omaolo.fi Rokotukset

Jos epäi­let tar­tun­taa, toi­mi näin

Jos olet perus­ter­ve ja sinul­la on lie­viä hen­gi­tys­tie­oi­rei­ta ja yleis­voin­ti­si on hyvä, ei yleen­sä ole tar­vet­ta ottaa yhteyt­tä ter­vey­den­huol­toon eikä hakeu­tua ter­vey­den­huol­lon koro­na­vi­rus­tes­tiin. Suo­sit­te­lem­me, että väl­tät vapaa­eh­toi­ses­ti kon­tak­te­ja mui­hin kuin samas­sa talou­des­sa asu­viin vähin­tään vii­den vuo­ro­kau­den ajan.

Koti­tes­taus

Voit halu­tes­sa­si teh­dä koti­tes­tin. Suo­sit­te­lem­me koti­tes­taus­ta kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Koro­na­vi­ruk­sen anti­gee­ni-koti­tes­tit eivät vält­tä­mät­tä tun­nis­ta omik­ron­muun­nos­ta yhtä her­käs­ti aiem­piin variant­tei­hin ver­rat­tu­na, joten suo­sit­te­lem­me tois­ta­maan koti­tes­tin uudes­taan muu­ta­man päi­vän kulut­tua, mikä­li hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireet jatkuvat. 

Koti­tes­tit sovel­tu­vat myös las­ten tes­tauk­seen. Koti­tes­tin tulos on luo­tet­ta­vam­pi, jos tes­ti tois­te­taan usea­na peräk­käi­se­nä päi­vä­nä tai 2–3 päi­vän välein.

Lisä­tie­toa koto­na teh­tä­vis­tä koro­na­tes­teis­tä löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Lisäk­si THL:n verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy koti­tes­taus­oh­je kou­lu­lai­sil­le, opis­ke­li­joil­le sekä kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten henkilökunnalle.

Nega­tii­vi­nen kotitestitulos

On tär­ke­ää, että väl­tät oirei­se­na kon­tak­te­ja aina­kin vii­den vuo­ro­kau­den ajan, vaik­ka koti­tes­ti oli­si nega­tii­vi­nen. Jos oireet jat­ku­vat kau­em­min kuin kol­me vuo­ro­kaut­ta, suo­sit­te­lem­me vält­tä­mään kon­tak­te­ja, kun­nes olet ollut oiree­ton vähin­tään kak­si vuorokautta.

Posi­tii­vi­nen kotitestitulos

Jos koti­tes­ti on posi­tii­vi­nen, tulos­ta ei yleen­sä ole tar­peen var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa teh­tä­väl­lä tes­til­lä. Link­ki: Ohjeet koro­na­vi­rus­tau­tia sai­ras­ta­val­le.

Posi­tii­vi­seen koti­tes­ti­tu­lok­seen on oire­ku­vas­ta riip­pu­mat­ta suh­tau­dut­ta­va samoin kuin viral­li­sel­la tes­til­lä saa­tuun posi­tii­vi­seen tulok­seen.

Jos asut samas­sa talou­des­sa koro­na­po­si­tii­vi­sen hen­ki­lön kans­sa (kotitesti/laboratoriovarmennettu)

Ker­ro sai­ras­tu­mi­ses­ta­si hen­ki­löil­le, joi­hin sinul­la on ollut lähei­nen kon­tak­ti. Pyy­dä tar­tun­nal­le altis­tu­nei­ta vält­tä­mään vapaa­eh­toi­ses­ti kon­tak­te­ja vii­den päi­vän ajan sii­tä, kun vii­mek­si tapa­sit­te, käyt­tä­mään kas­vo­mas­kia ja nou­dat­ta­maan hyvää käsi­hy­gie­ni­aa mui­ta ihmi­siä tava­tes­sa. Tar­tut­ta­vuus voi alkaa jo kak­si vuo­ro­kaut­ta ennen oirei­den alkamista.

Mil­loin koro­na­tes­tiin Soiteen?

Aikui­set

Posi­tii­vi­nen koti­tes­ti­tu­los voi­daan var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa, jos:

Ota aina vii­veet­tä yhteyt­tä Soi­teen, jos voin­ti­si sitä vaatii.

Ajan­va­raus koronatestaukseen

Alle 12-vuo­ti­aat lapset

Alle 12-vuo­ti­aan lap­sen lie­viä infek­tio-oirei­ta voi seu­ra­ta koto­na ilman tes­taa­mis­ta. Oireet ovat lie­viä, jos lap­si on vir­keä ja jak­saa leik­kiä ja puu­hail­la, vaik­ka hänel­lä oli­si­kin nuhaa, yskää ja kuumetta. 

Lap­sen tuli­si vält­tää per­heen ulko­puo­li­sia kon­tak­te­ja, kun­nes oireet ovat mer­kit­tä­väs­ti hel­pot­ta­neet. Jos oireet alka­vat sel­keäs­ti väis­tyä seu­ran­nas­sa, ei koro­na­tes­tiin tar­vit­se men­nä

Alle 12-vuo­ti­aal­la lap­sel­la Soi­tes­sa teh­ty koro­na­tes­ti on aiheel­li­nen, jos hänel­lä on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta ja hänen oireet edel­lyt­tä­vät lää­kä­rin arvio­ta (ja sen perus­teel­la koronatestiä).

Yli 12-vuo­ti­aat lap­set ja nuoret

Yli 12-vuo­ti­aal­la lap­sel­la Soi­tes­sa teh­ty koro­na­tes­ti on aiheel­li­nen, jos hänel­lä on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta ja hän kuu­luu vaka­van koro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­ryh­mään.

Ajan­va­raus alle 16-vuotiaille:

Lap­si tai nuo­ri voi pala­ta var­hais­kas­va­tuk­seen tai kou­luun, kun hän on sel­väs­ti para­ne­mas­sa ja oireet vähe­ne­mäs­sä. Kuten muis­sa­kin virusin­fek­tiois­sa, myös koro­nas­sa tar­tut­ta­vuus vähe­nee nopeas­ti oirei­den alka­mi­sen jäl­keen. Jäl­ki­nu­ha tai ‑yskä voi jat­kua pit­kään­kin tuo­reen hen­gi­tys­tiein­fek­tion jälkeen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media