omaolo.fi Rokotukset
05.01.2022

Viran­omais­ryh­mä esit­tää tiu­ken­nuk­sia alu­eel­li­siin kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin – koro­na­tar­tun­nat voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa Soi­ten alueella

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 5.1.2022 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­ruk­sen omik­ron muun­nok­sen myö­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat nopeas­sa kas­vus­sa Soi­ten alu­eel­la. Viran­omais­työ­ryh­mä esit­tää Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le 10 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ta sisä­ti­lo­jen ylei­sö­ti­lai­suuk­siin ja ylei­siin kokouk­siin sekä tar­tun­ta­tau­ti­lain pykä­län 58 d sovel­ta­mis­ta Soi­ten alu­eel­la. Alu­eel­li­nen kas­vo­mas­ki­suo­si­tus laa­jen­net­tiin kos­ke­maan myös ala­kou­lu­ja vii­den­nes­tä luo­kas­ta eteenpäin.

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus jat­kaa nope­aa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 459 / 100 000 ja 14 vuo­ro­kau­den tapaus­mää­rä 355. Pel­käs­tään eilen todet­tiin 59 uut­ta tar­tun­taa Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin n. 1800 kpl, jois­ta 11,4 % oli posi­tii­vi­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kol­me koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Teho-hoi­dos­sa ei täl­lä het­kel­lä ole koronaviruspotilaita.

Vii­me vii­kol­la vain 41 % tar­tun­nois­ta todet­tiin karan­tee­nis­sa jo ennes­tään ole­vil­la. Tar­tun­nois­ta pys­tyt­tiin kui­ten­kin jäl­jit­tä­mään 82 %. Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat kui­ten­kin niin nopeas­sa kas­vus­sa, että Soi­tes­sa jou­du­taan prio­ri­soi­maan tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä ja tämän vuok­si posi­tii­vi­sen koro­na­tes­ti­tu­lok­sen saa­neil­le ei enää voi­da enää soit­taa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Tar­tun­nan saa­neil­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos­sa on lyhyet toi­min­taoh­jeet sekä ohjeis­tus, mil­loin tulee olla yhtey­des­sä Soi­teen. Lisä­tie­toa 4.1.2022 jul­kais­tus­sa tie­dot­tees­sa.

Tar­tun­nat leviä­vät eten­kin las­ten, nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten kes­kuu­des­sa. Val­tao­sa tar­tun­nois­ta on todet­tu alle 20-vuo­tiail­la sekä 20–29-vuotiaiden ikä­ryh­mäs­sä. Vain 12 % tar­tun­nois­ta on todet­tu yli 60-vuo­tiai­den ikä­ryh­mäs­sä. Koro­na­vi­ruk­sen omik­ron­muun­nos näkyy koro­na­ti­las­tois­sa siten, että val­tao­sa tar­tun­nois­ta tode­taan nyt roko­te­tuil­la. Vaik­ka tar­tun­to­jen mää­rä on lisään­ty­nyt, ei sai­raa­la­hoi­don tar­peen mää­rä ole kui­ten­kaan kas­va­nut alu­eel­la. Koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ro­nia esiin­tyy alu­eel­la, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tautimuodolta.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät pää­osin ennal­laan, mut­ta alu­eel­li­nen kas­vo­mas­ki­suo­si­tus laa­jen­net­tiin kos­ke­maan alu­een ala­kou­lu­ja vii­den­nes­tä luo­kas­ta eteen­päin. Alu­eel­la on voi­mas­sa etä­työ­suo­si­tus 31.1.2022 saakka.

Viran­omais­ryh­mä esit­tää Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le, että ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia kos­ke­va kokoon­tu­mis­ra­joi­tus arvioi­tai­siin uudel­leen siten, että alu­eel­le mää­ri­tel­täi­siin 10 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tus yhden kuu­kau­den ajal­le. Täl­lä het­kel­lä alu­eel­la on voi­mas­sa AVI:n 20 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tus kos­kien sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­viä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia 30.1.2022 saak­ka. Lisäk­si viran­omais­ryh­mä ehdot­taa tar­tun­ta­tau­ti­lain pykä­län 58 d sovel­ta­mis­ta Soi­ten alu­eel­la. Esi­tys ete­nee AVI:n päätöksentekoon.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/  

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­nei­den tuli­si hakeu­tua vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­tuk­set suo­jaa­vat tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vai­ke­aa tau­ti­muo­toa vastaan.

Kol­man­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tuk­set ovat läh­te­neet vilk­kaas­ti käyn­tiin Soi­ten alu­eel­la. Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 12.1.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media