omaolo.fi Rokotukset
22.12.2021

Viran­omais­ryh­mä esit­tää tiu­ken­nuk­sia alu­eel­li­siin kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin – koro­na­tar­tun­nat kas­vus­sa Soi­ten alueella

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 22.12.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat nopeas­sa kas­vus­sa Soi­ten alu­eel­la. Viran­omais­työ­ryh­mä esit­tää Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le 10 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ta ylei­sö­ti­lai­suuk­siin ja ylei­siin kokouk­siin. Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sa­lu­eek­si ja alu­eel­li­set rajoi­tuk­set sekä suo­si­tuk­set säi­ly­vät täs­sä vai­hees­sa ennal­laan. Etä­työ­suo­si­tus­ta jat­ket­tiin 31.1.2022 saakka.

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on kak­sin­ker­tais­tu­nut vii­kos­sa Soi­ten alu­eel­la ja viran­omais­ryh­mä on tilan­tees­ta huo­lis­saan. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 167 / 100 000. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin n. 1600 kpl, jois­ta 6,5 % oli posi­tii­vi­sia. Vii­me vii­kol­la 60 % tar­tun­nois­ta todet­tiin karan­tee­nin ulko­puo­lel­ta. Tar­tun­nois­ta pys­tyt­tiin kui­ten­kin jäl­jit­tä­mään 85 %. Tar­tun­nat leviä­vät edel­leen eten­kin lap­sis­sa ja nuo­ris­sa. Val­tao­sa tar­tun­nois­ta tode­taan rokot­ta­mat­to­mil­la tai vajaan roko­te­sar­jan omaa­vil­la. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kuusi koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta, jois­ta kol­me on tehohoidossa.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Hybri­di­mal­li­sen etä­työ­suo­si­tuk­sen voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin 31.1.2022 saak­ka. Alu­eel­la on tois­tai­sek­si voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Soi­ten alu­eel­la har­ki­taan myös suo­si­tus­ta koro­na­pas­sin käyt­töö­no­tos­ta alu­een uima­hal­leis­sa, mut­ta tämä edel­lyt­tää vie­lä juri­dis­ta varmistusta.

Viran­omais­ryh­mä esit­tää Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le, että ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia kos­ke­va kokoon­tu­mis­ra­joi­tus arvioi­tai­siin uudel­leen siten, että alu­eel­le mää­ri­tel­täi­siin 10 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tus yhden kuu­kau­den ajal­le. Täl­lä het­kel­lä alu­eel­la on voi­mas­sa AVI:n 50 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tus kos­kien sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­viä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia 5.1.2022 saakka.

Soi­tes­sa odo­te­taan val­tio­neu­vos­ton tar­kem­pia ohjeis­tuk­sia koro­nae­pi­de­mian hil­lit­se­mi­seen ja tar­ken­nam­me nii­den poh­jal­ta alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia tar­vit­taes­sa. Suo­sit­te­lem­me seu­raa­maan aktii­vi­ses­ti Soi­ten koro­na­si­vus­toa: https://korona.soite.fi/

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/  

Viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee, että jou­lun aikaa vie­tet­täi­siin mah­dol­li­sim­man pie­nis­sä ryh­mis­sä ja mie­lui­ten koto­na lähei­sim­pien ihmis­ten kes­ken. Ystä­vien ja suku­lais­ten tapaa­mi­set vain ter­vee­nä ja mie­lel­lään roko­tet­tu­na. Jos vie­rai­lee hoi­va­ko­dis­sa tai tue­tun asu­mi­sen yksi­kös­sä asu­van ris­ki­ryh­mään kuu­lu­van lähei­sen luo­na, on tär­ke­ää nou­dat­taa tark­kaan yksi­kön vierailuohjeita.

Ensi­si­jais­ta on muis­taa pyhi­nä samat peri­aat­teet kuin muul­loin­kin koro­na-aika­na. On tär­ke­ää nou­dat­taa hyvää käsi- ja yski­mis­hy­gie­ni­aa ja käyt­tää kas­vo­mas­kia suo­si­tus­ten mukai­ses­ti. Suo­sit­te­lem­me tutus­tu­maan myös THL:n jou­lun ajan koro­na­suo­si­tuk­siin.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­nei­den tuli­si hakeu­tua vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­tuk­set suo­jaa­vat tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vai­ke­aa tau­ti­muo­toa vastaan.

Kol­man­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tuk­set ovat läh­te­neet vilk­kaas­ti käyn­tiin Soi­ten alu­eel­la. Kol­man­net koro­na­ro­ko­tuk­set ovat tär­kei­tä eten­kin yli 60-vuo­tiail­le sekä lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le ja keho­tam­me hei­tä hakeu­tu­maan roko­tuk­siin mah­dol­li­sim­man pian 3 kuu­kau­den kulut­tua toi­ses­ta annok­ses­ta. Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 29.12.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media