omaolo.fi Rokotukset
05.11.2021

Tar­ken­nus 4.11. jul­kais­tuun Soi­ten koron­ajoh­to­ryh­män tiedotteeseen

Soi­ten koron­ajoh­to­ryh­män tie­dot­tees­sa 4.11.2021 todet­tiin, että vaka­van koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia Soi­ten koron­ajoh­to­ryh­mä suo­sit­taa, että las­ten ja aikuis­ten har­ras­tus­toi­min­ta lai­tet­tai­siin tauol­le muu­ta­man vii­kon ajaksi.

Muo­toi­lu on perus­tel­lus­ti herät­tä­nyt kysy­myk­siä, min­kä vuok­si Soi­te tar­ken­taa suo­si­tus­ta ja sen perus­tet­ta. Soi­ten koron­ajoh­to­ryh­mä ei suo­si­tuk­sel­la edel­ly­tä kes­keyt­tä­mään har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­tä, mut­ta kiin­nit­tää täs­sä poik­keuk­sel­li­ses­sa tilan­tees­sa huo­mio­ta mah­dol­li­siin tar­tun­ta­ris­kei­hin eri­tyi­ses­ti kor­kean ris­kin har­ras­tus­toi­min­nas­sa. Koron­ajoh­to­ryh­mä pyy­tää väes­töä arvioi­maan, mihin kokoon­tu­mi­siin ja tapah­tu­miin on täs­sä tilan­tees­sa perus­tel­tua osal­lis­tua. Eri­tyi­ses­ti koro­na­tau­din suh­teen ris­ki­ryh­mä­läis­ten ja iäk­käi­den sekä hei­dän per­heen­jä­sen­ten tuli­si nou­dat­taa varo­vai­suut­ta tilai­suuk­siin osallistumisessa. 

Suo­si­tuk­sel­la pyri­tään osal­taan tur­vaa­maan las­ten ja nuor­ten mah­dol­li­suus jat­kaa kou­lu­työ­tä lähiopetuksessa. 

Poik­keuk­sel­li­sen vaka­van koro­na­ti­lan­teen rau­hoit­ta­mi­sek­si kai­kis­sa, myös har­ras­tus­toi­min­taan liit­ty­vis­sä kokoon­tu­mi­sis­sa, tulee nou­dat­taa nyt eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta. Eri­tyi­ses­ti suo­si­tel­laan vält­tä­mään kokoon­tu­mi­sia, jois­sa ei voi­da nou­dat­taa tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 § mukai­sia tur­vaoh­jei­ta ja riit­tä­viä etäi­syyk­siä. Mer­kit­tä­vän ris­kin tapah­tu­mis­sa ja har­ras­tus­toi­min­nas­sa tulee nou­dat­taa eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta ja har­kit­se­maan omaa ja per­heen­jä­sen­ten osal­lis­tu­mis­taan näihin. 

Suo­si­tus on, että kokoon­tu­mi­sia jär­jes­tet­täi­siin vain har­ki­ten ja koro­naan liit­ty­vät hygie­niaoh­jeis­tuk­set huo­mioi­den. Tilai­suuk­sien koro­na­tur­val­li­suus on jär­jes­tä­jän vas­tuul­la. Jokai­nen osal­lis­tu­ja tekee itse valin­nan osallistumisestaan. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media