omaolo.fi Rokotukset
09.02.2022

Viran­omais­ryh­mä ehdot­taa asteit­tai­sia keven­nyk­siä alu­eel­li­siin kokoontumisrajoituksiin

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 9.2.2022 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­ta esiin­tyy laa­jas­ti Soi­ten alu­eel­la, mut­ta sai­raa­la­kuor­mi­tus on pysy­nyt mal­til­li­sel­la tasol­la. Viran­omais­ryh­mä esit­tää Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le asteit­tai­sia keven­nyk­siä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin. Nyt voi­mas­sa ole­vat alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät kui­ten­kin vie­lä ennallaan. 

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on aset­tu­nut kor­keal­le tasol­le vii­mei­sen parin vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 1570 / 100 000. Vii­me vii­kol­la Soi­ten näyt­tee­no­tos­sa todet­tiin yhteen­sä 614 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin n. 1700 kpl ja niis­tä posi­tii­vis­ten osuus oli 37 %. Kaik­ki tar­tun­nat eivät tule Soi­ten ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tie­toon, sil­lä koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na testausmenetelmänä.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa nel­jä koro­na­po­si­tii­vis­ta poti­las­ta. Teho-osas­tol­la ei täl­lä het­kel­lä ole hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Tar­tun­nat leviä­vät pää­sään­töi­ses­ti alle 50-vuo­tiai­den kes­kuu­des­sa. Vii­me vii­kol­la 10,5 % tar­tun­nois­ta todet­tiin yli 50-vuo­tiail­la ja vain 3,3 % tar­tun­nois­ta todet­tiin yli 60-vuo­tiai­den ikä­ryh­mäs­sä. Koro­na­vi­ruk­sen omik­ron­muun­nos näkyy koro­na­ti­las­tois­sa siten, että suu­ri osa tar­tun­nois­ta tode­taan nyt roko­te­tuil­la. Tar­tun­to­ja tode­taan edel­leen pal­jon myös rokot­ta­mat­to­mil­la; vii­me vii­kol­la 41,7 % tar­tun­nois­ta todet­tiin täy­sin rokot­ta­mat­to­mil­la. Koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ro­nia esiin­tyy alu­eel­la, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tautimuodolta.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa etä­työ­suo­si­tus sekä laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Avin 10 hen­gen kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­pää­tös sisä­ti­lois­sa on annet­tu ajal­le 23.1.–20.2.2022. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la:https://korona.soite.fi/suositukset/. Alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten ja rajoi­tus­ten tavoit­tee­na on hil­li­tä epi­de­mi­aa, mut­ta niis­tä pyri­tään luo­pu­maan asteit­tain koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­ti­lan­ne huomioiden.

Viran­omais­ryh­mä esit­tää Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le muu­tok­sia alu­eel­li­siin kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin. Esi­tys on, että jat­kos­sa sisä­ti­lois­sa voi­tai­siin jär­jes­tää sel­lai­sia ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia, jois­sa kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le on osoi­tet­tu istu­ma­pai­kat ja käy­tös­sä on enin­tään 75 % käy­tet­tä­vis­sä ole­vien istu­ma­paik­ko­jen mää­räs­tä. Ulko­na jär­jes­tet­tä­viä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia tai ylei­siä kokouk­sia ei rajoi­tet­tai­si. Myös­kään har­ras­tus­toi­min­taa ei rajoi­tet­tai­si jat­kos­sa. Tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 D pykä­lä säi­lyi­si edel­leen voi­mas­sa ja vel­voit­tai­si tilo­jen ter­veys­tur­val­li­seen käyt­töön. Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to päät­tää ja tie­dot­taa asias­ta myö­hem­min tarkemmin.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Suo­sit­te­lem­me koti­tes­taus­ta kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Lisä­tie­toa Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: Jos epäi­let tar­tun­taa.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­tuk­set suo­jaa­vat tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vai­ke­aa tau­ti­muo­toa vastaan.

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 16.2.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media