omaolo.fi Vaccinationer

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na

Sidan har upp­da­te­rats 11.5.2022

Vac­ci­na­tio­ner­na sker i Soi­te enligt Fin­lands coro­na­vac­ci­na­tions­stra­te­gi (på fins­ka) och enligt rikt­lin­jer från Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL. Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na är avgiftsfria.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en är nu i gång på föl­jan­de sätt i Soi­tes område:

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na är i gång för alla över 5 år gam­la invå­na­re i Soi­tes områ­de.

Tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner lig­ger i tids­bok­nings­fria walk-in-dagar. Under walk-in-dagar kan man kom­ma till vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Du kan ock­så boka tid till vac­ci­na­tion per tele­fon eller på webben.

OBS: För 5–11-åringar ska tid för vac­ci­na­tion bokas på för­hand enligt de ovan­nämn­da instruktionerna.

I sam­band med coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion kan du ock­så ta ett influ­ensa­vac­cin. Influ­ensa­vac­ci­ner är fort­fa­ran­de tillgängliga.

Länk: Soi­tes coronavaccinationsmätare

Tids­bok­nings­fria walk-in-vaccinationsdagar

Soi­te ord­nar vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under walk-in-dagar ges både förs­ta, and­ra, tred­je och fjär­de vaccindoserna.

I enlig­het med THL:s rikt­lin­je rekom­men­de­ras det att en mRNA-vac­ci­na­tions­se­rie (Pfi­zer och Moder­na) i förs­ta hand genom­förs med sam­ma vac­cin­pro­dukt. Om du vill tidi­ga­re­läg­ga din tred­je vac­cin­dos i sam­band med en walk-in-dag, kon­trol­le­ra om sam­ma vac­cin är till­gäng­lig dagen i frå­ga. På lis­tan över walk-in-dagar finns upp­gif­ter om vil­ka vac­ci­ner som är till­gäng­li­ga under dagar­na. Vi efter­strä­var att i så omfat­tan­de grad som möj­ligt erbju­da båda vac­ci­ner­na, men mRNA-vac­cin kan även använ­das i kom­bi­na­tion med varandra.

Det finns en begrän­sad mängd Nova­vax vac­cin till­gäng­ligt och endast med tids­bok­ning. Tids­bok­ning per tele­fon på num­ret 06 828 7488. Tele­fon­tid mån-tors kl. 9–15.

Föl­jan­de vac­ci­na­tions­da­gar ordnas:

Vec­ka 19

Vec­ka 20

Vec­ka 21

Tids­bok­ning för coronavirusvaccinationer

Du kan ock­så boka tid till vac­ci­na­tion per tele­fon eller på webben.

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en sker smi­di­ga­re och vi rekom­men­de­rar att tid bokas elektro­niskt om möjligt.

Annan infor­ma­tion om tidsbokning

Tid kan bokas elektro­niskt i Egen­vårds­tjäns­ten om du har de koder som krävs för elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring (nät­banksko­der eller ett mobil­cer­ti­fi­kat). Om elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring inte är möj­lig, ska tid bokas per telefon.

Om en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

Vi ber när­stå­en­de se till att äld­re släk­ting­ar får en vac­ci­na­tions­tid och kan kom­ma till vaccinationsstället.

Det går även att få en vac­ci­na­tions­tid för­lagd till en kväll eller ett vec­ko­slut och du kan väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le du bokar din tid. I det elektro­nis­ka tids­bok­nings­sy­ste­met ser du vid vil­ka verk­sam­hets­stäl­len vac­ci­na­tions­ti­der finns till­gäng­li­ga. Vac­ci­na­tions­ti­der öpp­nas all­tid för fle­ra vec­kor framöver.

Obs: om du fått en ana­fy­lak­tisk chock tidi­ga­re, boka tid till vac­ci­na­tion till din egen häl­so­cen­tral eller via sek­re­te­ra­ren på Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­tral tfn 040 804 2821, mån-fre kl. 9–14.

Den tred­je vac­cin­do­sen kan ges när det gått så lång tid sedan den and­ra dosen som det för­ut­sätts för pati­en­tens ålders- eller riskgrupp.

Infor­ma­tio­nen om vac­ci­na­tions­in­ter­val­let kon­trol­le­ras vid vac­ci­na­tions­stäl­let. Om det inte gått till­räck­ligt lång tid sedan den före­gå­en­de coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­nen kan näs­ta vac­cin­dos inte ges. 

