omaolo.fi Rokotukset

Usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä koronarokotuksista

Päi­vi­tet­ty 17.3.2021

Alle on koot­tu ylei­siä kysy­myk­siä koro­na­ro­kot­teis­ta ja roko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä Soi­ten alu­eel­la. Kysy­myk­siin vas­ta­si­vat Soi­ten infek­tio­y­li­lää­kä­ri, joh­ta­jay­li­lää­kä­ri sekä vas­taan­ot­to­pal­ve­lui­den pal­ve­lua­lue­joh­ta­ja. Läh­tee­nä on käy­tet­ty myös THL:ää.

Otat­han huo­mioon, että tilan­ne muut­tuu nopeas­ti. Monia käy­tän­nön kysy­myk­siä rat­kais­taan sitä mukaa, kun rokot­tei­ta saa­daan ja kevät ete­nee. Sivun sisäl­töä päi­vi­te­tään tilan­teen muuttuessa.

Mil­lä perus­teel­la roko­te­jär­jes­tys on pää­tet­ty Soitessa?

Soi­tes­sa nou­da­te­taan Suo­men koro­na­ro­ko­te­stra­te­gi­aa. Jär­jes­tys rokot­teen saa­mi­sel­le on sama koko Suo­mes­sa.

Koro­na­ro­ko­tuk­sil­la pyri­tään Suo­mes­sa ensi­si­jai­ses­ti estä­mään koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­maa tau­ti­taak­kaa eli vaka­via tau­ti­ta­pauk­sia, ennen­ai­kai­sia kuo­le­mia ja elin­vuo­sien mene­tys­tä sekä yllä­pi­tä­mään ter­vey­den­huol­lon kantokykyä.

Miten ikä­ra­ja roko­tuk­seen mää­ri­tel­lään: syn­ty­mä­vuo­den vai syn­ty­mä­päi­vän perusteella?

Jos on täyt­tä­nyt esim. 70 vuot­ta on oikeu­tet­tu rokot­tee­seen, eli syn­ty­mä­päi­vä mää­rit­te­lee tämän, ei syn­ty­mä­vuo­si. Tämän THL:n lin­jauk­sen mukaan toi­mi­taan Soitessa.

Voin­ko joten­kin nopeut­taa omaa rokotusvuoroani?

Roko­tus­jo­nos­sa ei voi ohit­taa tai etuil­la. Sään­nöt ovat val­ta­kun­nal­li­set ja kai­kil­le samat.

Nyt tar­vi­taan kär­si­väl­li­syyt­tä – jokai­sen vuo­ro tulee kyl­lä ajal­laan. Tär­kein­tä on se, että roko­tuk­set ete­ne­vät ja ete­nem­me koh­ti lau­ma­suo­jan saavuttamista.

Mil­lä koro­na­ro­kot­teel­la Soi­tes­sa rokotetaan?

Soi­tes­sa roko­te­taan Suo­men koro­na­ro­ko­te­stra­te­gian mukaan: alle 70-vuo­tiai­ta roko­te­taan AstraZe­necan rokot­teel­la, kun taas yli 70-vuo­tiai­ta Pfizer-BioN­tecin sekä Moder­nan rokotteilla.

Mik­si 70–74-vuotiaat jäi­vät välis­tä nyt, kun roko­te­taan yli 75-vuo­tiai­ta sekä 1. ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via 16–69-vuotiaita?

Kan­sal­li­ses­sa koro­na­ro­ko­te­stra­te­gias­sa nou­da­te­taan ikä­jär­jes­tys­tä. Alle 70-vuo­ti­aat ja yli 70-vuo­ti­aat roko­te­taan kui­ten­kin täl­lä het­kel­lä eri rokot­teil­la. AstraZe­necan ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­ko­tet­ta anne­taan vain 18–69-vuotiaille ja Pfizer-BioN­Tec­hin sekä Moder­nan mRNA ‑rokot­tei­ta anne­taan vain 70 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä 16–18-vuotiaille ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le. Se mah­dol­lis­taa roko­tus­ten jär­jes­tä­mi­sen limit­täin.

Päi­vi­tys 16.3.2021: 70–74-vuotiaiden roko­tuk­set on aloi­tet­tu Soi­ten alu­eel­la

Mik­si puhe­lin- ja net­tia­jan­va­raus ovat toi­mi­neet hitaas­ti ensim­mäis­ten roko­tus­viik­ko­jen aika­na? Mik­si puhe­lin­työ­hön ei ole lisät­ty resurssia?

Puhe­li­meen vas­taa­jia on lisät­ty, mut­ta hiih­to­lo­ma­vii­kol­la (vko 9) vas­taa­jia oli hie­man nor­maa­lia vähem­män. Tiis­tai­na 2.3. vas­tat­tiin 700 puhe­luun ja roko­te­ai­ko­ja annet­tiin rei­lus­ti enem­män.

On hyvä huo­mioi­da, että myös muu ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­don sekä sosi­aa­li­pal­ve­lui­den toi­min­ta jat­kuu nor­maa­lis­ti koro­nas­ta huo­li­mat­ta. Kaik­kea resurs­sia ei voi kes­kit­tää koro­na­työ­hön. Koro­na­työ­hön on osoi­tet­tu niin suu­ri mää­rä työn­te­ki­jöi­tä kuin on ollut mah­dol­lis­ta.

Säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta teh­ty­jen yhtey­den­ot­to­jen mää­rä on yllät­tä­nyt ohjel­mis­ton asian­tun­ti­jat­kin. Säh­köi­nen ajan­va­raus on ollut het­kit­täin alhaal­la yli­kuor­mit­tu­mi­sen vuok­si, mut­ta sitä kehi­te­tään koko ajan.

Jos ajan­va­raus on ruuh­kau­tu­nut yhtey­den­ot­to­mää­rän vuok­si, tar­koit­taa­ko se, että aiko­ja ei saa­da varat­tua ja rokot­teet jää­vät antamatta?

Roko­te­ai­ko­ja anne­taan niin kau­an, että kaik­ki vapaat ajat on annet­tu. Puhe­lin­ajan­va­rauk­sen tai säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen ruuh­ka ei vai­ku­ta rokot­tei­den anta­mi­seen hidas­ta­vas­ti, eikä annok­sia jäte­tä kos­kaan käyt­tä­mät­tä. Soi­tes­sa hävik­kiin on men­nyt nol­la roko­tean­nos­ta.

Puhe­lin­ajan­va­rauk­sen kaut­ta otam­me asiak­kai­ta niin sano­tul­le jono­lis­tal­le. Jos joku ei pää­se­kään roko­tuk­seen esi­mer­kik­si sai­ras­tu­mi­sen vuok­si, soi­te­taan jono­paik­ka­lai­sel­le ja tar­jo­taan roko­tet­ta. Myös näin var­mis­te­taan, että hävik­kiä ei synny.

Mik­si Soi­tes­ta ei soi­te­ta kai­kil­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le ja sovi­ta roko­tuk­sen ajan­koh­das­ta henkilökohtaisesti?

Pel­käs­tään yli 70-vuo­tiai­ta on Soi­ten alu­eel­la yli 12 500. Heil­le kai­kil­le soit­ta­mi­nen ja ajan sopi­mi­nen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti oli­si erit­täin hidas­ta.

Tiet­ty­jä ris­ki­ryh­mä 1:een kuu­lu­via eri­tyis­ryh­miä, jot­ka ovat sään­nöl­li­ses­sä kon­tak­tis­sa Soi­teen, pyrit­tiin tavoit­ta­maan puhe­li­mit­se. Tämä kui­ten­kin todet­tiin hitaak­si, sil­lä noin joka kol­mas tai nel­jäs ei vas­tan­nut kol­meen soit­toon.

Jon­kin ver­ran Soi­ten alu­een asuk­kai­ta kon­tak­toi­daan kui­ten­kin myös puhe­li­mit­se. Esi­mer­kik­si ris­ki­ryh­mä 1:een kuu­lu­viin 16–17-vuotiaisiin ote­taan yhteyt­tä Soi­ten las­ten ja nuor­ten yksi­kös­tä roko­tusa­jan sopi­mi­sek­si. Tämä on mah­dol­lis­ta, kos­ka ryh­mä on hyvin pie­ni.

Lisäk­si vii­kos­ta 10 alkaen aloi­tam­me soit­ta­maan läpi kaik­ki yli 80-vuo­ti­aat, jot­ka eivät ole vie­lä otta­neet rokotetta.

Mik­si kaik­kia asuk­kai­ta ei voi­da soit­taa läpi edes pie­nem­mis­sä Soi­ten alu­een kunnissa?

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin jär­jes­te­tään yhden­ver­tai­ses­ti koko Soi­ten alueella.

Mik­si roko­te­taan vain muu­ta­mis­sa pis­teis­sä? Eikö roko­tuk­sia voi­si antaa myös pie­nim­mis­sä kun­nis­sa Soi­ten tilois­sa, muun toi­min­nan ohessa?

Rokot­tei­den säi­lyt­tä­mi­nen, kul­je­tus ja val­mis­ta­mi­nen on tar­koin sää­del­tyä. Syvä­jää­dy­te­tyn rokot­teen (Pfizer) käyt­tö­kun­toon saat­ta­mi­nen val­miik­si rokot­teek­si edel­lyt­tää mää­rät­tyä toi­men­pi­de­ket­jua, jol­la tur­va­taan rokot­teen teho. Soi­tes­sa ei halu­ta ris­kee­ra­ta yhtään roko­tean­nos­ta, jon­ka vuok­si on pää­dyt­ty kes­kit­tä­mään koro­na­ro­ko­tuk­set muu­ta­maan rokotuspaikkaan.

En ole var­ma, uskal­lan­ko ottaa roko­tet­ta, kun vuo­ro­ni tulee. Onko se turvallista?

Lää­ke­vi­ran­omai­set myön­tä­vät myyn­ti­lu­van vain rokot­teil­le, joil­la on tut­ki­muk­sin osoi­tet­tua näyt­töä sekä tehos­ta että tur­val­li­suu­des­ta. Viran­omai­set seu­raa­vat rokot­teen tur­val­li­suut­ta ja teho­kuut­ta myös rokot­teen käyt­töön­o­ton jäl­keen.

Koro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta arvioi­daan samoil­la laatu‑, tur­val­li­suus- ja tehok­kuus­kri­tee­reil­lä kuin mui­ta­kin lääk­kei­tä. Vaik­ka koro­na­ro­ko­te on tul­lut nopeas­ti mark­ki­noil­le, se on käy­nyt läpi samat tut­ki­mus­vai­heet kuin muut­kin rokot­teet. Rokot­tee­seen voi luottaa.

Nyt käyt­töön otet­tu­jen koro­na­ro­kot­tei­den tut­ki­muk­siin on osal­lis­tu­nut kym­me­niä tuhan­sia vapaa­eh­toi­sia koe­hen­ki­löi­tä niin Euroo­pas­sa kuin muu­al­la maa­il­mas­sa.

Kai­kil­la rokot­teil­la voi olla hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Useim­mat rokot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat lie­viä ja ohi­me­ne­viä, kuten punoi­tus­ta pis­to­koh­das­sa, kuu­mei­lua tai lihas- ja pään­sär­kyä. Rokot­teen otta­mi­nen on kui­ten­kin turvallista.

Tie­toa koronarokotteesta

Fimea ja THL seu­raa­vat koro­na­ro­kot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sia ja tur­val­li­suut­ta tar­kas­ti – yllät­tä­viä hait­ta­vai­ku­tuk­sia ei ole ilmen­nyt (THL)

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia koro­na­ro­kot­tees­ta (THL)

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia koro­na­ro­kot­tees­ta (FIMEA)

Koro­na­ro­kot­teet Suo­mes­sa (STM)

Tie­toa koro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta (ECDC)

Koro­na­ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­nen Suo­mes­sa (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media