omaolo.fi Rokotukset

Tilan­ne­ku­va

Päi­vi­täm­me tilan­ne­ku­van luvut ker­ran vii­kos­sa, maa­nan­tai­sin, jol­loin päi­vi­te­tään myös koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri. Alu­eel­li­sen tar­tun­ta­ti­lan­teen tun­nus­lu­vut löy­ty­vät myös THL:n koro­na­kar­tas­ta.

Tie­dot päi­vi­tet­ty 25.10.2021

Link­ki: Mah­dol­li­set altis­tu­mis­pai­kat koronavirukselle

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set:

Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käynnissä:

Mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set Soi­ten alueella:

Link­ki: kat­ta­va lis­taus suo­si­tuk­sis­ta Soi­ten alueella

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä nou­da­te­taan Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja THL:n anta­maa ohjet­ta sekä STM:n ohjaus­kir­jet­tä. Esi­mer­kik­si tapah­tu­mat, jois­sa myy­dään ylei­söl­le pää­sy­lip­pu­ja, ovat sel­lai­sia, jois­sa tulee huo­mioi­da AVI:n ja STM:n linjaukset.

Alu­eel­li­sen COVID-19 viran­omais­ryh­män suositukset:

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media