omaolo.fi Vaccinationer

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na

Har upp­da­te­rats 26.7.2021

Vac­ci­na­tio­ner­na sker i Soi­te enligt Fin­lands vac­ci­na­tions­stra­te­gi (på finska).

Vac­ci­na­tio­ner­na är nu i gång för:

Länk: Soi­tes coronavaccinationsmätare

Tids­bok­ning för coronavirusvaccinationer

Till coro­na­vac­ci­na­tion kan endast kom­ma de som är i tur att vac­ci­ne­ras enligt den natio­nel­la coro­nast­ra­te­gin. Tids­bok­ning­en per tele­fon öpp­nas var­je tis­dag kl. 12.

Tid till coro­na­vac­ci­na­tion kan bokas elektro­niskt eller per tele­fon. Det läggs till mera vac­ci­na­tions­ti­der i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en all­tid tis­da­gar kl. 12, men ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Tids­bok­ning­en för coronavirusvaccination

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en sker smi­di­ga­re och vi rekom­men­de­rar att tid bokas elektro­niskt om möj­ligt. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en över­be­las­tas lätt strax efter att tids­bok­ning­en öpp­nats. Det kan då före­kom­ma pro­blem i Egen­vårds­tjäns­ten. Tjäns­ten fun­ge­rar nor­malt när anta­let besö­ka­re mins­kar. Om tjäns­ten är över­be­las­tad lönar det sig att för­sö­ka använ­da den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en på nytt efter en liten stund.

Till coro­na­vac­ci­na­tion utan tidsbokning

Där­till ord­nar Soi­te vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning, under vil­ka du kan kom­ma och få din förs­ta dos coro­na­vac­cin vid en tid­punkt då det pas­sar dig själv bäst. Föl­jan­de tids­bok­nings­fria vac­ci­na­tions­da­gar ordnas:

Annan infor­ma­tion om tidsbokning

Tid åt en ung per­son kan bokas elektro­niskt i Egen­vårds­tjäns­ten om den unga har de koder som krävs för elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring (nät­banksko­der eller ett mobil­cer­ti­fi­kat). Om elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring inte är möj­lig, ska tid bokas per tele­fon. Vi för­sö­ker i fort­sätt­ning­en utvid­ga möj­lig­he­ten att boka vac­ci­na­tions­tid per telefon.

Om en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

Vi ber när­stå­en­de se till att äld­re släk­ting­ar får en vac­ci­na­tions­tid och kan kom­ma till vaccinationsstället.

Det går även att få en vac­ci­na­tions­tid för­lagd till en kväll eller ett vec­ko­slut och du kan väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le du bokar din tid. I det elektro­nis­ka tids­bok­nings­sy­ste­met ser du vid vil­ka verk­sam­hets­stäl­len vac­ci­na­tions­ti­der finns till­gäng­li­ga. Vac­ci­na­tions­ti­der öpp­nas för unge­fär en vec­ka åt gång­en, dvs. tider kan inte bokas läng­re fram än så.

Obs: om du fått en ana­fy­lak­tisk chock tidi­ga­re, boka tid till vac­ci­na­tion till din egen häl­so­cen­tral eller via sek­re­te­ra­ren på Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­tral tfn 040 804 2821, mån, ons, tors och fre kl. 8–15 samt tis kl. 8–12.

Vid över­mäk­ti­ga hin­der kan en vac­ci­na­tions­tid avbo­kas via Egen­vårds­tjäns­ten eller genom att ringa sek­re­te­ra­ren vid Soi­tes vac­ci­ne­rings­cen­tral, tfn 040 804 2821 mån, ons, tors och fre kl. 8–15 och tis kl. 8–12.

Vac­ci­na­tio­ner till 12–15 år gam­la ungdomar

I det här ske­det är coro­na­vac­ci­na­tio­ner möj­li­ga endast för dem i ålders­grup­pen 12–15 år som hör till en risk­grupp. Beslu­tet om att even­tu­ellt vac­ci­ne­ra alla 12–15 år gam­la per­so­ner fat­tas av Stats­rå­det och krä­ver bland annat änd­ring av förordning. 

Bar­nens risk­grup­per är desam­ma som över 16 år gam­la per­so­ner­nas risk­grup­per som har tidi­ga­re fast­ställts med tan­ke på vac­ci­na­tions­ord­ning­en. En skill­nad jäm­fört med de vux­nas risk­grup­per är endast över­vikt: THL rekom­men­de­rar att bar­nens viktin­dex ISO-BMI används för att bedö­ma över­vikt hos barn. Det rekom­men­de­ras att ned­re grän­sen för ISO-BMI är 35 som i den här ålders­grup­pen inne­bär svår övervikt.

Soi­tes över­läka­re i barn­sjuk­do­mar Andre­as Blan­co Sequei­ros har satt sig in i natio­nel­la utred­ning­ar gäl­lan­de coro­na­vac­ci­na­tio­ner för 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till en risk­grupp och rekom­men­de­rar så som THL att alla som är berät­ti­ga­de till vac­ci­na­tion bokar vaccinationstid.

På sam­ma sätt som i frå­ga om and­ra vac­ci­ner, kan en min­derå­rig beslu­ta om vac­ci­na­tion om en yrkes­ut­bil­dad per­so­ner inom häl­so- och sjuk­vår­den bedö­mer att hen med beak­tan­de av sin ålder och utveck­ling kan fat­ta beslut om sin vård. Det finns ing­en ålders­gräns för barns själv­be­stäm­man­de­rätt, och där­för görs det bedöm­ning­ar från fall till fall.

Om en ung per­son inte kan fat­ta beslut om sin vård själv t.ex. på grund av en sjuk­dom, behövs det tillå­tel­se av hens vård­nads­ha­va­re för ett vac­ci­na­tions­be­slut. I ett sådant fall ska Soi­tes poli­kli­nik för barn och ung­do­mar kontaktas.

And­ra vaccindosen

Tids­bok­ning­en gäl­ler för förs­ta vac­cin­do­sen. Tid för boos­ter­vac­ci­na­tion bokas på plats i sam­band med den förs­ta vac­ci­na­tio­nen. Tid för den and­ra vac­ci­na­tio­nen har getts i sam­band med den förs­ta vaccinationen.

Vid ett över­mäk­tigt hin­der som gör att den and­ra vac­ci­na­tions­ti­den mås­te änd­ras, kon­tak­ta sek­re­te­ra­ren vid Soi­tes vac­ci­ne­rings­cen­tral, tfn 040 804 2821 mån, ons, tors och fre kl. 8–15 och tis kl. 8–12.

Det rekom­men­de­ras att över 65 år gam­la per­so­ner fort­sät­ter sin vac­cin­se­rie med det vac­cin de fått tidi­ga­re om det inte har fram­kom­mit medi­cins­ka hin­der för använd­ning­en av vac­ci­net. Om en över 65 år gam­mal per­son vill kan hen lik­väl få ett mRNA-vac­cin som sin and­ra vac­cin­dos även om vac­cin­se­ri­en inletts med Astra­Ze­necas ade­no­vi­rus­vek­tor­vac­cin. Mera infor­ma­tion i THL:s med­de­lan­de.

Vac­ci­ner

I Soi­te vac­ci­ne­ras väsent­li­gen fris­ka per­so­ner i åldern 16–65 med mRNA-vac­ci­ner (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty och Moder­na). Moder­na ges endast till över 18 år gam­la personer.

Ung­do­mar i ålders­grup­pen 12–15 år vac­ci­ne­ras med Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty-vac­cin, för det är det enda vac­ci­net som för­när­va­ran­de har för­sälj­nings­till­stånd för vac­ci­na­tion av per­so­ner som fyllt 12 år. På THL:s webb­plats finns mer infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­net och svar på van­li­ga frågor.

