omaolo.fi Rokotukset
28.01.2021

Yli 80-vuo­tiai­den koto­na asu­vien ikäih­mis­ten ja hei­dän omais­hoi­ta­jien koro­na­ro­ko­tuk­set alka­vat Soi­tes­sa — ajan­va­raus ava­taan ma 1.2.2021

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te aloit­taa väes­tön jouk­ko­ro­ko­tuk­set koro­na­vi­rus­ta vas­taan hel­mi­kuun alus­sa, vii­kos­ta 5 läh­tien. Roko­tusai­ka­tau­lu ete­nee Suo­men koro­na­stra­te­gian mukai­ses­ti. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set jär­jes­te­tään niin nopeas­ti kuin rokot­tei­den saa­ta­vuus sen mah­dol­lis­taa. Ensim­mäi­sel­le jouk­ko­ro­ko­tus­ten koh­de­ryh­mäl­le, yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le, ava­taan koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus 1.2.2021 ja roko­tuk­set alka­vat 4.2.2021.

Jouk­ko­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan yli 80-vuo­tiais­ta koto­na-asu­vis­ta ikäih­mi­sis­tä sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vis­ta omais­hoi­ta­jis­ta ja ikään­ty­neis­tä. Ajan­va­raus täl­le koh­de­ryh­mäl­le ava­taan maa­nan­tai­na 1.2.2021 klo 10. Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta joko säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se. Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

  • puhelinajanvaraus: 06 828 7488. Avoinna 1.2.2021 alkaen ma-pe klo 8-16 (poikkeuksena ma 1.2.2021, jolloin linja avautuu klo 10). Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
  • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi
    Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Alku­vai­hees­sa roko­tusai­ko­ja on saa­ta­vil­la niu­kas­ti koro­na­ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta joh­tuen. Roko­tusai­ko­ja lisä­tään sitä mukaa, kun koro­na­ro­kot­tei­ta saa­daan Soi­ten alueelle. 

Mikä­li roko­tusa­jal­le tulee yli­voi­mai­nen este, vara­tun ajan voi myös perua yllä mai­ni­tuis­ta kanavista. 

Ajan­va­raus kos­kee vain 1. roko­tusan­nos­ta; tehos­te­ro­ko­tuk­sen aika (3 vii­kon pääs­tä 1. roko­tuk­ses­ta) vara­taan ensim­mäi­sen roko­tus­käyn­nin yhtey­des­sä pai­kan päällä.

Pyy­däm­me lähei­siä huo­leh­ti­maan, että iäk­käät suku­lai­set saa­vat roko­tea­jan ja pää­se­vät rokotuspisteelle.

Roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koro­na­ro­ko­tus­pis­tee­seen. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set käyn­nis­te­tään vähäi­sen roko­te­saa­ta­vuu­den vuok­si aluk­si vain seu­raa­vis­sa pisteissä:

  • Kokkolassa (paikka: vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
  • Kannuksessa (paikka: Seurakuntatalo, Valtakatu 13)
  • Tunkkarilla (paikka: Terveyskeskus, Mäntöläntie 2 tai Pajalan perhekeskus, Pajalantie 1)
  • Kruunupyyn terveysasemalla (osoite: Säbråntie 1)

Ajan­va­raus on mah­dol­lis­ta vain näil­le roko­tus­pis­teil­le täs­sä vai­hees­sa. Jouk­ko­ro­ko­tus­pis­tei­den toi­min­taa laa­jen­ne­taan suun­ni­tel­lun mukai­ses­ti roko­te­saa­ta­vuu­den parantuessa.

Yli 80-vuo­tiai­den koto­na asu­vien ikäih­mis­ten ja samas­sa talou­des­sa asu­vien omais­hoi­ta­jien ja ikään­ty­nei­den rokot­ta­mi­sen jäl­keen koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät 70–79-vuotiaisiin. Tämän jäl­keen aloi­te­taan alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien roko­tuk­set. Soi­ten koti­hoi­don pii­ris­sä ole­vat asiak­kaat roko­te­taan koti­hoi­don käynnillä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä Soi­ten alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta osoit­tees­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Koro­na­ro­ko­tus on kai­kil­le vapaa­eh­toi­nen ja mak­su­ton. Koro­na­vi­rus­ro­kot­teet tar­joa­vat teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­tia ja eri­tyi­ses­ti sen vaka­via muo­to­ja vas­taan. Nyky­tie­don valos­sa koro­na­ro­kot­teet tehoa­vat myös koro­na­vi­ruk­sen muunnoksiin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media