Vid över­mäk­ti­ga hin­der kan en vac­ci­na­tions­tid avbo­kas via Egen­vårds­tjäns­ten eller genom att ringa sek­re­te­ra­ren vid Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­tral, tfn 040 804 2821 mån-fre kl. 9–14.

För­äld­rar­nas sam­tyc­ke till vac­ci­na­tion av ett barn

En min­derå­rig kan själv beslu­ta om sin vac­ci­na­tion mot covid-19, om den häl­so- och sjuk­vårds­per­so­nal som vac­ci­ne­rar anser att bar­net på basis av sin ålder och utveck­lingsni­vå kan fat­ta beslut om vac­ci­na­tio­nen. Ing­en exakt ålders­gräns för barns själv­stän­di­ga beslut har fast­ställts, och där­för görs bedöm­ning­en från fall till fall. När det gäl­ler 5–11-åringar behövs i det i fles­ta fall vård­nads­ha­var­nas sam­tyc­ke till vaccinationen.

Om bar­net inte själv kan eller vill fat­ta ett beslut om vac­ci­ne­ring­en behövs samt­li­ga vård­nads­ha­var­nas sam­tyc­ke till att coro­na­vac­ci­net ges. Vac­ci­ner­na är fri­vil­li­ga och avgifts­fria. Sam­tyc­ke ges med den­na blankett.

Om bar­net kom­mer till vac­ci­na­tions­punk­ten endast med en vård­nads­ha­va­re ska den från­va­ran­de vård­nads­ha­va­ren ha under­teck­nat blan­ket­ten om sam­tyc­ke. Blan­ket­ten om sam­tyc­ke kan skri­vas ut från THL:s webb­plats.

Vac­ci­na­tions­stäl­le­na

Du kan själv väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le du bokar vac­ci­na­tio­nen. Vac­ci­na­tions­stäl­le­na för över 16 år gam­la personer:

I det här ske­det är det endast möj­ligt att bestäl­la tid till des­sa vaccinationsställen. 

Alla tider för den and­ra vac­ci­na­tio­nen som över­ens­kom­mits till häl­so­cen­tra­len i Vetil och till Paja­la famil­je­cen­ter i Kaust­by flyt­tas till Pas­se­li. En änd­ring av vac­ci­na­tions­stäl­le krä­ver inga åtgär­der av kli­en­ten. Den över­enskom­na vac­ci­na­tions­ti­den änd­ras inte, endast vac­ci­na­tions­stäl­let ändras.

Obser­ve­ra:

Vac­ci­na­tio­nen är fri­vil­lig och avgifts­fri för alla. Coro­na­vi­rus­vac­ci­net ger ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­dom och sär­skilt mot all­var­li­ga for­mer av sjuk­do­men. Uti­från det man kän­ner till för när­va­ran­de skyd­dar coro­na­vi­rus­vac­ci­net även mot vari­an­ter av coro­na­vi­ru­set (käl­la: THL).

FPA ersät­ter rese­kost­na­der i sam­band med coro­na­vac­ci­na­tion 27.3–31.12.2021. Läs mera i FPA:s med­de­lan­de.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

  1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
  2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot långvariga effekter av covid-19-sjukdom, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
  3. Genom att vaccinera dig kan du utöver dig själv också skydda andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
  4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdom. Länk: Information om coronavirusvacciner
  5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.

Vac­ci­na­tion efter att man haft coronavirussjukdomen

Coro­na­vi­rus­sjuk­do­men pro­du­ce­rar ett lika­dant immun­svar som en vac­cin­dos. Enligt under­sök­ning­ar får en per­son som haft coro­na­vi­rus­sjuk­do­men ett näs­tan lika gott immun­svar av en vac­cin­dos som en per­son som inte haft sjuk­do­men får av två vac­cin­do­ser. Om en per­son som vac­ci­ne­rats insjuk­nar i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men, stär­ker sjuk­do­men det skydd som fåtts genom vac­ci­na­tion på sam­ma sätt som den föl­jan­de vac­cin­do­sen gör hos per­so­ner som inte haft sjukdomen.

Man bör dock kom­ma ihåg att mel­lan­rum­met mel­lan en vac­cin­dos och coro­na­vi­rus­sjuk­dom ska vara till­räck­ligt långt, minst sex vec­kor, för att smit­tan ska kun­na anses mot­sva­ra en vac­cin­dos. Om mel­lan­rum­met är läng­re, upp­nås ett bätt­re immunsvar.

Förs­ta dosen efter coronavirussjukdom

THL rekom­men­de­rar att per­so­ner som haft sjuk­do­men ges en förs­ta vaccindos:

And­ra dosen efter sjukdom

THL rekom­men­de­rar att per­so­ner som haft coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och fått en vac­cin­dos erbjuds en and­ra vac­cin­dos som boos­ter. Den and­ra dosen:

Hos per­so­ner som haft coro­na­vi­rus­sjuk­dom mot­sva­rar den and­ra vac­cin­do­sen en tred­je vaccindos.

En and­ra dos kan dock ges redan tidi­ga­re om det är nöd­vän­digt till exem­pel på grund av en resa eller av and­ra vägan­de skäl. En and­ra dos kan då ges med det van­li­ga dos­mel­lan­rum­met på 6–12 vec­kor. Det är dock bra att kom­ma ihåg att ett läng­re mel­lan­rum mel­lan vac­cin­do­ser garan­te­rar ett kva­li­ta­tivt och kvan­ti­ta­tivt bätt­re skydd.

En tred­je dos efter sjukdom

THL rekom­men­de­rar per­so­ner som fyllt 12 år och har ett kraf­tigt ned­satt immun­för­svar en tred­je vac­cin­dos även om per­so­nen haft coro­na­vi­rus­sjuk­do­men. En tred­je dos rekom­men­de­ras för dem 3–4 måna­der efter den före­gå­en­de vac­cin­do­sen eller efter coro­na­vi­rus­sjuk­dom bero­en­de på vil­ket som inträf­fat senast.

And­ra per­so­ner som haft coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och fått två vac­cin­do­ser behö­ver åtminsto­ne tills vida­re inte en tred­je dos med tan­ke på skydd.

Ock­så and­ra per­so­ner än per­so­ner som har ett kraf­tigt ned­satt immun­för­svar kan dock ges en tred­je dos om det är nöd­vän­digt på grund av en resa eller av ett annat vägan­de skäl. Den tred­je dosen kan då ges enligt den van­li­ga tid­ta­bel­len för tred­je doser.

Mer infor­ma­tion på THL:s webb­plats (på finska).

Vac­ci­ner

Mer infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­net och svar på ofta före­kom­man­de frå­gor finns på THL:s webb­plats.

mRNA-vac­cin (Pfi­zer och Moderna)

I Soi­te vac­ci­ne­ras väsent­li­gen fris­ka per­so­ner i åldern 12–65 med mRNA-vac­ci­ner (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty-vac­cin och Moder­nas vac­cin).

Barn i åldern 5–11 år får BioN­Tech-Pfi­zers coro­na­vac­cin Comir­na­ty, av vil­ket man för barn använ­der ett pre­pa­rat som inne­hål­ler en mind­re dos och som uttryck­li­gen är avsett för den­na åldersgrupp.

Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL har gett som instruk­tion att under 30-åri­ga män och poj­kar ska tills vida­re endast erbju­das BioN­Tech-Pfi­zers Comir­na­ty-coro­na­vi­rus­vac­cin. Enligt en nor­disk upp­följ­nings­un­der­sök­ning före­kom­mer hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tio­ner pro­por­tio­nellt mer hos per­so­ner som fått Moder­nas Spi­ke­vax-vac­cin än hos per­so­ner som fått BioN­Tech-Pfi­zers Comir­na­ty-vac­cin, och ris­ken för att få hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tion efter en vac­ci­na­tion är stör­re hos unga män än hos kvin­nor. Enligt under­sök­ning­en är hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tio­ner över­lag ovan­li­ga hos per­so­ner som fått ett coro­na­vi­rus­vac­cin. Hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tio­ner före­kom­mer hela tiden ock­så hos per­so­ner som inte vac­ci­ne­rats till följd av oli­ka infek­tio­ner. Läs mera i THL:s med­de­lan­de.

Över 65 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras i enlig­het med rekom­men­da­tio­ner­na från THL. Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL drog upp rikt­lin­jen att ock­så 65–69 år gam­la per­so­ner kan vac­ci­ne­ras med mRNA-vac­ci­ner från bör­jan av maj om den som ska vac­ci­ne­ras så öns­kar (läs mera i THL:s med­de­lan­de). I Soi­tes områ­de inne­bär det­ta att över 65 år gam­la per­so­ner kan väl­ja om de tar ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty-vac­cin eller Moder­nas vac­cin) eller Astra­Ze­necas Vax­zev­ria-vac­cin. Om tids­bok­ning­en görs elektro­niskt ska man väl­ja vil­ket vac­cin man vill ha i Egenvårdstjänsten.

