omaolo.fi Vaccinationer
17.06.2020

Vid cen­tral­sjuk­hu­set och all­män­me­di­cins­ka avdel­ning­ar­na över­går man till besöksbegränsningar

Vid cen­tral­sjuk­hu­set och all­män­me­di­cins­ka avdel­ning­ar­na i Kar­le­by, Tunk­ka­ri och Kan­nus över­går man till besöks­be­gräns­ning­ar. Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att det finns all­var­ligt sju­ka per­so­ner på avdelningarna. 

  • Till sjukhuset och allmänmedicinska avdelningarna får komma 1-2 besökare som ska vara helt symtomfria.
  • Besökaren ska använda kirurgiskt mun-nässkydd. Enheterna ska reservera kirurgiska mun-nässkydd att dela ut till besökare.
  • Besökaren måste följa de coronarelaterade anvisningarna för hygien.

Besöksan­vis­ning­ar­na spe­ci­fi­ce­ras vid behov i enlig­het med natio­nel­la anvisningarna.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier