omaolo.fi Rokotukset
23.08.2021

Uudet kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set Soi­ten alueelle

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to mää­rä­si Soi­ten alu­eel­le kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set, joi­den mukaan osal­lis­tu­ja­mää­rä sisä­ti­lois­sa voi olla enin­tään 10 hen­ki­löä ja raja­tuis­sa ulko­ti­lois­sa enin­tään 50 hen­ki­löä. Lisäk­si sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on jul­kais­sut ohjaus­kir­jeen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien rajoi­tus­suo­si­tuk­sis­ta. Tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä tulee huo­mioi­da AVI:n 23.8.2021 anta­ma kokoon­tu­mis­ra­joi­tus sekä STM:n ohjaus­kir­jees­sä tode­tut seikat.

Altis­tu­mis­ten ja koro­na­tar­tun­to­jen leviä­mi­sen ris­ki on eri­tyi­sen suu­ri kai­kis­sa tilan­teis­sa, jois­sa suu­ri jouk­ko ihmi­siä kokoon­tuu ja voi pää­tyä lähi­kon­tak­tei­hin kes­ke­nään. Siten tar­tun­nan tor­jun­ta­toi­mis­ta huo­leh­ti­mi­nen ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja jul­ki­sis­sa kokouk­sis­sa on vält­tä­mä­tön­tä. Ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­vyn lisäk­si rajoi­tuk­sil­la halu­taan tur­va­ta myös alka­nut kou­lun­käyn­ti ja eri­tyi­ses­ti perus­o­pe­tuk­sen toteu­tu­mi­nen lähiopetuksena.

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to mää­rä­si maa­nan­tai­na 23.8.2021 tar­tun­ta­tau­ti­lain pykä­län 58 nojal­la kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sen Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien (pl. Reis­jär­vi) alu­eel­le. AVIn anta­ma kokoon­tu­mis­ra­joi­tus poh­jau­tuu Soi­ten ja alu­eel­li­sen covid 19-viran­omais­ryh­män yhtei­seen näke­myk­seen. Pää­tök­sen mukaan kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja ylei­sis­sä kokouk­sis­sa ovat:

 • osallistujamäärä sisätiloissa enintään 10 henkilöä sisätiloissa
 • osallistujamäärä enintään 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa

Mää­räys on voi­mas­sa 25.8.–14.9.2021.

Suu­rem­pia­kin tilai­suuk­sia voi kui­ten­kin jär­jes­tää ilman hen­ki­lö­mää­rä­ra­joi­tus­ta, jos tur­val­li­suus niis­sä voi­daan var­mis­taa nou­dat­ta­mal­la ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 anta­maa ohjet­ta. Ohje täy­den­tää suo­raan tar­tun­ta­tau­ti­lain pykä­län 58 c vel­voit­tei­ta. Lue tar­kem­min AVI:n tie­dot­tees­ta.

THL/OKM:n ohjeen nou­dat­ta­mi­nen tar­koit­taa käytännössä:

 • Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjän pitää järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Tämä ei edellytä tietyn metrimääräisen turvavälin jatkuvaa ylläpitoa vaan järjestelyitä, joissa esim.
  • 1) osallistujilla on omat paikat
  • 2) pitkien jonojen syntyä ehkäistään osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin
  • 3) ruuhkaa vältetään teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien avulla ja/tai aukioloa tai toiminnan rytmitystä säätelemällä.
 • Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjä voi suositella tai edellyttää kaikille maskin käyttöä kuitenkin huomioiden sen, että terveyteen liittyvät syyt voivat joillakin henkilöillä estää maskin käytön. Kasvomaskisuosituksen tulisi koskea ensi sijassa 12-vuotiaille täyttäneitä.
 • Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään

Tämän het­ki­nen AVI:n mää­räys ei estä har­ras­tus­toi­min­nan ja jouk­kueur­hei­lu­toi­min­nan jat­ka­mis­ta, mikä­li toi­min­nas­sa nou­da­te­taan THL:n ohjeis­tuk­sia: Koro­na­ris­kin vähen­tä­mi­nen vapaa-ajan lii­kun­nas­sa ja muus­sa har­ras­tus­toi­min­nas­sa (THL).

Myös sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ohjeis­taa tapah­tu­mien järjestämistä

Lisäk­si sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on 19.8.2021 anta­nut ohjaus­kir­jeen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien rajoi­tus­suo­si­tuk­sis­ta. STM:n ohjeen mukaan pien­ris­ki­siä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia voi­daan jär­jes­tää huo­mioi­den seu­raa­vat seikat:

 • Yleisiä hygieniaohjeita noudatetaan
 • Asiakkaille on osoitettu ennalta määrätyt henkilökohtaiset istuma- tai seisomapaikat
 • Käytössä on enintään 75 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäismäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä.
 • Tapahtuman aikana pääsääntöisesti istutaan tai seisotaan paikallaan ja osallistujat ohjeistetaan välttämään voimakasta äänenkäyttöä. Tapahtumassa vältetään ruuhkatilanteiden syntyminen.
 • Järjestäjä huolehtii antamiensa ohjeiden noudattamisesta.

Alu­eel­li­set ohjeet tapah­tu­mien järjestäjille

Soi­te on laa­ti­nut pai­kal­li­sil­le tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le ohjeet ter­veys­tur­val­lis­ten tilai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä tulee huo­mioi­da AVI:n 23.8.2021 anta­ma kokoon­tu­mis­ra­joi­tus sekä STM:n ohjaus­kir­jees­sä tode­tut sei­kat. Yli 50 hen­gen tapah­tu­mis­sa jär­jes­tä­jän tulee laa­tia kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si. Suun­ni­tel­ma toi­mi­te­taan Soi­ten tar­tun­ta­tau­ti­tii­mil­le säh­kö­pos­til­la: infektioidentorjunta@soite.fi  Soi­ten infek­tion­tor­jun­tayk­sik­kö arvioi tar­vit­taes­sa osal­taan suun­ni­tel­mis­sa esi­tet­ty­jen toi­men­pi­tei­den riittävyyttä. 

Soi­te päi­vit­tää nykyi­sen alu­eel­li­sen tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien ohjeen tar­kem­min 25.8.2021 alu­eel­li­sen COVID-19 viran­omais­työ­ryh­män kokouk­sen jälkeen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media