Obs! Ett undan­tag är över 65 år gam­la per­so­ner som haft en sinust­rom­bos eller som haft ett lågt antal blod­plät­tar, dvs. trom­bo­cy­to­pe­ni för­knip­pat med hepa­rin­be­hand­ling (HIT). Des­sa per­so­ner vac­ci­ne­ras all­tid med ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty-vac­cin eller Moder­nas vac­cin). Om du haft en såda sjuk­dom, boka din tid per telefon.

Använd­ning­en av Astra­Ze­necas Vax­zev­ria-vac­cin slu­tar i novem­ber 2021 i Fin­land. Från och med sista vec­kan i okto­ber erbju­der man Jans­sens ade­no­vi­rus­vek­tor­vac­cin i stäl­let för Astra­Ze­neca vac­cin åt dem som fyllt 65 år i enlig­het med den natio­nel­la rekom­men­da­tio­nen. Vac­ci­net kan ock­så erbju­das 18–64-åringar som av medi­cins­ka skäl inte kan ta ett mRNA-vac­cin. Läs mer i med­de­lan­det av Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL (på finska).

Då Moder­nas Spi­ke­vax ges som tred­je dos används endast en halv dos. I sina under­sök­ning­ar har vac­cin­till­ver­ka­ren använt en halv dos som boos­terdos och det­ta har gett ett myc­ket bra vac­cin­svar. Med en mind­re dos Spi­ke­vax är ock­så san­no­lik­he­ten för biverk­ning­ar mindre.

Ock­så för de per­so­ner som fått sina två förs­ta vac­cin­do­ser med ett kort inter­vall rekom­men­de­rar man i fort­sätt­ning­en Comir­na­ty eller en halv dos av Spi­ke­vax som tred­je dos. När det gäl­ler per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar kan man som tred­je dos fort­fa­ran­de ge en hel Spikevax-dos.

Om den som vac­ci­ne­ras inte kan ges ett mRNA-vac­cin på grund av aller­gi, kan man använ­da Astra­Ze­necas eller Jans­sens vaccin.

Pro­te­in­vac­cin (Nova­vax)

Nova­vax Nuvax­o­vid-vac­cin används för förs­ta och and­ra vac­cin­do­ser för per­so­ner som fyllt 18 år. Nuvax­o­vid-vac­ci­net rekom­men­de­ras i förs­ta hand för per­so­ner som inte kan ges de mRNA- eller ade­no­vi­rus­vek­tor­vac­ci­ner som tagits i bruk tidi­ga­re. Vac­ci­net kan ock­så ges till and­ra per­so­ner som fyllt 18 år som vill ha pro­te­in­vac­cin i stäl­let för and­ra vac­cin­pre­pa­rat. Nuvax­o­vid-vac­ci­net läm­par sig för näs­tan alla vux­na. Till exem­pel en tidi­ga­re coro­na­vi­rus­sjuk­dom hind­rar inte vaccination. 

En grund­läg­gan­de vac­ci­na­tions­se­rie består av två doser. Det rekom­men­de­ra­de dose­rings­in­ter­val­let är 6–12 vec­kor. Den tred­je dosen ges med något annat vac­cin 3–4 måna­der efter den and­ra dosen. Nuvax­o­vid-vac­ci­net ges tills vida­re inte som tred­je eller fjär­de dos för­u­tom i undantagsfall.

Det finns en begrän­sad mängd Nuvax­o­vid-vac­cin till­gäng­ligt och endast med tids­bok­ning. Tids­bok­ning per tele­fon på num­ret 06 828 7488. Tele­fon­tid mån-tors kl. 9–15 och fre kl. 9–14.

Even­tu­el­la biverkningar

Alla vac­ci­ner kan ge biverk­ning­ar på sam­ma sätt som alla and­ra medi­ci­ner. Vid even­tu­el­la biverk­ning­ar kan du vid behov ringa Soi­tes jour­hjälps­num­mer 116 117. De fles­ta vac­cin­bi­verk­ning­ar är lind­ri­ga och över­gå­en­de. Det van­li­gas­te är att det före­kom­mer loka­la sym­tom vid injek­tions­stäl­let, t.ex. smär­ta, rod­nad, en vär­me­käns­la eller svull­nad. Myc­ket van­li­ga är ock­så över­gå­en­de all­män­na sym­tom som till exem­pel feber­re­ak­tio­ner, mus­kel­värk, huvud­värk, trött­het, irri­ta­tion, illamå­en­de och fros­sa.  Mer infor­ma­tion finns på både THL:s och på FIMEA:s webbplats.

