor­ma­tion:

Blir alla som fått ett posi­tivt testre­sul­tat uppringda?

De som har fått ett posi­tivt resul­tat av ett coro­na­test kon­tak­tas via sms. Läs anvis­ning­ar­na nog­grant via de län­kar som finns i sms:et. Över 60 år gam­la per­so­ner kon­tak­tas per tele­fon om testre­sul­ta­tet är positivt. 

I nulä­get görs smitt­spår­ning behovs­prö­vat, dvs. man pri­o­ri­te­rar smit­tor i soci­al- och häl­so­vårds­en­he­ter. Följ de anvis­ning­ar som finns i sms:et.

Jag fick ett posi­tivt resul­tat av ett hem­test för coro­na­vi­ru­set. Vad ska jag göra?

Man ska för­hål­la sig till ett posi­tivt testre­sul­tat av ett hem­test på sam­ma sätt som till ett posi­tivt resul­tat av ett offi­ci­ellt test, obe­ro­en­de av symtombilden.

Om ett hem­test är posi­tivt behö­ver resul­ta­tet van­ligt­vis inte veri­fie­ras genom ett test inom häl­so- och sjukvården.

Ett posi­tivt resul­tat av ett hem­test kan veri­fie­ras inom häl­so- och sjuk­vår­den om:

Om du bor i sam­ma hus­håll med en per­son som fått ett posi­tivt resul­tat av ett hem­test eller om du bor eller har annars varit i nära kon­takt med en per­son som fått ett posi­tivt resul­tat av ett test inom häl­so- och sjukvården:

Berät­ta för per­so­ner som du varit i nära kon­takt med att du insjuk­nat. Be dem som expo­ne­rats för smit­ta att fri­vil­ligt und­vi­ka kon­tak­ter i fem dagar från den dagen ni träf­fats senast, att använ­da ansikts­mask och att iakt­ta god hand­hy­gi­en när de träf­far and­ra män­ni­skor. Smitt­sam­he­ten kan bör­ja så tidigt som två dagar innan sym­to­men börjar.

Om du är tvung­en att vara bor­ta från arbe­tet p.g.a. smit­ta och du behö­ver dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom, ska du boka tid till ett PCR-test som görs i Soi­te. Om du där­e­mot inte behö­ver ett intyg för dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom behö­ver ett posi­tivt resul­tat som fåtts av ett anti­gen­test hem­ma inte läng­re veri­fie­ras i Soi­te. I ett sådant fall behö­ver du inte vara i kon­takt med häl­so- och sjuk­vår­den ifall du mår bra. Vid behov får du ett sjuk­le­dig­hets­in­tyg från företagshälsovården/hälsocentralen.

En per­son som fått ett posi­tivt testre­sul­tat bör all­tid und­vi­ka kon­tak­ter med män­ni­skor utan­för hem­met, dvs. bör stan­na hem­ma i enlig­het med de ovan­nämn­da instruk­tio­ner­na. Iso­le­rings­ti­den räk­nas från provtagningsdagen.

Jag har fått ett posi­tivt resul­tat av ett coro­na­vi­rus­test. Ska jag iso­le­ra mig ock­så från dem som bor i sam­ma hus­håll som jag?

En per­son som smit­tats är mest smitt­sam 1–2 dagar innan sym­to­men bör­jat och de förs­ta dagar­na efter att sym­tom bör­jat. När ett posi­tiv testre­sul­tat kom­mer har de som bor i sam­ma hus­håll allt­så redan fått den störs­ta expo­ne­ring­en. Om det är lätt att genom­fö­ra boen­de­ar­range­mang som begrän­sar kon­tak­ter, kan man för­stås hand­la så efter eget gottfinnande.

Jag har under­lig­gan­de sjuk­do­mar. Behö­ver jag behand­ling med koa­gu­la­tions­häm­man­de medicin?

En coro­na­vi­rus­in­fek­tion som orsa­kar lind­ri­ga sym­tom eller som är sym­tom­fri med­för ing­en avse­värd risk för blod­propp, och anti­ko­a­gu­lans­be­hand­ling behövs inte även om det finns risk­fak­to­rer. Om du behö­ver anti­ko­a­gu­lans­be­hand­ling av and­ra orsa­ker, genom­förs den behand­ling­en enligt anvis­ning­ar från din behand­lan­de läka­re. Se till att dric­ka till­räck­ligt med väts­ka och att röra på dig. 

Om du har risk­fak­to­rer och inte mår bra, orkar inte eller kan inte röra på dig just alls, lönar det sig ändå att kon­tak­ta häl­so- och sjuk­vår­den. Du kan kon­tak­ta före­tags­häl­so­vår­den eller häl­so­cen­tra­len i din hemkommun.

Mer infor­ma­tion: Instruk­tio­ner till dig som har coronavirussjukdomen

Jag har fått ett posi­tivt resul­tat av ett coro­na­vi­rus­test och är gravid/har fött nyss. Vad ska jag göra?

Om du är gra­vid bör du kon­tak­ta en smittskyddsskötare.

Vad menas med isolering?

Per­so­ner som insjuk­nat, dvs. per­so­ner som har fått ett posi­tivt resul­tat av ett coro­na­vi­rus­test ska vara hem­ma och und­vi­ka soci­a­la kon­tak­ter. Läng­den på iso­le­ring­en beror på provtagningsdagen.

Om du har fått ett posi­tivt resul­tat av ett coro­na­vi­rus­test, smit­tar du. Smitt­sam­he­ten bör­jar typiskt unge­fär två dygn innan de förs­ta sym­to­men bör­jar och den fort­sät­ter i unge­fär en vec­ka efter att sym­to­men bör­jat. Läng­den på iso­le­ring­en base­rar sig på detta.

Får jag veta vil­ken coro­na­vi­rus­va­ri­ant som orsa­kat min sjukdom?

Infor­ma­tio­nen om vari­ant har ing­en inver­kan på iso­le­rings­åt­gär­der­na i ett enskilt fall och det går inte hel­ler att för­ut­spå sjuk­doms­för­lop­pet uti­från vari­an­ten. I Soi­tes områ­de sekven­se­ras inte alla posi­ti­va coro­na­vi­rus­prov. Ett litet antal slump­mäs­sigt val­da prov skic­kas till THL för sekven­se­ring. Resul­ta­ten kom­mer med ett dröjs­mål på fle­ra vec­kor och det infor­me­ras inte sepa­rat om dem. På basis av inci­den­skur­vor och infor­ma­tion från huvud­stads­re­gi­o­nen är störs­ta delen av de posi­ti­va testre­sul­ta­ten även hos oss orsa­ka­de av omikron.

Min iso­le­ring slu­tar, men jag har fort­fa­ran­de sym­tom. Vad ska jag göra?

Iso­le­ring­ens längd fast­ställs på basis av genom­snitt­lig smitt­sam­het. Ett posi­tivt resul­tat av ett PCR-test berät­tar inte direkt om smitt­sam­het. Tes­ter kan visa posi­tivt länge på grund av res­ter av virus. Där­för går man inte på nytt på prov­tag­ning. I frå­ga om vis­sa sym­tom, som t.ex. hos­ta eller för­änd­ring­ar i lukt- och smak­sin­net, kan det ta fle­ra vec­kor innan de går över. Det här säger inte hel­ler något om smittsamheten. 

Om du har fort­fa­ran­de svå­ra sym­tom när iso­le­ring­en tar slut och du har t.ex. fort­fa­ran­de feber, finns det skäl att kon­tak­ta smitt­skydds­skö­ta­ren. Om du inte ännu är arbets­för­mögen när iso­le­ring­en tar slut, kan en före­tagslä­ka­re eller häl­so­centrallä­ka­re ge ett sjuk­le­dig­hets­in­tyg på van­ligt sätt.

Var­i­från får jag dag­pen­ning vid smitt­sam sjukdom?

Dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom bevil­jas av FPA. Man har rätt till dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom uti­från ett A‑intyg. Kon­tak­ta din före­tags­häl­so­vård eller häl­so­cen­tral för att få ett A‑intyg. Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner skri­ver inte läng­re A‑intyg.

Ock­så en vård­nads­ha­va­re till ett under 16 år gam­malt barn kan få dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom under sin från­va­ro från arbe­tet som beror på hen själv eller bar­net. Mer infor­ma­tion på FPA:s webb­plats.

Ett intyg kan skri­vas om sjuk­do­men har veri­fi­e­rats genom ett PCR-test som gjorts i Soite.

Hur genom­förs gemen­sam vård­nad av barn eller umgäng­es­rätt under coronavirussjukdom?

Det är enklast att göra så att bar­net är i sam­ma hus­håll under hela sin sjuk­doms­tid om för­äld­rar­na kan kom­ma över­ens om det­ta. Om det­ta inte är möj­ligt och du och bar­net är sym­tom­fria, kan vård­nads- och umgäng­es­rätt­sä­ren­den skö­tas som normalt.

Om bar­net kon­sta­te­ras ha coro­na­vi­ru­set bör hen vara i sam­ma hus­håll under isoleringen.

Kan jag gå till buti­ken under min sjukdom?

Det är för­bju­det att gå till buti­ken. För­bu­det gäl­ler ock­så besök på and­ra offent­li­ga plat­ser. Om du inte har någon som kan föra mat och dag­lig­va­ror till dig, kan du bestäl­la varor genom att utnytt­ja affä­rer­nas leve­rans­tjäns­ter. Ock­så Soi­tes soci­al­tjäns­ter kan hjäl­pa dig.

Kan en per­son som gör renovering/en rörmokare/någon annan utom­stå­en­de per­son kom­ma till mitt hem?

Det får inte kom­ma besö­ka­re eller and­ra utom­stå­en­de hem till dig. Alla såda­na över­enskom­na besök mås­te avbo­kas eller skju­tas upp. Det enda undan­ta­get är umgäng­es­rätt i frå­ga om barn och gemen­sam vårdnad.

Om det är frå­ga om ett akut behov av en rör­mo­ka­res tjäns­ter t.ex. på grund av ett stopp i avlop­pet, kon­tak­ta coro­naråd­giv­ning­en för att få när­ma­re anvisningar.

Jag har en läkarmottagningstid/operationstid/laboratorietid, men jag är sjuk. Vad ska jag göra?

Utgångs­punk­ten är att du inte ska uträt­ta ären­den någon­stans eller besö­ka labo­ra­to­ri­et under din sjuk­dom. Det finns dock undan­tag bero­en­de på hur bråds­kan­de besö­ket eller ingrep­pet är. Det rekom­men­de­ras att du kon­tak­tar enhe­ten där mot­tag­nings­be­sö­ket, ingrep­pet eller mot­sva­ran­de skul­le ske för att få när­ma­re anvisningar. 

Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver ett besök inom häl­so- och sjuk­vår­den, ska den vår­dan­de enhe­ten all­tid infor­me­ras om smit­tan. Akut vård och aku­ta bedöm­ning­ar av vård­be­ho­vet genom­förs alltid.

Jag har expo­ne­rats och min arbets­gi­va­re ordi­ne­rar mig till coro­na­prov­tag­ning. Hur ska jag göra?

Det­ta hör inte till Soi­tes test­nings­kri­te­ri­er. En arbets­gi­va­re kan inte ordi­ne­ra till coro­na­prov­tag­ning. Vi rekom­men­de­rar att du kon­tak­tar före­tags­häl­so­vår­den. Om du vill kan du ock­så göra ett hem­test, men hem­tes­ter är inte full­stän­digt till­för­lit­li­ga om det är frå­ga om en sym­tom­fri person.

Mer infor­ma­tion:

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier