Якщо ви підо­зрю­є­те зара­же­н­ня коро­на­ві­ру­сом, дійте насту­пним чином:

Якщо у вас немає хро­ні­чних захво­рю­вань або фоно­вих пато­ло­гій, у вас лег­кі сим­пто­ми інфе­кції дихаль­них шля­хів та гар­не загаль­не само­по­чу­т­тя, то зде­біль­шо­го вам не потрі­бно зв’я­зу­ва­ти­ся зі слу­жба­ми охо­ро­ни здо­ро­в’я або запи­су­ва­ти­ся на коро­на­тест, що вико­ну­ють слу­жби охо­ро­ни здо­ро­в’я. Ми реко­мен­ду­є­мо вам добро­віль­но уни­ка­ти кон­та­ктів з будь-ким, крім людей, що про­жи­ва­ють в одно­му житлі з вами, про­тя­гом міні­мум п’я­ти днів.

Тесту­ва­н­ня в дома­шніх умовах

Може­те про­ве­сти дома­шній екс­прес-тест на вла­сний роз­суд. Ми реко­мен­ду­є­мо про­ве­де­н­ня екс­прес-тесту всім, хто має сим­пто­ми інфе­кції дихаль­них шля­хів, такі як під­ви­ще­на тем­пе­ра­ту­ра, нежить або кашель. Екс­прес-тести на анти­ген коро­на­ві­ру­су можуть не роз­пі­зна­ва­ти Омі­крон-штам настіль­ки ж точно, наскіль­ки попе­ре­дні шта­ми, тому ми реко­мен­ду­є­мо повто­ри­ти дома­шній тест через кіль­ка днів, якщо сим­пто­ми інфе­кції дихаль­них шля­хів будуть продовжуватися.

Екс­прес-тести під­хо­дять також для тесту­ва­н­ня дітей. Резуль­тат екс­прес-тесту більш надій­ний, якщо тесту­ва­н­ня повто­рю­є­ться про­тя­гом декіль­кох днів поспіль або кожні 2–3 дні.

Дода­тко­ву інфор­ма­цію про дома­шні екс­прес-тести ви може­те про­чи­та­ти на сай­ті Інсти­ту­ту охо­ро­ни здо­ровя й добро­бу­ту Фін­лян­дії (THL).

Крім того, на сай­ті THL ви може­те зна­йти інстру­кції з про­ве­де­н­ня дома­шніх екс­прес-тестів для шко­ля­рів, сту­ден­тів та спів­ро­бі­тни­ків шкіл та осві­тніх закладів.

Нега­тив­ний резуль­тат експрес-тесту

Важли­во, щоб при про­я­ві сим­пто­мів ви уни­ка­ли кон­та­ктів про­тя­гом п’я­ти днів, навіть після отри­ма­н­ня нега­тив­но­го резуль­та­ту екс­прес-тесту. Якщо сим­пто­ми про­дов­жу­ю­ться понад три дні, ми реко­мен­ду­є­мо вам уни­ка­ти кон­та­ктів, доки сим­пто­ми не будуть від­су­тні про­тя­гом як міні­мум двох днів.

Пози­тив­ний резуль­тат експрес-тесту

Якщо дома­шній екс­прес-тест виявив­ся пози­тив­ним, зазви­чай немає потре­би під­твер­джу­ва­ти резуль­тат тестом, що вико­ну­є­ться слу­жба­ми охо­ро­ни здо­ро­в’я. Поси­ла­н­ня: Інстру­кції з ліку­ва­н­ня коро­на­ві­ру­сної хво­ро­би вдо­ма.

До пози­тив­но­го резуль­та­ту про­ве­де­но­го дома­шньо­го екс­прес-тесту вар­то від­но­си­ти­ся так само як і до пози­тив­но­го резуль­та­ту офі­цій­но­го тесту неза­ле­жно від кар­ти­ни симптомів.

Якщо ви живе­те в одно­му житлі з люди­ною, яка має пози­тив­ний резуль­тат коро­на­те­сту (екс­прес-тесту або під­твер­дже­но­го в лабораторії):

Пові­дом­те людей, з яки­ми у вас був тісний кон­такт, про своє зара­же­н­ня. Попро­сіть тих, хто під­дав­ся можли­во­му зара­жен­ню, добро­віль­но уни­ка­ти кон­та­ктів про­тя­гом п’я­ти днів з момен­ту вашої остан­ньої зустрі­чі, носи­ти захи­сну маску для облич­чя та дотри­му­ва­ти­ся пра­вил гігі­є­ни рук під час зустрі­чі з інши­ми людьми. Люди­на, що зара­зи­ла­ся коро­на­ві­ру­сом, може бути пере­но­сни­ком інфе­кції ще за два дні до появи симптомів.

Коли запи­су­ва­ти­ся на коро­на­тест до Soite?

Доро­слі

Пози­тив­ний резуль­тат дома­шньо­го екс­прес-тесту може бути пере­ві­ре­но та під­твер­дже­но слу­жба­ми охо­ро­ни здо­ро­в’я, якщо:

Зав­жди й без зво­лі­ка­н­ня зв’я­зуй­тесь з Soite, якщо цьо­го вима­гає ваш стан.

Запис на тесту­ва­н­ня на коронавірус

Діти молод­ше 12 років

Діти до 12 років із лег­ки­ми сим­пто­ма­ми інфе­кції можуть спо­сте­рі­га­ти­ся вдо­ма без тесту­ва­н­ня. Сим­пто­ми є лег­ки­ми, якщо дити­на пере­бу­ває в бадьо­ро­му ста­ні та може гра­ти й весе­ли­ти­ся, навіть якщо у неї є нежить, кашель та під­ви­ще­на температура.

Дити­на повин­на уни­ка­ти кон­та­ктів поза сім’єю, доки сим­пто­ми зна­чно не змен­ша­ться. Якщо сим­пто­ми почи­на­ють явно слаб­ша­ти, не потрі­бно запи­су­ва­ти­ся на коро­на­тест.

Тест на коро­на­ві­рус у Soite для дити­ни віком до 12 років обґрун­то­ва­ний тоді, коли у неї є сим­пто­ми, що від­по­від­а­ють коро­на­ві­ру­су, та її сим­пто­ми вима­га­ють обсте­же­н­ня у ліка­ря (та коро­на­те­сту на осно­ві обстеження).

Діти та під­лі­тки стар­ше 12 років

Тест на коро­на­ві­рус у Soite для дити­ни стар­ше 12 років обґрун­то­ва­ний тоді, коли у неї є сим­пто­ми, які від­по­від­а­ють коро­на­ві­ру­су, та дити­на вхо­дить до гру­пи ризи­ку важ­ко­го пере­бі­гу коро­на­ві­ру­сної інфе­кції.

Запис для дітей віком до 16 років

Дити­на або під­лі­ток може повер­ну­ти­ся до систе­ми дошкіль­ної осві­ти або до шко­ли, коли стан явно покра­щи­ться та сим­пто­ми осла­бнуть. Як і за інших віру­сних інфе­кцій, інфе­кцій­ність коро­ни швид­ко зни­жу­є­ться після поча­тку появи сим­пто­мів. Нежить або кашель можуть про­дов­жу­ва­ти­ся ще про­тя­гом три­ва­ло­го часу після нещо­дав­но пере­не­се­ної інфе­кцій­ної хво­ро­би дихаль­них шляхів.

koronavilkku-banneri-mobiili

Somefeedit