omaolo.fi Rokotukset

Toi­mi näin

Ohjeet tar­tun­nan ehkäi­se­mi­seen (THL)

Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus Soi­ten alueella

Ohje: näin käy­tät kas­vo­mas­kia oikein

Koro­na­vilk­ku ilmoit­taa altis­tu­mi­ses­ta viruk­sel­le, mitä teen? 

Toi­mi näin, jos sinul­la on koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oireita

Jos sinul­la on lie­viä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta, pysy koto­na ja ota mei­hin yhteyt­tä säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se! Älä tule Soi­ten toi­mi­pis­tee­seen ilman yhteydenottoa.

Yhtey­den­o­ton voit teh­dä säh­köi­ses­ti täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa omaolo.fi. Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omaolo-pal­ve­lun kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Link­ki ajan­va­rauk­seen tar­jo­taan oirear­vion täyt­tä­mi­sen jäl­keen, mikä­li oiree­si edel­lyt­tä­vät koronavirustestausta.

Tee oirear­vio Omaolo-palvelussa

Tai soi­ta meille:

Voit myös soit­taa meil­le ja Soi­ten ammat­ti­lai­nen arvioi hoi­don­tar­pee­si. Tar­vit­taes­sa kut­sum­me sinut vas­taa­no­tol­le ja koronavirustestaukseen. 

Aikui­set, yli 16-vuo­ti­aat sairastuneet:

Koro­na­neu­von­ta­nu­me­ro
puh. 06 828 7499

Avoin­na joka päi­vä klo 8–16.

Jos ter­vey­den­ti­la­si vaa­tii päi­vys­tyk­sel­lis­tä hoi­toa, soita:

Soi­ten yhteis­päi­vys­tys
puh. 116 117

Alle 16-vuo­ti­aat sairastuneet:

Soi­ten las­ten päi­vys­tys
puh. 06 826 4444

Avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den 24/7

Näyt­teen­ot­to

Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä ote­taan Kok­ko­las­sa infek­tio­vas­taa­no­tol­la, yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä sekä las­ten päi­vys­tyk­ses­sä. Näyt­tei­tä ote­taan myös Tunk­ka­rin ja Kan­nuk­sen ter­veys­a­se­mien infek­tio­vas­taa­no­toil­la.

Link­ki: Soi­ten koronavastaanotot

Lin­kit:

Luo­tet­ta­vaa tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta sel­ko­kie­lel­lä ja kuvin tuettuna

Vaka­van koro­na­vi­rus­tau­din aikui­set riskiryhmät

Las­ten koro­na­vi­rus (COVID-19) ‑ris­ki­ryh­miä kos­ke­va ohje 

Suo­si­tus kas­vo­mas­kin käy­tös­tä (THL)

”Ikään­ty­neen on syy­tä vält­tää koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – hyvin­voin­tiin ja toi­min­ta­ky­kyyn kan­nat­taa kiin­nit­tää huomiota”

”Ikään­ty­neet – ohjei­ta yli 70-vuotiaille”

Koro­naoh­jeis­tus Soi­ten alu­een sivistystoimiin

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media