Över 65 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras i enlig­het med rekom­men­da­tio­ner­na från THL. Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL drog upp rikt­lin­jen att ock­så 65–69 år gam­la per­so­ner kan vac­ci­ne­ras med mRNA-vac­ci­ner från bör­jan av maj om den som ska vac­ci­ne­ras så öns­kar (läs mera i THL:s med­de­lan­de). I Soi­tes områ­de inne­bär det­ta att över 65 år gam­la per­so­ner kan väl­ja om de tar ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty eller Moder­na) eller Astra­Ze­necas Vax­zev­ria-vac­cin. Om tids­bok­ning­en görs elektro­niskt ska man väl­ja det vac­cin man vill ha i Egenvårdstjänsten.

Obs! Ett undan­tag är över 65 år gam­la per­so­ner som haft en sinust­rom­bos eller som haft ett lågt antal blod­plät­tar, dvs. trom­bo­cy­to­pe­ni för­knip­pat med hepa­rin­be­hand­ling (HIT); des­sa per­so­ner vac­ci­ne­ras all­tid med ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty eller Moder­na). Om du haft en såda sjuk­dom, boka din tid per telefon.

Ock­så i frå­ga om den and­ra vac­cin­do­sen hand­las enligt THL:s riktlinje:

Alla vac­ci­ner kan ge biverk­ning­ar på sam­ma sätt som alla and­ra medi­ci­ner. Vid even­tu­el­la biverk­ning­ar kan du vid behov ringa Soi­tes jour­hjälps­num­mer 116 117. De fles­ta vac­cin­bi­verk­ning­ar är lind­ri­ga och över­gå­en­de. Det van­li­gas­te är att det före­kom­mer loka­la sym­tom vid injek­tions­stäl­let, t.ex. smär­ta, rod­nad, en vär­me­käns­la eller svull­nad. Myc­ket van­li­ga är ock­så över­gå­en­de all­män­na sym­tom som till exem­pel feber­re­ak­tio­ner, mus­kel­värk, huvud­värk, trött­het, irri­ta­tion, illamå­en­de och fros­sa.  Mer infor­ma­tion finns på både THL:s och på FIMEA:s webbplats.

Vac­ci­na­tions­stäl­le­na

Du kan själv väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le du bokar vac­ci­na­tio­nen. Vac­ci­na­tions­stäl­le­na:

I det här ske­det är det endast möj­ligt att bestäl­la tid till des­sa vaccinationsställen. 

Alla tider för den and­ra vac­ci­na­tio­nen som över­ens­kom­mits till häl­so­cen­tra­len i Vetil och till Paja­la famil­je­cen­ter i Kaust­by flyt­tas till Pas­se­li. En änd­ring av vac­ci­na­tions­stäl­le krä­ver inga åtgär­der av kli­en­ten. Den över­enskom­na vac­ci­na­tions­ti­den änd­ras inte, bara vac­ci­na­tions­stäl­let ändras.

Obser­ve­ra:

Vac­ci­na­tio­nen är fri­vil­lig och avgifts­fri för alla. Coro­na­vi­rus­vac­ci­net ger ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och sär­skilt mot all­var­li­ga for­mer av sjuk­do­men. I lju­set av det man kän­ner till för när­va­ran­de skyd­dar coro­na­vi­rus­vac­ci­net även mot vari­an­ter av coro­na­vi­ru­set (käl­la: THL).

FPA ersät­ter rese­kost­na­der i sam­band med coro­na­vac­ci­na­tion 27.3–31.12.2021. Läs mera i FPA:s med­de­lan­de.

Man bör skö­ta om coro­na­sä­ker­he­ten ock­så efter vac­ci­na­tion — använd­ning av mask fortsätter

Efter vac­ci­na­tio­nen är det fort­fa­ran­de vik­tigt att hål­la säker­hets­av­stånd, se till hand- och host­hy­gi­e­nen, använ­da ansikts­mask när ett till­räck­ligt avstånd inte kan hål­las, låta tes­ta sig vid sym­tom och även föl­ja and­ra anvis­ning­ar för att bekäm­pa coronaviruset. 

Det här är nöd­vän­digt, för vi har ännu inte till­räck­lig kun­skap om hur bra vac­ci­ner­na hind­rar smit­ta. Anvis­ning­ar­na änd­ras i takt med att vi får mer kun­skap, men tills vida­re är rekom­men­da­tio­ner­na enligt för­sik­tig­hets­prin­ci­pen desam­ma för dem som fått vac­cin och dem som ännu inte har vaccinationsskyddet. 

Efter att vac­ci­na­tio­ner­na inletts räc­ker det ännu länge innan immu­ni­tets­skydd mot sjuk­do­men har upp­nåtts på befolk­ningsni­vå och epi­de­min har avvärjts.

Länk: Smit­ta och skydd – coro­na­vi­ru­set (THL)

Genom att iakt­ta god hand­hy­gi­en samt hos­ta och sny­ta sig rätt bidrar alla till att bekäm­pa både covid-19 och and­ra smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Där­för är det vik­tigt att all­tid kom­ma ihåg hygienanvisningarna.

Hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der 2021

Vac­ci­na­tions­in­tyg

EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg finns nu till­gäng­ligt i Mina Kan­ta-tjäns­ten. De två and­ra EU-coro­nain­ty­gen, dvs. tes­tin­ty­get och inty­get om till­frisk­nan­de, kom­mer att fin­nas i Mina Kan­ta-tjäns­ten från och med den 14 juli. Det tidi­ga­re natio­nel­la vac­ci­na­tions­in­ty­get i Fin­land tas sam­ti­digt ur bruk, och det lönar sig att nu byta ut det natio­nel­la vac­ci­na­tions­in­ty­get som man spa­rat i tele­fo­nen eller skri­vit ut på pap­per mot EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg. I Mina Kan­ta-tjäns­ten byts det natio­nel­la vac­ci­na­tions­in­ty­get auto­ma­tiskt till EU:s vaccinationsintyg.

Det före­kom­mer fort­fa­ran­de regi­o­na­la vari­a­tio­ner i över­fö­ring­en av vac­ci­na­tions­upp­gif­ter till Kan­ta-tjäns­ter­na, och på grund av det­ta syns vac­ci­na­tions­in­ty­gen ännu inte för alla vac­ci­ne­ra­de per­so­ner. Du kan kon­trol­le­ra upp­gif­ter­na som gäl­ler din regi­on i Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färds rap­port (på fins­ka). Vac­ci­na­tions­in­tyg fås vid behov ock­så i pap­pers­form från häl­so- och sjukvården.

EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg inne­hål­ler upp­gif­ter om de coro­na­vac­ci­na­tio­ner som en per­son har fått, såsom vil­ket vac­cin som getts, datum för när det senas­te vac­ci­net getts och anta­let giv­na vac­cin­do­ser. Inty­get fås redan för den förs­ta vaccinationen.

EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg kan visas upp från en mobil appa­rat eller skri­vas ut på pap­per. I EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg finns upp­gif­ter­na på fins­ka, svens­ka och eng­els­ka. Inty­get är gratis.

Mera infor­ma­tion i THL:s med­de­lan­de.

Infor­ma­tion om coronavirusvaccinet

Coro­na­vac­ci­ner­nas säker­het och möj­li­ga biverk­ning­ar (THL)

Fimea och THL föl­jer upp coro­na­vac­ci­nens biverk­ning­ar och säker­het nog­grant – inga över­ras­kan­de biverk­ning­ar har fram­kom­mit (THL)

Frå­gor och svar om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (THL)

Frå­gor och svar om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (Fimea)

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na i Fin­land (SHM)

Infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (ECDC)

Upp­följ­ning av COVID-19 vac­ci­na­tio­ner­na i Fin­land (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier