omaolo.fi Rokotukset
03.02.2021

Uudet koro­na­ro­ko­te­lin­jauk­set tuo­vat muu­tok­sia Soi­ten alu­een koro­na­ro­ko­tuk­siin – rokot­tei­ta vapau­tuu enem­män ikäihmisille

Kan­sal­li­nen roko­tus­asian­tun­ti­ja­ryh­mä KRAR tote­si tänään, että val­lit­se­vas­sa epi­de­mia­ti­lan­tees­sa kaik­kien koro­na­ro­kot­tei­den annos­vä­liä on suo­si­tel­ta­vaa piden­tää 12 viik­koon. Ryh­mä lin­ja­si myös, että AstraZe­necan koro­na­vi­rus­ro­ko­tet­ta käy­te­tään tois­tai­sek­si vain alle 70-vuo­tiai­den rokot­ta­mi­seen. Lin­jauk­set muu­tok­sia myös Soi­ten koro­na­ro­ko­tuk­siin niin hen­ki­lös­tön kuin alu­een asuk­kai­den näkökulmasta.

Soi­te kes­keyt­tää hen­ki­lös­tön ensim­mäis­ten koro­na­ro­ko­tean­nos­ten anta­mi­sen ja varaa Pfize­rin ja Moder­nan val­mis­ta­mat rokot­teet alu­een ikäih­mis­ten jouk­ko­ro­ko­tuk­siin. Hen­ki­lös­tön roko­tuk­sia jat­ke­taan AstraZe­necan rokot­teil­la heti, kun nii­tä saa­daan alu­eel­le. Hen­ki­lö­kun­ta, joka on jo ehti­nyt saa­da 1. roko­tean­nok­sen Pfize­rin roko­tet­ta, roko­te­taan luon­nol­li­ses­ti saman val­mis­ta­jan rokotteella.

Soi­te piden­tää myös koro­na­ro­kot­tei­den annos­vä­lin uuden suo­si­tuk­sen mukai­sek­si: koro­na­ro­kot­teen 2. annos anne­taan 12 vii­kon kulut­tua ensim­mäi­ses­tä annoksesta.

Ajan­va­raus vii­kon 6 jouk­ko­ro­ko­tuk­siin ava­taan ma 8.2.2021 klo 12

Jouk­ko­ro­ko­tuk­set on täs­sä vai­hees­sa tar­koi­tet­tu yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le ja ikään­ty­neil­le (yli 70-vuotiaille).

Ajan­va­raus vii­kon 6 jouk­ko­ro­ko­tuk­siin ava­taan maa­nan­tai­na 8.2.2021 klo 12.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta joko säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se. Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

  • puhelinajanvaraus: 06 828 7488. Avoinna ma 12-16 ja ti-pe klo 8-16. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
  • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi
    Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen.

Roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koro­na­ro­ko­tus­pis­tee­seen. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set käyn­nis­te­tään  roko­te­saa­ta­vuu­den vuok­si aluk­si vain seu­raa­vis­sa pisteissä:

  • Kokkola (paikka: vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
  • Kannus (paikka: Seurakuntatalo, Valtakatu 20)
  • Toholampi (paikka: Seurakuntakoti, Lampintie 7)
  • Tunkkari (paikka: Terveyskeskus, Mäntöläntie 2 tai Pajalan perhekeskus, Pajalantie 1)
  • Kruunupyy (paikka: Teerijärven neuvola, Hörbyntie 2, 68700 Teerijärvi)
  • Perho (paikka: Terveysasema, Vanhainkodintie 20)

Ajan­va­raus on mah­dol­lis­ta vain näil­le roko­tus­pis­teil­le täs­sä vaiheessa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media