omaolo.fi Vaccinationer

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na

Har upp­da­te­rats 12.4.2021

Inled­nings­vis kom­mer små mäng­der vac­ci­ner åt gång­en. Vac­ci­na­tio­ner­na sker i Soi­te enligt Fin­lands vac­ci­na­tions­stra­te­gi (på finska).

OBS: Vi utvid­gar mål­grup­pen för vac­ci­na­tio­ner­na! Nu kan ock­så alla över 65 år gam­la per­so­ner och 18–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 2 och som bor i Soi­tes områ­de bli vac­ci­ne­ra­de. Läs mera i med­de­lan­det.

Just nu pågår vac­ci­na­tio­ner av föl­jan­de grup­per i befolkningen:

Länk: Soi­tes coronavaccinationsmätare

Enligt en pre­li­mi­när plan fort­sät­ter coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na i oli­ka ålders­grup­per med fem års inter­val­ler. Till var­je ålders­grupp som vac­ci­ne­ras hör då unge­fär 5 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de. Den föl­jan­de grup­pen som är i tur att vac­ci­ne­ras är 60–64 år gam­la per­so­ner. Vi infor­me­rar sena­re när­ma­re om vac­ci­na­tio­ner för nya grupper. 

Följ med Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt de loka­la medi­er­na för att se när din ålders­grupp är i tur att vaccineras!

Tids­bok­ning för coronavirusvaccinationer

Till coro­na­vac­ci­na­tion kan endast kom­ma de som är i tur att vac­ci­ne­ras enligt den natio­nel­la coro­nast­ra­te­gin. Tids­bok­ning­en per tele­fon öpp­nas var­je tis­dag kl. 12 så länge vac­ci­ner finns kvar.

Tid till coro­na­vac­ci­na­tion kan bokas elektro­niskt eller per tele­fon. Det läggs till mera vac­ci­na­tions­ti­der i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en all­tid tis­da­gar kl. 12, men ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Tids­bok­ning­en för coronavirusvaccination

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en sker smi­di­ga­re och vi rekom­men­de­rar att tid bokas elektro­niskt om möj­ligt. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en över­be­las­tas lätt strax efter att tids­bok­ning­en öpp­nats. Det kan då före­kom­ma pro­blem i Egen­vårds­tjäns­ten. Tjäns­ten fun­ge­rar nor­malt när anta­let besö­ka­re mins­kar. Om tjäns­ten är över­be­las­tad lönar det sig att för­sö­ka använ­da den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en på nytt efter en liten stund.

Om en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

Vi ber när­stå­en­de se till att äld­re släk­ting­ar får en vac­ci­na­tions­tid och kan kom­ma till vaccinationsstället.

Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till allt eftersom mer coro­na­vi­rus­vac­cin kom­mer till Soi­tes område.

Det går även att få vac­ci­na­tions­ti­der för­lag­da till kväl­lar och vec­ko­slut. I det elektro­nis­ka tids­bok­nings­sy­ste­met ser du vid vil­ka verk­sam­hets­stäl­len vac­ci­na­tions­ti­der finns till­gäng­li­ga. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i takt med att coro­na­vac­cin anlän­der till områ­det. Vid hän­del­se av över­vä­gan­de hin­der kan en vac­ci­na­tions­tid ock­så avbo­kas via de ovan­nämn­da kanalerna.

Tids­bok­ning­en gäl­ler endast den 1 vac­cin­do­sen. Tid för boos­ter­vac­ci­na­tion bokas vid vac­ci­na­tions­stäl­let i sam­band med den förs­ta vaccinationen.

Vid tids­bok­ning­en delar man ock­så ut köplat­ser. Man kan kom­ma från köplats till vac­ci­na­tion om tider avbo­kas eller om Soi­te får mer doser ur vac­cin­flas­kor­na än vän­tat. Om du köar för vac­ci­na­tion och vac­ci­na­tio­nen blir av kon­tak­tas du per­son­li­gen på vac­ci­na­tions­da­gen. Den som köar för vac­ci­na­tion behö­ver inte boka en ny tid för vac­ci­na­tion, utan hen kon­tak­tas och erbjuds en vac­ci­na­tions­tid för föl­jan­de vaccinationsvecka.

Vac­ci­ner

I Soi­te vac­ci­ne­ras per­so­ner i åldern 18–64 år som hör till risk­grupp 1 eller 2 med mRNA-vac­ci­ner­na (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty och Moder­na). Över 65 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras med Ast­ra Zenecas vac­cin enligt rekom­men­da­tion från THL.

Obs! Ett undan­tag är över 65 år gam­la per­so­ner som haft en sinust­rom­bos eller som haft ett lågt antal blod­plät­tar, trom­bo­cy­to­pe­ni för­knip­pat med hepa­rin­be­hand­ling (HIT); des­sa per­so­ner vac­ci­ne­ras med ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty eller Moder­na). Om du haft en såda sjuk­dom, boka din tid per telefon.

Vac­ci­na­tions­stäl­le­na

Du kan själv väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le du bokar vac­ci­na­tio­nen. På grund av den begrän­sa­de till­gång­en på vac­ci­ner inleds vac­ci­na­tio­ner först endast på des­sa ställen:

I det här ske­det är det endast möj­ligt att bestäl­la tid till des­sa vac­ci­na­tions­stäl­len. Verk­sam­he­ten i frå­ga om massvac­ci­na­tions­stäl­len utvid­gas planen­ligt allt eftersom till­gång­en på vac­ci­ner förbättras.

Obser­ve­ra:

Vac­ci­na­tio­nen är fri­vil­lig och avgifts­fri för alla. Coro­na­vi­rus­vac­ci­net ger ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och sär­skilt mot all­var­li­ga for­mer av sjuk­do­men. I lju­set av det man kän­ner till för när­va­ran­de skyd­dar coro­na­vi­rus­vac­ci­net även mot vari­an­ter av coro­na­vi­ru­set (käl­la: THL).

FPA ersät­ter rese­kost­na­der i sam­band med coro­na­vac­ci­na­tion 27.3–31.12.2021. Läs mera i FPA:s med­de­lan­de.

Man bör skö­ta om coro­na­sä­ker­he­ten ock­så efter vac­ci­na­tion — använd­ning av mask fortsätter

Efter vac­ci­na­tio­nen är det fort­fa­ran­de vik­tigt att hål­la säker­hets­av­stånd, se till hand- och host­hy­gi­e­nen, använ­da ansikts­mask när ett till­räck­ligt avstånd inte kan hål­las, låta tes­ta sig vid sym­tom och även föl­ja and­ra anvis­ning­ar för att bekäm­pa coronaviruset. 

Det här är nöd­vän­digt, för vi har ännu inte till­räck­lig kun­skap om hur bra vac­ci­ner­na hind­rar smit­ta. Anvis­ning­ar­na änd­ras i takt med att vi får mer kun­skap, men tills vida­re är rekom­men­da­tio­ner­na enligt för­sik­tig­hets­prin­ci­pen desam­ma för dem som fått vac­cin och dem som ännu inte har vaccinationsskyddet. 

Efter att vac­ci­na­tio­ner­na inletts räc­ker det ännu länge innan immu­ni­tets­skydd mot sjuk­do­men har upp­nåtts på befolk­ningsni­vå och epi­de­min har avvärjts.

Länk: Smit­ta och skydd – coro­na­vi­ru­set (THL)

Genom att iakt­ta god hand­hy­gi­en samt hos­ta och sny­ta sig rätt bidrar alla till att bekäm­pa både covid-19 och and­ra smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Där­för är det vik­tigt att all­tid kom­ma ihåg hygienanvisningarna.

Infor­ma­tion om coronavirusvaccinet

Coro­na­vac­ci­ner­nas säker­het och möj­li­ga biverk­ning­ar (THL)

Fimea och THL föl­jer upp coro­na­vac­ci­nens biverk­ning­ar och säker­het nog­grant – inga över­ras­kan­de biverk­ning­ar har fram­kom­mit (THL)

Frå­gor och svar om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (THL)

Frå­gor och svar om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (Fimea)

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na i Fin­land (SHM)

Infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (ECDC)

Upp­följ­ning av COVID-19 vac­ci­na­tio­ner­na i Fin­land (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier