omaolo.fi Rokotukset

Usein kysyt­ty­jä kysymyksiä

Sivu päi­vi­tet­ty 24.3.2022 klo 13.30

Minul­la on todet­tu posi­tii­vi­nen koro­na­tes­ti, mitä teen?

Sinun täy­tyy jää­dä kotiin lisä­tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si. Tar­tut­ta­vuus alkaa tyy­pil­li­ses­ti noin kak­si vuo­ro­kaut­ta ennen ensim­mäis­ten oirei­den ilmaan­tu­mis­ta ja kes­tää noin vii­kon oirei­den alka­mi­ses­ta. Sinun on hyvä ker­toa tilan­tees­ta työ­pai­kal­le­si tai opis­ke­lu­pai­kal­le­si sekä muil­le mah­dol­li­ses­ti tar­tut­ta­vuusai­ka­na tapaa­mil­le­si ihmi­sil­le, ja ker­toa, että hei­dän pitää mah­dol­lis­ten oirei­den alkaes­sa jää­dä kotiin.

Voit pala­ta nor­maa­liin arkeen, kun sinul­la ei ole oirei­ta ja eris­ty­sai­ka on päät­ty­nyt. Oireet­to­muus tar­koit­taa, että kuu­me on pois­sa ja muut oireet ovat sel­väs­ti vähe­ne­mäs­sä. Tar­vit­taes­sa hae sai­ras­lo­maa omas­ta työ­ter­vey­des­tä tai terveyskeskuksesta.

Covid-19-infek­tion tau­din­ku­va voi vaih­del­la lähes oireet­to­mas­ta tau­dis­ta vaka­vaan tau­tiin. Oireet voi­vat myös vaih­del­la tau­din ede­tes­sä. Suu­rin osa COVID-19-infek­tioon sai­ras­tu­neis­ta ei tar­vit­se sai­raa­la­hoi­toa vaan tau­ti para­nee koti­hoi­dol­la. Täl­löin tär­kein­tä on levä­tä ja pysyä koto­na. Mikä­li voin­ti­si on huo­no, soi­ta 116 117, tai hätä­ta­pauk­ses­sa 112. Lisä­tie­toa koro­na­vi­rusin­fek­tios­ta ja hoi­dos­ta saat THL:n sivuil­ta koh­das­ta Ajan­koh­tais­ta koro­na­vi­rusin­fek­tios­ta.

Lisä­tie­toa:

Soi­te­taan­ko kai­kil­le posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saaneille?

Yhtey­den­ot­to posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­los­ten saa­neil­le tapah­tuu teks­ti­vies­tit­se. Lue ohjeis­tus huo­lel­la vies­tis­sä ole­vien link­kien kaut­ta. Yli 60-vuo­tiai­siin ollaan yhtey­des­sä puhe­li­mit­se, mikä­li tes­ti­tu­los on positiivinen. 

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä teh­dään nyky­ti­lan­tees­sa tar­ve­har­kin­tai­ses­ti, jol­loin prio­ri­soi­daan sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon yksi­köis­sä ole­via tar­tun­to­ja. Nou­da­ta teks­ti­vies­tis­sä saa­mia­si ohjeita.

Sain posi­tii­vi­sen tulok­sen koro­na­vi­ruk­sen koti­tes­tis­tä, mitä teen?

Posi­tii­vi­seen koti­tes­ti­tu­lok­seen on oire­ku­vas­ta riip­pu­mat­ta suh­tau­dut­ta­va samoin kuin viral­li­sel­la tes­til­lä saa­tuun posi­tii­vi­seen tulokseen.

Jos koti­tes­ti on posi­tii­vi­nen, tulos­ta ei yleen­sä ole tar­peen var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa teh­tä­väl­lä testillä. 

Posi­tii­vi­nen koti­tes­ti­tu­los voi­daan var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa, jos:

Jos asut samas­sa talou­des­sa posi­tii­vi­sen koti­tes­tin teh­neen kans­sa tai asut tai olet muu­toin ollut lähei­ses­ti teke­mi­sis­sä ter­vey­den­huol­los­sa teh­dys­sä tes­tis­sä posi­tii­vi­sen tulok­sen saa­neen kanssa:

Ker­ro sai­ras­tu­mi­ses­ta­si hen­ki­löil­le, joi­hin sinul­la on ollut lähei­nen kon­tak­ti. Pyy­dä tar­tun­nal­le altis­tu­nei­ta vält­tä­mään vapaa­eh­toi­ses­ti kon­tak­te­ja vii­den päi­vän ajan sii­tä, kun vii­mek­si tapa­sit­te, käyt­tä­mään kas­vo­mas­kia ja nou­dat­ta­maan hyvää käsi­hy­gie­ni­aa mui­ta ihmi­siä tava­tes­sa. Tar­tut­ta­vuus voi alkaa jo kak­si vuo­ro­kaut­ta ennen oirei­den alkamista.

Jos jou­dut ole­maan pois töis­tä tar­tun­nan vuok­si ja tar­vit­set tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa, sinun täy­tyy vara­ta aika Soi­tes­sa teh­tä­vään PCR-tes­tiin. Jos tar­tu­na­tau­ti­päi­vä­ra­ha­to­dis­tuk­sel­le ei ole tar­vet­ta, ei anti­gee­ni­ko­ti­tes­til­lä saa­tua posi­tii­vis­ta tulos­ta tar­vit­se enää var­men­taa Soi­tes­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa sinun ei tar­vit­se olla yhtey­des­sä ter­vey­den­huol­toon, mikä­li voin­ti­si on hyvä. Tar­vit­taes­sa sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­sen saa työterveydestä/terveyskeskuksen kautta.

Posi­tii­vi­sen tulok­sen saa­neen tulee aina vält­tää kon­tak­te­ja kodin ulko­puo­li­siin ihmi­siin eli pysyä koto­na yllä ole­van ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti. Eris­ty­sai­ka las­ke­taan näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­räs­tä lähtien.

Minul­la on todet­tu posi­tii­vi­nen koro­na­tes­ti­tu­los. Pitää­kö minun eris­täy­tyä myös samas­sa talou­des­sa asu­vis­ta henkilöistä?

Tar­tun­nan saa­nut on tar­tut­ta­vim­mil­laan 1–2 päi­vää ennen oirei­den alkua ja oirei­den ensim­mäi­si­nä päi­vi­nä. Tie­don posi­tii­vi­ses­ta tulok­ses­ta tul­les­sa samas­sa talou­des­sa asu­vien suu­rin altis­tus on siis jo tapah­tu­nut. Mikä­li kon­tak­te­ja rajaa­vat asu­mis­jär­jes­te­lyt ovat hel­pos­ti toteu­tet­ta­vis­sa, voi näin tie­tys­ti oman har­kin­nan mukaan toimia.

Minul­la on taus­ta­sai­rauk­sia, tar­vit­sen­ko hyytymisenestolääkitystä?

Lie­vä­oi­rei­seen tai oireet­to­maan koro­na­vi­rusin­fek­tioon ei lii­ty mer­kit­tä­vää tukos­ris­kiä, eikä hyy­ty­mi­se­nes­to­lää­ki­tys­tä tar­vi­ta, vaik­ka ris­ki­te­ki­jöi­tä oli­si­kin. Mikä­li tar­vit­set hyy­ty­mi­se­nes­to­lää­ki­tys­tä muus­ta syys­tä, tämä toteu­te­taan hoi­ta­van lää­kä­ri­si ohjeen mukaan. Huo­leh­di riit­tä­väs­tä nes­tey­tyk­ses­tä, ja pyri ole­maan liikkeellä. 

Mikä­li sinul­la on ris­ki­te­ki­jöi­tä ja voin­ti­si on huo­no, etkä juu­ri jak­sa tai pys­ty ole­maan liik­keel­lä, on hyvä olla joka tapauk­ses­sa yhtey­des­sä ter­vey­den­huol­toon. Voit olla yhtey­des­sä työ­ter­vey­teen tai koti­kun­ta­si terveyskeskukseen.

Lisä­tie­toa: Ohjeet koro­na­vi­rus­tau­tia sai­ras­ta­val­le

Minul­la on todet­tu posi­tii­vi­nen koro­na­tes­ti ja olen raskaana/juuri syn­nyt­tä­nyt, mitä teen?

Mikä­li olet ras­kaa­na, sinun tulee olla yhtey­des­sä tartuntatautihoitajaan.

Mitä eris­tyk­sel­lä tarkoitetaan?

Tau­tiin sai­ras­tu­neet, eli hen­ki­löt, joil­la on todet­tu posi­tii­vi­nen koro­na­tes­ti, tulee olla koto­na ja vält­tää sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja. Eris­tyk­sen kes­to riip­puu näytteenottopäivämäärästä.

Jos sinul­la on todet­tu posi­tii­vi­nen koro­na­tes­ti, olet tar­tut­ta­va. Tar­tut­ta­vuus alkaa tyy­pil­li­ses­ti noin kak­si vuo­ro­kaut­ta ennen ensim­mäis­ten oirei­den ilmaan­tu­mis­ta, ja se kes­tää noin vii­kon oirei­den alka­mi­ses­ta. Eris­tyk­sen kes­to perus­tuu tähän.

Saan­ko tie­tää, mikä koro­na­vi­rus­va­riant­ti aiheut­ti tautini?

Variant­ti­tie­dol­la ei ole vai­ku­tus­ta yksit­täi­sen tapauk­sen eris­tys­toi­miin, eikä sii­tä voi ennus­taa tau­din kul­kua. Soi­ten alu­eel­la ei sekven­soi­da kaik­kia posi­tii­vi­sia koro­na­näyt­tei­tä. Pie­ni mää­rä näyt­teis­tä läh­tee satun­nai­so­tan­nal­la sekven­soi­ta­vak­si THL:lle. Vas­tauk­set tule­vat viik­ko­jen vii­veel­lä, eikä niis­tä erik­seen tie­do­te­ta. Ilmaan­tu­vuus­kur­vien ja pää­kau­pun­ki­seu­dun tie­to­jen perus­teel­la suu­rin osa mei­dän­kin posi­tii­vi­sis­ta tulok­sis­ta on omikronia.

Eris­tyk­se­ni lop­puu, mut­ta minul­la on vie­lä oirei­ta. Mitä teen?

Eris­tyk­sen kes­to mää­räy­tyy kes­ki­mää­räi­sen tar­tut­ta­vuu­den perus­teel­la. Posi­tii­vi­nen PCR-tes­ti­tu­los ei suo­raan ker­ro tar­tut­ta­vuu­des­ta. Tes­ti voi pysyä posi­tii­vi­se­na pit­kään joh­tuen virus­ten jään­teis­tä, joten uusin­ta­tes­tis­sä ei käy­dä. Joi­den­kin oirei­den, kuten yskän tai haju- ja makuais­tin muu­tos­ten ohit­tu­mi­nen voi kes­tää viik­ko­ja­kin, eikä tämä myös­kään ker­ro tartuttavuudesta. 

Jos eris­tyk­sen lop­pues­sa sinul­la on edel­leen vai­keat oireet ja esi­mer­kik­si kuu­mei­lu jat­kuu, on syy­tä olla yhtey­des­sä tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jaan. Mikä­li et eris­tyk­sen lop­pues­sa ole vie­lä työ­ky­kyi­nen, työ­ter­veys­lää­kä­ri tai ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri voi kir­joit­taa tavan­omai­seen tapaan sairauslomaa.

Mis­tä saan tartuntatautipäivärahaa?

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han myön­tää Kela. Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haan on oikeu­tet­tu A‑todistuksella. A‑todistusta var­ten tulee olla yhtey­des­sä omaan työ­ter­vey­teen tai ter­veys­kes­kuk­seen. Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­sik­kö ei kir­joi­ta enää A‑todistuksia.

Myös alle 16-vuo­ti­aan lap­sen huol­ta­ja voi saa­da tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa oman tai lap­sen­sa joh­tu­van töis­tä pois­sao­lon­sa joh­dos­ta. Lisä­tie­to­ja Kelan verk­ko­si­vuil­la.

Todis­tus voi­daan kir­joit­taa, kun tau­ti on var­mis­tet­tu Soi­tes­sa ote­tul­la PCR-näytteellä.

Miten las­ten yhteis­huol­ta­juus tai tapaa­mi­soi­keus tapah­tuu koro­na­vi­rus­tau­din aika­na?

Yksin­ker­tai­sin­ta on toi­mia niin, että lap­si on koko sai­ras­ta­mi­sen ajan samas­sa talou­des­sa, mikä­li van­hem­mat saa­vat asian sovit­tua. Mikä­li tämä ei ole jär­jes­tet­tä­vis­sä ja sinä ja lap­si olet­te oireet­to­mia, voi­daan huol­ta­juus- ja tapaa­mi­soi­keus­asiat hoi­taa, kuten normaalistikin.

Jos lap­sel­la tode­taan koro­na, hänen tuli­si olla samas­sa talou­des­sa eris­tyk­sen ajan.

Voin­ko käy­dä kau­pas­sa sai­ras­ta­mi­sen aikana?

Kau­pas­sa asioin­ti on kiel­let­ty, kuten muu­kin jul­ki­sil­la pai­koil­la käyn­ti. Jos sinul­la ei ole ketään, joka voi­si tuo­da sinul­le ruo­kaa ja päi­vit­täis­ta­va­roi­ta, voit tila­ta tava­roi­ta käyt­tä­mäl­lä kaup­po­jen toi­mi­tus­pal­ve­lui­ta. Myös Soi­ten sosi­aa­li­pal­ve­lut voi­vat aut­taa sinua.

Voi­ko kotii­ni tul­la remont­ti­mies / put­ki­mies / ulko­puo­li­nen henkilö?

Kotiin ei saa tul­la vie­rai­li­joi­ta tai mui­ta ulko­puo­li­sia. Kaik­ki sovi­tut tämän­kal­tai­set käyn­nit pitää perua tai siir­tää. Ainoan poik­keuk­sen muo­dos­taa las­ten tapaa­mi­soi­keus ja yhteishuoltajuus.

Jos kysees­sä oli­si päi­vys­tys­luon­toi­nen put­ki­mie­hen tar­ve esi­mer­kik­si vie­mä­ri­tu­kok­sen vuok­si, ole yhtey­des­sä koro­na­neu­von­taan tar­kem­pien ohjei­den saamiseksi.

Minul­la on lää­kä­rin vastaanotto/leikkaus/laboratoriokäynti varat­tu­na, mut­ta olen sai­raa­na. Mitä teen?

Läh­tö­koh­tai­ses­ti sai­ras­ta­mi­sen aika­na ei tule asioi­da mis­sään, tai käy­dä labo­ra­to­rios­sa. Tähän on kui­ten­kin poik­keuk­sia riip­puen käyn­nin tai toi­men­pi­teen kii­reel­li­syy­des­tä. Sinun on suo­si­tel­ta­vaa olla yhtey­des­sä yksik­köön, jos­sa vas­taan­ot­to, toi­men­pi­de tai muu tapah­tui­si, jot­ta saat tar­kem­mat ohjeet. 

Mikä­li voin­ti vaa­tii asioin­tia ter­vey­den­huol­los­sa, hoi­ta­vaa yksik­kö tulee aina infor­moi­da tar­tun­nas­ta. Päi­vys­tyk­sel­li­set hoi­dot ja hoi­don­tar­peen arvioin­nit toteu­te­taan aina.

Olen altis­tu­nut ja työ­nan­ta­ja­ni mää­rää koro­na­tes­tiin. Miten toimitaan?

Tämä ei kuu­lu Soi­ten tes­taus­kri­tee­rei­hin, työ­nan­ta­ja ei voi mää­rä­tä koro­na­tes­tiin. Suo­sit­te­lem­me otta­maan yhteyt­tä työ­ter­vey­teen. Halu­tes­saan voi myös teh­dä koti­tes­tin, mut­ta oireet­to­mil­la se ei ole täy­sin luotettava.

Lisä­tie­toa:

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media