omaolo.fi Vaccinationer

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na

Sidan har upp­da­te­rats 25.10.2021

Vac­ci­na­tio­ner­na sker i Soi­te enligt Fin­lands coro­na­vac­ci­na­tions­stra­te­gi (på fins­ka). Vac­ci­net är avgiftsfritt.

Vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en är nu i gång för föl­jan­de grup­per i Soi­tes område:

Länk: Soi­tes coronavaccinationsmätare

Tids­bok­ning för coronavirusvaccinationer

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bokas elektro­niskt eller per tele­fon, men i fort­sätt­ning­en flyt­tas tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner till tids­bok­nings­fria walk-in-vaccinationsdagar.

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion:

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en sker smi­di­ga­re och vi rekom­men­de­rar att tid bokas elektro­niskt om möjligt.

Tids­bok­nings­fria walk-in-vaccinationsdagar

Soi­te ord­nar vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under walk-in-dagar ges både förs­ta, and­ra och tred­je vac­cin­do­ser. Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen.

I enlig­het med THL:s rikt­lin­je rekom­men­de­ras det att en mRNA-vac­ci­na­tions­se­rie (Pfi­zer och Moder­na) i förs­ta hand genom­förs med sam­ma vac­cin­pro­dukt. Om du vill tidi­ga­re­läg­ga din and­ra vac­cin­dos i sam­band med en walk-in-dag, kon­trol­le­ra om sam­ma vac­cin är till­gäng­lig dagen i frå­ga. På lis­tan över walk-in-dagar finns upp­gif­ter om vil­ka vac­ci­ner som är till­gäng­li­ga under dagarna.

Föl­jan­de tids­bok­nings­fria vac­ci­na­tions­da­gar ordnas:

Vec­ka 43

Annan infor­ma­tion om tidsbokning

Tid kan bokas elektro­niskt i Egen­vårds­tjäns­ten om du har de koder som krävs för elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring (nät­banksko­der eller ett mobil­cer­ti­fi­kat). Om elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring inte är möj­lig, ska tid bokas per telefon.

Om en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

Vi ber när­stå­en­de se till att äld­re släk­ting­ar får en vac­ci­na­tions­tid och kan kom­ma till vaccinationsstället.

Det går även att få en vac­ci­na­tions­tid för­lagd till en kväll eller ett vec­ko­slut och du kan väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le du bokar din tid. I det elektro­nis­ka tids­bok­nings­sy­ste­met ser du vid vil­ka verk­sam­hets­stäl­len vac­ci­na­tions­ti­der finns till­gäng­li­ga. Vac­ci­na­tions­ti­der öpp­nas för unge­fär en vec­ka åt gång­en, dvs. tider kan inte bokas läng­re fram än så.

Obs: om du fått en ana­fy­lak­tisk chock tidi­ga­re, boka tid till vac­ci­na­tion till din egen häl­so­cen­tral eller via sek­re­te­ra­ren på Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­tral tfn 040 804 2821, mån-fre kl. 12–15

En tred­je vac­cin­dos kan ges när det gått minst sex måna­der sedan den förs­ta vac­cin­do­sen (ett undan­tag är per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar). Vac­ci­na­tions­upp­gif­ter­na kon­trol­le­ras vid vac­ci­na­tions­stäl­let och om det inte gått sex måna­der sedan den and­ra vac­cin­do­sen kan vac­ci­net inte ännu ges.

Vid över­mäk­ti­ga hin­der kan en vac­ci­na­tions­tid avbo­kas via Egen­vårds­tjäns­ten eller genom att ringa sek­re­te­ra­ren vid Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­tral, tfn 040 804 2821 mån-fre kl. 12–15.

Vac­ci­na­tio­ner av 12–15 år gam­la ung­do­mar och gymnasiestuderande

Vec­ka 32 utvid­ga­des vac­ci­na­tio­ner­na till alla 12–15-åringar i Soi­tes områ­de (mer infor­ma­tion i med­de­lan­det). Ett vac­cin kan ges om den unga fyllt minst 12 år. Om födel­se­da­gen infal­ler i slu­tet av året kan vac­ci­na­tions­tid bokas tidi­ga­re, men vac­ci­net ges först efter att den unga fyllt 12. Vac­ci­na­tions­ti­der finns till­gäng­li­ga för unge­fär en vec­ka åt gången.

Sko­lor infor­me­rar ele­ver och för­äld­rar när­ma­re om vac­ci­na­tio­ner vid sko­lor. Ung­do­mar kan givet­vis ock­så söka sig till vac­ci­na­tion under all­män­na walk-in-dagar som fun­ge­rar utan tidsbokning.

På sam­ma sätt som i frå­ga om and­ra vac­ci­ner, kan en min­derå­rig beslu­ta om vac­ci­na­tion om en yrkes­ut­bil­dad per­son inom häl­so- och sjuk­vår­den bedö­mer att hen med beak­tan­de av sin ålder och utveck­ling kan fat­ta beslut om sin vård. Det finns ing­en ålders­gräns för barns själv­be­stäm­man­de­rätt, och där­för görs det bedöm­ning­ar från fall till fall.

Om en ung per­son inte kan fat­ta beslut om sin vård själv t.ex. på grund av en sjuk­dom, behövs det tillå­tel­se av hens vård­nads­ha­va­re för ett vac­ci­na­tions­be­slut. I ett sådant fall ska Soi­tes barna­kut kontaktas.

Mer infor­ma­tion: ofta före­kom­man­de frå­gor om coro­na­vac­ci­na­tion av barn och unga (THL)

Vac­ci­na­tions­stäl­le­na

Du kan själv väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le du bokar vac­ci­na­tio­nen. Vac­ci­na­tions­stäl­le­na för över 16 år gam­la personer:

I det här ske­det är det endast möj­ligt att bestäl­la tid till des­sa vaccinationsställen. 

Alla tider för den and­ra vac­ci­na­tio­nen som över­ens­kom­mits till häl­so­cen­tra­len i Vetil och till Paja­la famil­je­cen­ter i Kaust­by flyt­tas till Pas­se­li. En änd­ring av vac­ci­na­tions­stäl­le krä­ver inga åtgär­der av kli­en­ten. Den över­enskom­na vac­ci­na­tions­ti­den änd­ras inte, endast vac­ci­na­tions­stäl­let ändras.

Obser­ve­ra:

Vac­ci­na­tio­nen är fri­vil­lig och avgifts­fri för alla. Coro­na­vi­rus­vac­ci­net ger ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­dom och sär­skilt mot all­var­li­ga for­mer av sjuk­do­men. Uti­från det man kän­ner till för när­va­ran­de skyd­dar coro­na­vi­rus­vac­ci­net även mot vari­an­ter av coro­na­vi­ru­set (käl­la: THL).

FPA ersät­ter rese­kost­na­der i sam­band med coro­na­vac­ci­na­tion 27.3–31.12.2021. Läs mera i FPA:s med­de­lan­de.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

  1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
  2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot långvariga effekter av covid-19-sjukdom, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
  3. Genom att vaccinera dig kan du utöver dig själv också skydda andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
  4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdom. Länk: Information om coronavirusvacciner
  5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.

Vac­ci­ner

I Soi­te vac­ci­ne­ras väsent­li­gen fris­ka per­so­ner i åldern 12–65 med mRNA-vac­ci­ner (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty-vac­cin och Moder­nas vac­cin). Mer infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­net och svar på ofta före­kom­man­de frå­gor finns på THL:s webb­plats.

Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL har gett som instruk­tion att under 30-åri­ga män och poj­kar ska tills vida­re endast erbju­das BioN­Tech-Pfi­zers Comir­na­ty-coro­na­vi­rus­vac­cin. Enligt en nor­disk upp­följ­nings­un­der­sök­ning före­kom­mer hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tio­ner pro­por­tio­nellt mer hos per­so­ner som fått Moder­nas Spi­ke­vax-vac­cin än hos per­so­ner som fått BioN­Tech-Pfi­zers Comir­na­ty-vac­cin, och ris­ken för att få hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tion efter en vac­ci­na­tion är stör­re hos unga män än hos kvin­nor. Enligt under­sök­ning­en är hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tio­ner över­lag ovan­li­ga hos per­so­ner som fått ett coro­na­vi­rus­vac­cin. Hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tio­ner före­kom­mer hela tiden ock­så hos per­so­ner som inte vac­ci­ne­rats till följd av oli­ka infek­tio­ner. Läs mera i THL:s med­de­lan­de.

Över 65 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras i enlig­het med rekom­men­da­tio­ner­na från THL. Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL drog upp rikt­lin­jen att ock­så 65–69 år gam­la per­so­ner kan vac­ci­ne­ras med mRNA-vac­ci­ner från bör­jan av maj om den som ska vac­ci­ne­ras så öns­kar (läs mera i THL:s med­de­lan­de). I Soi­tes områ­de inne­bär det­ta att över 65 år gam­la per­so­ner kan väl­ja om de tar ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty-vac­cin eller Moder­nas vac­cin) eller Astra­Ze­necas Vax­zev­ria-vac­cin. Om tids­bok­ning­en görs elektro­niskt ska man väl­ja vil­ket vac­cin man vill ha i Egenvårdstjänsten.

Obs! Ett undan­tag är över 65 år gam­la per­so­ner som haft en sinust­rom­bos eller som haft ett lågt antal blod­plät­tar, dvs. trom­bo­cy­to­pe­ni för­knip­pat med hepa­rin­be­hand­ling (HIT). Des­sa per­so­ner vac­ci­ne­ras all­tid med ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty-vac­cin eller Moder­nas vac­cin). Om du haft en såda sjuk­dom, boka din tid per telefon.

Använd­ning­en av Astra­Ze­necas Vax­zev­ria-vac­cin slu­tar i novem­ber 2021 i Fin­land. Från och med sista vec­kan i okto­ber erbju­der man Jans­sens ade­no­vi­rus­vek­tor­vac­cin i stäl­let för Astra­Ze­neca vac­cin åt dem som fyllt 65 år i enlig­het med den natio­nel­la rekom­men­da­tio­nen. Vac­ci­net kan ock­så erbju­das 18–64-åringar som av medi­cins­ka skäl inte kan ta ett mRNA-vac­cin. Läs mer i med­de­lan­det av Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL (på finska).

Då Moder­nas Spi­ke­vax ges som tred­je dos används endast en halv dos. I sina under­sök­ning­ar har vac­cin­till­ver­ka­ren använt en halv dos som boos­terdos och det­ta har gett ett myc­ket bra vac­cin­svar. Med en mind­re dos Spi­ke­vax är ock­så san­no­lik­he­ten för biverk­ning­ar mindre.

Ock­så för de per­so­ner som fått sina två förs­ta vac­cin­do­ser med ett kort inter­vall rekom­men­de­rar man i fort­sätt­ning­en Comir­na­ty eller en halv dos av Spi­ke­vax som tred­je dos. När det gäl­ler per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar kan man som tred­je dos fort­fa­ran­de ge en hel Spikevax-dos.

Om den som vac­ci­ne­ras inte kan ges ett mRNA-vac­cin på grund av aller­gi, kan man använ­da Astra­Ze­necas eller Jans­sens vaccin.

Alla vac­ci­ner kan ge biverk­ning­ar på sam­ma sätt som alla and­ra medi­ci­ner. Vid even­tu­el­la biverk­ning­ar kan du vid behov ringa Soi­tes jour­hjälps­num­mer 116 117. De fles­ta vac­cin­bi­verk­ning­ar är lind­ri­ga och över­gå­en­de. Det van­li­gas­te är att det före­kom­mer loka­la sym­tom vid injek­tions­stäl­let, t.ex. smär­ta, rod­nad, en vär­me­käns­la eller svull­nad. Myc­ket van­li­ga är ock­så över­gå­en­de all­män­na sym­tom som till exem­pel feber­re­ak­tio­ner, mus­kel­värk, huvud­värk, trött­het, irri­ta­tion, illamå­en­de och fros­sa.  Mer infor­ma­tion finns på både THL:s och på FIMEA:s webbplats.

And­ra vaccindosen

Tids­bok­ning gäl­ler endast för förs­ta vac­cin­do­sen. Tid för boos­ter­vac­ci­na­tion bokas på plats i sam­band med den förs­ta vac­ci­na­tio­nen. Tid för den and­ra vac­ci­na­tio­nen har getts i sam­band med den förs­ta vac­ci­na­tio­nen. Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen.

Det and­ra vac­ci­net är vik­tigt för att stär­ka skyd­det både mot coro­na­vi­ru­sets ursprung­li­ga form och mot virusmu­ta­tio­ner. Med hjälp av den and­ra dosen för­säk­rar man sig dess­utom om att skyd­det räc­ker så länge som möj­ligt. Alla coro­na­vac­ci­ner som används för när­va­ran­de i Fin­land ges som två doser.

Vid ett över­mäk­tigt hin­der som gör att den and­ra vac­ci­na­tions­ti­den mås­te änd­ras, kon­tak­ta sek­re­te­ra­ren vid Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­tral, tfn 040 804 2821 mån-fre kl. 12–15

Under 65 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras endast med mRNA-vac­ci­ner dvs. Moder­nas och BioN­Tech-Pfi­zers vac­ci­ner ock­så om vac­ci­na­tions­se­ri­en inletts med Astra­Ze­necas vaccin.

Om en över 65 år gam­mal per­son vill kan hen få ett mRNA-vac­cin som sin and­ra vac­cin­dos även om vac­ci­na­tions­se­ri­en inletts med Astra­Ze­necas ade­no­vi­rus­vek­tor­vac­cin. Mera infor­ma­tion i THL:s med­de­lan­de.

Tred­je vaccindosen

En tred­je vac­cin­dos ges för närvarande:

Den tred­je vac­cin­do­sen kan ges när det gått minst sex måna­der sedan den and­ra vac­cin­do­sen. Vac­ci­na­tions­upp­gif­ter­na kon­trol­le­ras vid vac­ci­na­tions­stäl­let och om det inte gått sex måna­der sedan den and­ra vac­cin­do­sen kan den tred­je dosen inte ännu ges.

En tred­je vac­cin­dos ges i enlig­het med den tidi­ga­re rikt­lin­jen ock­så till per­so­ner som fyllt 12 med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar samt till soci­al- och häl­so­vårds­per­so­nal som fick sina förs­ta vac­cin­do­ser med kort inter­vall på 3–4 vec­kor i bör­jan av året. Läs mera i sepa­rat med­de­lan­de.

För per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar som fyllt 12 år kan den tred­je vac­cin­do­sen i vac­ci­na­tions­se­ri­en ges när det har gått minst två måna­der sedan den and­ra vac­cin­do­sen. Läs mera i med­de­lan­det.

Den tred­je vac­cin­do­sen ges i förs­ta hand med sam­ma vac­cin­pre­pa­rat som den and­ra dosen, ifall det inte finns någ­ra medi­cins­ka hin­der för det.

Tred­je dosen för soci­al- och hälsovårdspersonalen

Soi­te bör­ja­de ge per­so­na­len en tred­je coro­na­vac­cin­dos 22.9.2021. Vac­ci­ner erbjuds soci­al- och häl­so­vårds­per­so­nal som fick sina förs­ta vac­ci­ner med kort inter­vall på 3–4 vec­kor i bör­jan av året.

När det gäl­ler dem som fått sina förs­ta vac­cin­do­ser med kort inter­vall kan den tred­je dosen ges när det gått minst sex måna­der sedan det and­ra vac­ci­net. Mer infor­ma­tion i med­de­lan­det som pub­li­ce­ra­des 21.9.2021.

Man bör skö­ta om coro­na­sä­ker­he­ten ock­så efter vac­ci­na­tion — använd­ning av mask fortsätter

Efter vac­ci­na­tio­nen är det fort­fa­ran­de vik­tigt att hål­la säker­hets­av­stånd, se till hand- och host­hy­gi­e­nen, använ­da ansikts­mask när ett till­räck­ligt avstånd inte kan hål­las, låta tes­ta sig vid sym­tom och även föl­ja and­ra anvis­ning­ar för att bekäm­pa coronaviruset. 

Det här är nöd­vän­digt, för vi har ännu inte till­räck­lig kun­skap om hur bra vac­ci­ner­na hind­rar smit­ta. Anvis­ning­ar­na änd­ras i takt med att vi får mer kun­skap, men tills vida­re är rekom­men­da­tio­ner­na enligt för­sik­tig­hets­prin­ci­pen desam­ma för dem som fått vac­cin och dem som ännu inte har vaccinationsskyddet. 

Efter att vac­ci­na­tio­ner­na inletts räc­ker det ännu länge innan immu­ni­tets­skydd mot sjuk­do­men har upp­nåtts på befolk­ningsni­vå och epi­de­min har avvärjts.

Länk: Smit­ta och skydd – coro­na­vi­ru­set (THL)

Genom att iakt­ta god hand­hy­gi­en samt hos­ta och sny­ta sig rätt bidrar alla till att bekäm­pa både covid-19 och and­ra smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Där­för är det vik­tigt att all­tid kom­ma ihåg hygienanvisningarna.

Hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der 2021

Vac­ci­na­tions­in­tyg

EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg finns nu till­gäng­ligt i Mina Kan­ta-tjäns­ten. De två and­ra EU-coro­nain­ty­gen, dvs. inty­get om testre­sul­tat och inty­get om till­frisk­nan­de, kom­mer att fin­nas i Mina Kan­ta-tjäns­ten från och med den 14 juli. Det tidi­ga­re natio­nel­la vac­ci­na­tions­in­ty­get i Fin­land togs sam­ti­digt ur bruk, och det lönar sig att byta ut det natio­nel­la vac­ci­na­tions­in­ty­get som man spa­rat i tele­fo­nen eller skri­vit ut på pap­per mot EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg. I Mina Kan­ta-tjäns­ten byts det natio­nel­la vac­ci­na­tions­in­ty­get auto­ma­tiskt till EU:s vaccinationsintyg.

Det före­kom­mer regi­o­na­la vari­a­tio­ner i över­fö­ring­en av vac­ci­na­tions­upp­gif­ter till Kan­ta-tjäns­ter­na. På grund av det­ta syns vac­ci­na­tions­in­ty­gen ännu inte för alla vac­ci­ne­ra­de per­so­ner. Ett vac­ci­na­tions­in­tyg fås vid behov ock­så på pap­per från häl­so- och sjukvården.

EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg inne­hål­ler upp­gif­ter om de coro­na­vac­ci­na­tio­ner en per­son har fått, t.ex. vil­ket vac­cin som getts, datum för när det senas­te vac­ci­net getts och anta­let giv­na vac­cin­do­ser. Inty­get fås redan för den förs­ta vaccinationen.

EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg kan visas upp från en mobil appa­rat eller skri­vas ut på pap­per. I EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg finns upp­gif­ter­na på fins­ka, svens­ka och eng­els­ka. Inty­get är avgiftsfritt.

Mera infor­ma­tion i THL:s med­de­lan­de.

Infor­ma­tion om coronavirusvaccinet

Coro­na­vac­ci­ner­nas säker­het och möj­li­ga biverk­ning­ar (THL)

Fimea och THL föl­jer upp coro­na­vac­ci­nens biverk­ning­ar och säker­het nog­grant – inga över­ras­kan­de biverk­ning­ar har fram­kom­mit (THL)

Frå­gor och svar om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (THL)

Frå­gor och svar om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (Fimea)

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na i Fin­land (SHM)

Infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (ECDC)

Upp­följ­ning av COVID-19 vac­ci­na­tio­ner­na i Fin­land (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier