omaolo.fi Rokotukset
28.05.2021

Val­ta­kun­nal­li­sen hybri­di­stra­te­gian vai­ku­tuk­set Soi­ten alu­een koro­na­suo­si­tuk­siin – 3 uut­ta tartuntaa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui per­jan­tai­na 28.5.2021 yli­mää­räi­seen kokouk­seen arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia eten­kin val­ta­kun­nal­li­sen hybri­di­stra­te­gian näkö­kul­mas­ta. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set muut­tu­vat 2.6.2021 alkaen siten, että sisä­ti­lois­sa kokoon­tu­mis­suo­si­tus on max. 10 hen­ki­löä ja ulko­na 20 hen­ki­löä. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet las­kuun Soi­ten alu­eel­la, mut­ta tilan­ne on edel­leen vaka­va. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 182 / 100 000 asu­kas­ta koko Soi­ten alu­eel­la. Val­tao­sa uusis­ta tar­tun­nois­ta tode­taan jo val­miik­si karan­tee­nis­sa ole­vil­ta, mut­ta edel­leen esiin­tyy myös karan­tee­nin ulko­puo­li­sia tar­tun­to­ja. Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat voi­daan jäl­jit­tää 80% var­muu­del­la. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta potilasta.

Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä 1,2% on posi­tii­vi­sia. Koro­na­näyt­tei­den ana­lyy­sis­sa vii­mei­sim­mät näy­te­vas­tauk­set ovat var­mis­tu­neet Intian varian­tik­si ja on hyvin toden­nä­köis­tä, että kaik­ki laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun liit­ty­vät tar­tun­nat ovat koro­na­vi­ruk­sen Intian varian­tin aiheut­ta­mia. Virus­muun­nos tart­tuu eri­tyi­sen her­käs­ti, joten on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, että jokai­nen huo­leh­tii huo­lel­li­ses­ti kokoon­tu­mis­suo­si­tus­ten sekä koro­na­vi­rus­tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­vien hygie­niaoh­jeis­tuk­sien noudattamisesta.

Suo­men hal­li­tus antoi 27.5.2021 peri­aa­te­pää­tök­sen hybri­di­stra­te­gian toi­min­ta­suun­ni­tel­man päi­vit­tä­mi­sek­si. Päi­vi­te­tyn toi­min­ta­suun­ni­tel­man tavoit­tee­na on pitää epi­de­mian kehi­tys Suo­mes­sa kuris­sa sii­hen asti, että roko­tus­kat­ta­vuus on riit­tä­vä ja epi­de­mian uudel­leen kiih­ty­mi­sen ris­ki on vähen­ty­nyt rat­kai­se­vas­ti. Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui tar­kas­te­le­maan Soi­ten alu­een suo­si­tuk­sia hybri­di­stra­te­gian näkö­kul­mas­ta ja lin­ja­si suo­si­tuk­siin seu­raa­vat muu­tok­set ja täy­den­nyk­set 2.6.2021 alkaen:

  • kokoontumissuositus sisätiloissa max. 10 henkilöä
  • kokoontumissuositus ulkona max. 20 henkilöä
  • harrastustoiminta: sarjapelit voidaan pelata ilman yleisöä alueelliset kokoontumisrajoitukset sekä hygieniaohjeistukset huomioiden

Uudet suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 2.6. – 15.6.2021. Muil­ta osin alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI) tulee anta­maan oman pää­tök­sen­sä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta lähiai­koi­na. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la:https://korona.soite.fi/suositukset/. Suo­si­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia tar­vi­taan, jot­ta voi­daan hil­li­tä epi­de­mian leviä­mis­tä, tur­va­ta ter­vey­den­huol­lon toi­min­ta­ky­ky ja ennen kaik­kea pitää ihmi­set terveinä.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu var­si­nai­seen kokouk­seen seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 2.6.2021.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kak­si tar­tun­nois­ta liit­ty­vät alu­een laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­neet oli­vat karan­tee­nis­sa jo ennes­tään. Yksi uusis­ta tar­tun­nois­ta todet­tiin rajavalvonnassa.

Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi   

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media