omaolo.fi Rokotukset

Tukos­ris­kiar­vio koro­na­tau­tia sairastavalle

Sivu päi­vi­tet­ty 2.5.2022

Seu­raa­vien kysy­mys­ten avul­la pyri­tään arvioi­maan, onko sinul­la suu­ren­tu­nut ris­ki saa­da verisuonitukos.

1. Veren hyy­ty­mis­tä estä­vien lääk­kei­den käyttö

Jos käy­tät jota­kin alla lis­ta­tuis­ta veren hyy­ty­mis­tä estä­vis­tä lääk­keis­tä, sinul­la on suo­ja koro­na­vi­rusin­fek­tion tukosriskiltä.

Jos et käy­tä yllä ole­via veren hyy­ty­mis­tä estä­viä lääk­kei­tä, sinul­la voi olla koro­na­vi­rusin­fek­tioon liit­ty­vä tukos­ris­ki. Tar­kis­ta ensin oire­ku­va­si ja seu­raa­vak­si riskitekijät.

2. Oire­ku­va tai raskaus/synnytys  

Täyt­tyy­kö koh­dal­la­si jokin alla olevista:

Mikä­li yllä lue­tel­luis­ta ei koh­dal­la­si täy­ty yksi­kään, sinun ei tar­vit­se arvioi­da tilan­net­ta tar­kem­min. Lie­vis­sä infek­tiois­sa ei ole tar­vet­ta tukok­sen estolääkitykselle.

Mikä­li jokin yllä lue­tel­luis­ta täyt­tyy koh­dal­la­si, siir­ry koh­taan 2.2. ja jat­ka arvion tekemistä.

2.2. Ris­ki­te­ki­jät

Onko sinul­la vähin­tään yksi alla lue­tel­luis­ta ris­ki­te­ki­jöis­tä (mer­kit­tä­vä tukosriski):

TAI

Onko sinul­la vähin­tään kol­me alla lue­tel­luis­ta riskitekijöistä:

TAI

Olet ≥ 60-vuo­tias JA vuo­de­le­po pää­osin yli 3 vrk.

3.  Toi­min­taoh­jeet – miten etenen?

Mikä­li jokin koh­das­sa 2 kuva­tuis­ta oireista/raskaudesta/synnytyksestä täyt­tyi koh­dal­la­si ja sinul­la on vähin­tään yksi ensim­mäi­sen ryh­män ris­ki­te­ki­jä (mer­kit­tä­vä tukos­ris­ki) tai vähin­tään kol­me toi­sen ryh­män ris­ki­te­ki­jää tai olet ≥ 60-vuo­tias ja vuo­de­le­po pää­osin yli 3 vrk, ole yhtey­des­sä tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jaan (puh. 040 804 2781, ma-su klo 10–14).

Huo­mioit­han kui­ten­kin, että täs­sä esi­te­tyt kysy­myk­set ovat seu­lon­taa var­ten, etkä vält­tä­mät­tä tar­vit­se tukok­sen esto­lää­ki­tys­tä ris­ki­te­ki­jöis­tä huolimatta.

Koro­nain­fek­tion aika­na tukos­ris­kiä voi pienentää:

Ole heti yhtey­des­sä ter­vey­den­huol­toon, jos sinul­le tulee veri­suo­ni­tu­kok­sen oirei­ta, kuten alaraaja‑, ylä­raa­ja- tai rin­ta­ki­pua tai hen­ge­nah­dis­tus­ta, voi­mis­tu­vaa pään­sär­kyä, tois­puo­lei­sia oirei­ta tai vatsakipua.

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien tulee ottaa mui­ta her­kem­min yhteyttä ter­vey­den­huol­toon. Ris­ki­ryh­mään kuuluvat:

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media