omaolo.fi Rokotukset

Toi­mi näin

Ohjeet tar­tun­nan ehkäi­se­mi­seen (THL)

Alu­eel­li­set suositukset

Ohje lap­sen infek­tio-oirei­siin ja koro­na­tes­taa­mi­seen

Mil­loin koronatestiin?

Jos sinul­la on lie­viä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta, pysy koto­na ja ota mei­hin yhteyt­tä säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se! Älä tule Soi­ten toi­mi­pis­tee­seen ilman yhteydenottoa.

Rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Kah­den roko­tusan­nok­sen saa­nei­ta tes­ta­taan, mikä­li oireet ovat voi­mak­kaat, hen­ki­lö on mer­kit­tä­väs­ti altis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sel­le tai mikä­li hen­ki­lö työs­ken­te­lee sote-alal­la. Soi­tes­sa koro­na­vi­rus­tes­tauk­ses­sa nou­da­te­taan THL:n val­ta­kun­nal­li­sia ohjeis­tuk­sia. Koro­na­tes­tiin pää­se­vät kui­ten­kin edel­leen kaik­ki, joil­la on koro­na­vi­rus­tau­tiin sopi­via oirei­ta tai epäi­ly koronatartunnasta.

Las­ten ei tar­vit­se enää men­nä tes­tiin lie­vän fluns­san takia. Alle 12-vuo­tiail­le suo­si­tel­laan tes­tiä, jos heil­lä on oirei­ta ja hei­dän on todet­tu altis­tu­neen tar­tun­nal­le sekä jos per­hees­sä on yli 16-vuo­tiai­ta, joil­la ei ole täyt­tää roko­te­suo­jaa. Lap­si voi­daan ohja­ta koro­na­tes­tauk­seen myös lää­kä­rin arvion perusteella.

Yhtey­den­o­ton voit teh­dä säh­köi­ses­ti täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa omaolo.fi. Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omaolo-pal­ve­lun kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Link­ki ajan­va­rauk­seen tar­jo­taan oirear­vion täyt­tä­mi­sen jäl­keen, mikä­li oiree­si edel­lyt­tä­vät koronavirustestausta.

Ajan­va­raus koronatestaukseen

Lin­kit:

Luo­tet­ta­vaa tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta sel­ko­kie­lel­lä ja kuvin tuettuna

Vaka­van koro­na­vi­rus­tau­din aikui­set riskiryhmät

Las­ten koro­na­vi­rus (COVID-19) ‑ris­ki­ryh­miä kos­ke­va ohje 

Suo­si­tus kas­vo­mas­kin käy­tös­tä (THL)

”Ikään­ty­neen on syy­tä vält­tää koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – hyvin­voin­tiin ja toi­min­ta­ky­kyyn kan­nat­taa kiin­nit­tää huomiota”

”Ikään­ty­neet – ohjei­ta yli 70-vuotiaille”

Koro­naoh­jeis­tus Soi­ten alu­een sivistystoimiin

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media