Man bör skö­ta om coro­na­sä­ker­he­ten ock­så efter vac­ci­na­tion — använd­ning av mask fortsätter

Efter vac­ci­na­tio­nen är det fort­fa­ran­de vik­tigt att hål­la säker­hets­av­stånd, se till hand- och host­hy­gi­e­nen, använ­da ansikts­mask när ett till­räck­ligt avstånd inte kan hål­las, låta tes­ta sig vid sym­tom och även föl­ja and­ra anvis­ning­ar för att bekäm­pa coronaviruset. 

Det här är nöd­vän­digt, för vi har ännu inte till­räck­lig kun­skap om hur bra vac­ci­ner­na hind­rar smit­ta. Anvis­ning­ar­na änd­ras i takt med att vi får mer kun­skap, men tills vida­re är rekom­men­da­tio­ner­na enligt för­sik­tig­hets­prin­ci­pen desam­ma för dem som fått vac­cin och dem som ännu inte har vaccinationsskyddet. 

Efter att vac­ci­na­tio­ner­na inletts räc­ker det ännu länge innan immu­ni­tets­skydd mot sjuk­do­men har upp­nåtts på befolk­ningsni­vå och epi­de­min har avvärjts.

Länk: Smit­ta och skydd – coro­na­vi­ru­set (THL)

Genom att iakt­ta god hand­hy­gi­en samt hos­ta och sny­ta sig rätt bidrar alla till att bekäm­pa både covid-19 och and­ra smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Där­för är det vik­tigt att all­tid kom­ma ihåg hygienanvisningarna.

Vac­ci­na­tions­in­tyg

EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg finns nu till­gäng­ligt i Mina Kan­ta-tjäns­ten. De två and­ra EU-coro­nain­ty­gen, dvs. inty­get om testre­sul­tat och inty­get om till­frisk­nan­de, kom­mer att fin­nas i Mina Kan­ta-tjäns­ten från och med den 14 juli. Det tidi­ga­re natio­nel­la vac­ci­na­tions­in­ty­get i Fin­land togs sam­ti­digt ur bruk, och det lönar sig att byta ut det natio­nel­la vac­ci­na­tions­in­ty­get som man spa­rat i tele­fo­nen eller skri­vit ut på pap­per mot EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg. I Mina Kan­ta-tjäns­ten byts det natio­nel­la vac­ci­na­tions­in­ty­get auto­ma­tiskt till EU:s vaccinationsintyg.

Det före­kom­mer regi­o­na­la vari­a­tio­ner i över­fö­ring­en av vac­ci­na­tions­upp­gif­ter till Kan­ta-tjäns­ter­na. På grund av det­ta syns vac­ci­na­tions­in­ty­gen ännu inte för alla vac­ci­ne­ra­de per­so­ner. Ett vac­ci­na­tions­in­tyg fås vid behov ock­så på pap­per från häl­so- och sjukvården.

EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg inne­hål­ler upp­gif­ter om de coro­na­vac­ci­na­tio­ner en per­son har fått, t.ex. vil­ket vac­cin som getts, datum för när det senas­te vac­ci­net getts och anta­let giv­na vac­cin­do­ser. Inty­get fås redan för den förs­ta vaccinationen.

EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg kan visas upp från en mobil appa­rat eller skri­vas ut på pap­per. I EU:s coro­na­vac­ci­na­tions­in­tyg finns upp­gif­ter­na på fins­ka, svens­ka och eng­els­ka. Inty­get är avgiftsfritt.

Mera infor­ma­tion i THL:s med­de­lan­de.

Infor­ma­tion om coronavirusvaccinet

Rokotustieto.fi (på svenska)

Coro­na­vac­ci­ner­nas säker­het och möj­li­ga biverk­ning­ar (THL)

Fimea och THL föl­jer upp coro­na­vac­ci­nens biverk­ning­ar och säker­het nog­grant – inga över­ras­kan­de biverk­ning­ar har fram­kom­mit (THL)

Frå­gor och svar om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (THL)

Frå­gor och svar om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (Fimea)

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na i Fin­land (SHM)

Infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (ECDC)

Upp­följ­ning av COVID-19 vac­ci­na­tio­ner­na i Fin­land (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier